STANOWISKA

Stanowisko profesora zwyczajnego

prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, prof. zw. PG

W 1977 roku podjęła pracę w Katedrze Technologii Leków i Biochemii w zespole prof. Andrzeja Ledóchowskiego. W 1978 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk chemicznych (z wyróżnieniem), w 2004 roku –
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie biochemii. W 2008 roku objęła
stanowisko profesora nadzwyczajnego PG, a tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych otrzymała
w 2015 roku. Od 2017 roku jest profesorem zwyczajnym PG. Jest autorką 45 publikacji z listy filadelfijskiej. Jej sumaryczny współczynnik oddziaływania, IF, wynosi 139. Była promotorem 6 obronionych prac doktorskich
(3 z wyróżnieniem), obecnie prowadzi 3 otwarte przewody doktorskie. Kierowała 9 projektami KBN/NCN, była też współwykonawcą 4 projektów KBN/NCBR.

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, prof. zw. PG

Jest zatrudniony od 2017 roku w Katedrze Geodezji WILiŚ. Doktorat uzyskał w 1985 roku, habilitację – w 1991 roku, profesurę – w 2004 roku, w dyscyplinie: geodezja i kartografia. Specjalizuje się w geoinformatyce, hydrografii, nawigacji. Jest autorem ponad 250 publikacji, 1 patentu i 2 zgłoszeń patentowych, promotorem 15 obronionych rozpraw doktorskich, recenzentem 3 wniosków profesorskich, 6 prac habilitacyjnych, 23 doktoratów. Hydrograf morski kat. A. Kierował licznymi projektami badawczymi (11 badawczych MNiSW/NCN, 3 rozwojowe NCBR, 1 celowy KBN). Jest laureatem nagrody Zachodniopomorskie Noble (2007), nagrody Ministra Infrastruktury (2005), nagrody Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2011), otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (2004) i nagrodę gospodarczą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (2008).

 

Stanowisko profesora nadzwyczajnego

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG

Ukończył studia na Wydziale Hydrotechniki (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) w 1990 roku
i został zatrudniony w Katedrze Technologii Wody i Ścieków. W 2001 roku uzyskał stopień doktora, w 2016 roku doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska. W 2017 roku został mianowany na stanowisko prof. nadzw. PG. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych są nowoczesne technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Jest autorem i współautorem 130 publikacji, w tym 19 artykułów w czasopismach z listy JCR. Uczestniczył w 15 projektach badawczych, w tym 8 międzynarodowych (m.in. w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 7. Programu Ramowego UE, Polsko-Niemieckiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Interreg, POIG). Współautor zgłoszenia patentowego, wdrożenia i opracowań dotyczących nowych technologii, urządzeń i stanowisk badawczych.

 

dr hab. inż. Maciej Czyżak, prof. nadzw. PG

W 1974 roku został zatrudniony na Wydziale Elektroniki w Instytucie Informatyki, a obecnie pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest konstruktorem elementów stanowisk badawczych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i elektronicznego. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. W 1985 roku uzyskał tytuł doktora z zakresu automatyki i robotyki,
a w 2014 roku obronił habilitację w dziedzinie elektrotechniki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych. Otrzymał Nagrody Rektora PG za działalność badawczą (4) i dydaktyczną (5). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. 

 

dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. nadzw. PG

Jest absolwentką Wydziału Hydrotechniki PG (1991), uzyskała doktorat (2001) i habilitację (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska. Pracuje na WILiŚ od 2001 roku, obecnie pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuje się w technologiach związanych z ekoinżynierią: naturalne metody oczyszczania ścieków i zagospodarowywania osadów ściekowych, zrównoważone gospodarowanie wodą w miastach, ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych. Jest autorką 68 publikacji notowanych w bazie WoS, 5 książek, ponad 100 publikacji recenzowanych. Otrzymała 10 Nagród Rektora PG, wyróżnienie w Konkursie Mistrz Techniki (2011/2012), Brązowy Medal Prezydenta RP (2008) i Medal KEN (2015). Od 2016 roku przewodniczący sekcji naukowej IWA „Wetland Systems for Water Pollution Control”.

