Zadania działu Zadania działu

Do podstawowych zadań działu należy :

W zakresie administrowania nieruchomościami:

 • Pełnienie funkcji zarządcy budynków zgodnie z zarządzeniem w sprawie gospodarowania lokalami
 • Bieżący monitoring stanu technicznego budynków
 • Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych
 • Organizowanie okresowych przeglądów technicznych
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego
 • Zorganizowanie służb utrzymania czystości
 • Ewidencja kosztów utrzymania budynków
 • Rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją budynków
 • Administrowanie umowami najmu i dzierżawy

W zakresie zamówień publicznych

 • Nadzór nad realizacją zamówień wspólnych dotyczących dostawy: paliw, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego, zamków i okuć budowlanych, artykułów hydraulicznych, artykułów elektrycznych oraz usługi: mycia okien i powierzchni szklanych, mycia żyrandoli i kinkietów, wywozu odpadów komunalnych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji dostaw i usług w ujęciu ilościowym wartościowym i asortymentowym w rozbiciu na wszystkie jednostki org. w zakresie postępowań wspólnych
 • Organizacja postępowań przetargowych w zakresie zadań działu
 • Udzielanie zamówień do 30 000 Euro w zakresie zadań działu

W zakresie bieżącej obsługi gospodarczej

 • Prace przeprowadzkowe
 • Prace pomocnicze związane z organizacją imprez na terenie Uczelni
 • Sprzątanie/odśnieżanie terenów zewnętrznych
 • Nadzór nad realizacją usługi wywozu odpadów komunalnych
 • Zlecanie wykonania oraz montaż tablic, znaków drogowych itp.
 • Prowadzenie drobnych remontów budowlanych
 • Naprawy i konserwacja mebli
 • Naprawy stolarki drzwiowej i okiennej
 • Kładzenie wykładzin dywanowych i PCV
 • Drobna produkcja mebli
 • Naprawy sprzętu AGD
 • Obsługa szatni

W zakresie konserwacji terenów zielonych

 • Utrzymanie w należytym stanie roślinności na terenach PG
 • Sprzątanie ciągów komunikacycyjnych
 • Wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów luz zlecanie usług w tym zakresie

W zakresie obsługi multimedialnej Uczelni

 • Bieżąca obsługa multimedialna procesu dydaktycznego w uczelni, a także konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i innych imprez, wymagających stosowania urządzeń i technik multimedialnych.
  • nagłośnienia
  • prezentacje wizyjne prowadzone z wykorzystaniem wideoprojektorów komputerowych, cyfrowych ekranów projekcyjnych, rzutników pisma i przezroczy
  • cyfrową rejestrację sygnałów audio i wideo
  • komputerową edycję sygnałów audio i wideo
  • konwersję dźwięku i obrazu z nośników analogowych na cyfrowe
 • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu multimedialnego dla potrzeb dydaktyki w uczelni zgodnie ze składanymi przez wydziały zgłoszeniami semestralnymi.
 • Stała opieka i nadzór techniczny nad salami wyposażonymi w stacjonarny sprzęt multimedialny: Gmach Główny - aula wraz z reżysernią i amplifikatornią, sala posiedzeń senatu, salka kolegialna, sale 300, 200, 211, 213, hol przed aulą i Biblioteką Główną.
 • Wdrażanie nowoczesnych środków i technik usprawniających dydaktykę poprzez zakup urządzeń, projektowanie i opiniowanie projektów wyposażenia obiektów uczelni w sprzęt multimedialny.
 • Obsługa administracyjno-organizacyjna i techniczna wykładów w ramach Politechniki Otwartej, koncertów w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych oraz innych imprez kulturalnych organizowanych przez uczelnię.
 • Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zamówień wspólnych, związanych z zakupem urządzeń multimedialnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych PG.
 • Techniczna i merytoryczna opieka na działalnością archiwum Akademickiej Telewizji Politechniki Gdańskiej (ATvPG).
 • Bieżące dokumentowanie życia uczelni i archiwizowanie pozyskanych materiałów wideo w serwisie YouTube.
 • Wykonywanie (za zgodą przełożonych) odpłatnych zewnętrznych usług multimedialnych i ich fakturowanie zgodnie z zatwierdzonym cennikiem usług.

W pozostałym zakresie

 • Obsługa transportowa
 • Administrowanie flotą samochodów służbowych
 • Obsługa celna oraz prowadzenie statystyki handlu towarami pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej – System Intrastat
 • Kontrola pod względem formalno – prawnym i merytorycznym płatności za dostawę paliwa dla wszystkich jednostek organizacyjnych PG oraz jej opracowanie wg rodzajowego układu kosztów
 • Zlecanie wykonania pieczątek
 • Zamawianie kwiatów
 • Odbiór i przekazanie do recyklingu zużytych tuszy i tonerów
 • Sprawozdawczość w zakresie tworzenia odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku