Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

  • 150 absolwentów rocznie
  • 3 kierunki studiów
  • 4 rodzaje studiów podyplomowych
  • 113 nauczycieli akademickich
     

http://www.mif.pg.gda.pl/

Praca u podstaw

Priorytetem jest kształcenie inżynierów w nowoczesnych i odpowiadających potrzebom europejskiej gospodarki kierunkach i specjalnościach na studiach matematycznych i przyrodniczych. Dlatego właśnie wydział podejmuje szereg działań zachęcających młodych ludzi do studiowania nauk technicznych oraz podnoszących poziom kształcenia uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Nauczyciele akademiccy odwiedzają pomorskie gimnazja i licea z wykładami popularno-naukowymi, a studenci przygotowują dla nich widowiskowe pokazy ilustrujące zjawiska fizyczne. Uczniowie mogą też obejrzeć wydziałowe laboratoria oraz uczestniczyć w specjalnie przygotowanym cyklu wykładów z fizyki i matematyki.

Wydział już drugi rok realizuje projekt "Za rękę z Einsteinem", finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładający rozwijanie u uczniów gimnazjów wiejskich kompetencji kluczowych z zakresu fizyki, matematyki, chemii i języka obcego. W ramach projektu gimnazja nie tylko otrzymały dofinansowanie na zajęcia pozalekcyjne, ale i uczestniczyły w szkole letniej na PG.
 

Badania teoretyczne

Pracownicy naukowi prowadzą badania w dziedzinie fizyki atomowej i molekularnej, fizyki ciała stałego, informatyki kwantowej oraz matematyki podstawowej i stosowanej w biologii i ekonomii. Imponujące wyniki otrzymali, wykonując wieloskalowe komputerowe symulacje nanostruktur i nanoprocesów. W Katedrze Fizyki Ciała Stałego udało się odwzorować mechanizm nanoskrawania metalu sztywnym ostrzem. Nanoskrawanie używane jest m.in. w precyzyjnym wykańczaniu powierzchni dysków twardych oraz luster wykorzystywanych w technice laserowej.
Ciekawe rezultaty uzyskali naukowcy z Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej w teoretycznych badaniach dwuatomowych cząsteczek litu. Wyznaczyli oni adiabatyczne krzywe energii potencjalnej cząsteczki litu w szerokim przedziale odległości międzyjądrowej. Krzywe te pozwalają na badanie procesów zachodzących w molekułach dwuatomowych, takich jak fotodysocjacja, fotoasocjacja oraz fotojonizacja.
 

Badania eksperymentalne

Prace eksperymentalne dotyczą wielu obszarów, w tym m.in.: zderzeń elektronów z cząsteczkami wieloatomowymi, nadprzewodników wysokotemperaturowych i nanostruktur oraz procesów elektronowych w materiałach organicznych.
Na przestrzeni ostatnich lat pracownicy naukowi z Katedry Fizyki Atomowej i luminescencji oraz Katedry Zjawisk Elektronowych uzyskali znaczące wyniki w badaniach oddziaływania elektronów z cząsteczkami mającymi znaczenie dla poznania procesów biologicznych w organizmie człowieka. Ich praca przyczyniła się do wzbogacenia dotychczasowej wiedzy o oddziaływaniu promieniowania jonizującego na tkankę biologiczną, w tym na nić DNA. To niezmiernie istotne dla zastosowania tego promieniowania np. w radioterapii.