 

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego PG (1994), od 1996 roku zatrudniony na macierzystym wydziale. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie budownictwo. Od roku 2017 pracuje na stanowisku profesora nadzw. PG. Główny obszar jego aktualnych zainteresowań naukowych stanowi diagnostyka elementów murowych i żelbetowych z zastosowaniem metod bezinwazyjnych oraz analiza ich nośności z uwzględnieniem aspektów fizyki budowli. Wcześniej jego działalność naukowa koncentrowała się wokół zjawisk związanych z przepływem dynamicznym materiałów sypkich w silosach oraz mechaniką ośrodka sypkiego. Był członkiem Wydziałowej Komisji Akredytacyjnej (2003, 2008), Wydziałowej Komisji ds. Programów Studiów (2003–2014) oraz przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej (2015–2016) i członkiem Senatu PG (2012–2014).

 

dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, prof. nadzw. PG

Został zatrudniony na PG w 2015 roku, pracował w Katedrze Projektowania Zagospodarowania Przestrzennego i Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego, obecnie w Katedrze Projektowania Środowiskowego. Specjalizuje się w planowaniu przestrzennym, zwłaszcza regionalnym. W 1984 roku uzyskał stopień doktora, a w 2010 roku – doktora habilitowanego. Zajmuje się metodami planowania przestrzennego i strategicznego, w tym metodą scenariuszy, rozwojem zrównoważonym, siecią osadniczą, typologiami miast i regionów, procesami suburbanizacji, aktywizacją gospodarczą obszarów peryferyjnych. Pracował w wielu projektach badawczych, dwoma kierował. Autor i współautor wielu ekspertyz, planów i opracowań studialnych dotyczących gmin, powiatów i województw, w tym ponad 30 strategii gmin. Został wyróżniony 7 Nagrodami Rektora PG.

 

dr hab. inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, od 2003 roku zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa (obecnie w Katedrze Mechatroniki Morskiej). W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika (specjalność: automatyka okrętowa), a w 2015 roku – stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie transport (specjalność: bezpieczeństwo transportu morskiego). Jego praca naukowa dotyczy głównie zastosowań metod informatycznych do problemów unikania kolizji na morzu i routingu statków. Jest autorem jednej monografii i kilkudziesięciu innych publikacji, a także redaktorem pomocniczym czasopism „Journal of Navigation” oraz „Polish Maritime Research”. Czterokrotnie był wyróżniony Nagrodą Rektora za działalność naukową.

 

dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG

Pracuje na PG od 2002 roku w dziedzinie inżynieria środowiska, dyscyplina – technologia wody i ścieków. Doktorat uzyskała w 2002 roku, zaś habilitację w 2013 roku. Jest autorką lub współautorką około 100 publikacji naukowych, w tym 13 artykułów JCR i 5 monografii (w tym jedna w języku angielskim) oraz 11 rozdziałów
w monografiach. Uczestniczyła w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz 6 projektów badawczych finansowanych ze źródeł międzynarodowych. Uzyskała 8 Nagród Rektora PG za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, wyróżnienie w Konkursie Mistrz Techniki (2011/2012), nagrodę specjalną Rektora PG za opublikowanie monografii popularno-naukowej (2015) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016).

 

dr hab. inż. Piotr Wojciech Zima, prof. nadzw. PG

Studia wyższe ukończył w 1992 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera na Wydziale Hydrotechniki PG (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska), na którym w tym samym roku został zatrudniony na etacie asystenta w Katedrze Hydrauliki i Hydrologii (obecnie Hydrotechniki). Doktorat (2001) i habilitację (2013) uzyskał w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina inżynieria środowiska) na swoim macierzystym wydziale. W 2001 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od marca 2017 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest autorem lub współautorem łącznie ponad 120 prac, w tym 59 publikacji naukowych (w tym z listy JCR) oraz ponad 60 prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń oraz 1 patentu. Uzyskał 4 Nagrody Rektora za działalność dydaktyczną i naukową. Członek m.in. Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN.

 

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG

Od 1999 roku pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Katedrze Inżynierii Drogowej. Pełni funkcję prodziekana ds. kierunku transport i współpracy międzynarodowej. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2016 roku doktora habilitowanego. Specjalistka inżynierii drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest autorką licznych publikacji traktujących o systemach transportowych, ekspertyz dla Banku Światowego i Ministerstwa Infrastruktury oraz koncepcji optymalizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem w strukturach administracji publicznej. Ściśle współpracuje z europejskimi ośrodkami naukowymi w Szwecji i Francji. Prowadzi europejskie i krajowe projekty badawcze związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest członkiem Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu PAN.