Zarządzenie Rektora PG nr 29/2015 w sprawie oceny ryzyka zawodowego
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/92428b63-ac7a-438d-95a4-d40b72fc3049

Zarządzenie Rektora PG nr 28/2015 w sprawie organizacji ręcznych prac transportowych
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d2752dd8-135a-4b98-8adc-7970aee5308e

Zarządzenie Rektora PG nr 9/2013 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ae0c9e77-a4b3-4388-8287-d4f3ff8b4839

Zarządzenie Rektora PG nr 8/2013 w sprawie postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0cb86a33-f3f2-4987-b6fe-cf042352f12d

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2010 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/43203f7f-ec7f-49f5-bed5-2ad4016b3202

Zarządzenie Rektora PG nr 52/2008 w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7787e76b-fc31-447e-81bd-bd494c048f89

Zarządzenie Rektora PG nr 54/2007 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Gdańskiej
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c8768a11-432e-4857-a278-290f5aadd9df

Zarządzenie Rektora PG nr 14/2006 w sprawie badań lekarskich pracowników i kandydatów na pracowników
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/c761703f-c568-4353-adae-7414be516e83

Zarządzenie Rektora PG nr 5/2006 w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/9a72adfa-512d-45c7-a915-f1379a3f92d9

Zarządzenie Rektora PG nr 4/2006 w sprawie przydzielania pracownikom uczelni środków higieny osobistej
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ab01720f-69c9-4c64-818a-a8c7c3653ebe

Zarządzenie Rektora PG nr 43/2005 w sprawie kontroli i dostosowania maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/e15fb15d-747b-4931-9b34-507b7aa752d0

Zarządzenie Rektora PG nr 8/2003 w sprawie zmian w zarządzeniu Rektora PG nr 26/2002 z 19 listopada 2002r. dot. postępowania po stwierdzeniu choroby zawodowej pracownika
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/0e095259-d1fe-40b8-b0c8-58b1536fcc9a

Zarządzenie Rektora PG nr 26/2002 w sprawie postępowania po stwierdzeniu choroby zawodowej pracownika
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/52cee152-4dc7-492f-aa7e-31b16b83d7c9

Pismo dot. poprawnego wypełniania kar szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ff195a78-5ff9-4edc-8ee1-6546df6c954f

Pismo Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dot. przypomnienia o uregulowaniach zawartych w ZR nr 54/207 w sprawie bhp
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/283a5fce-bcb0-4166-8998-6d09102ca2d1

Pismo okólne dot. współdziałania pracodawców w razie jednoczesnego wykonywania pracy w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/3c7353bd-7a50-4d65-bda0-2a808707ba40

Pismo dot. skierowań na badania lekarskie
https://repos.pg.gda.pl/share/page/site/eRektorat/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ff195a78-5ff9-4edc-8ee1-6546df6c954f

Pismo Kanclerza dot. bezpieczeństwa pożarowego