Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych to zalecenie Komisji Europejskiej nr 2005/251/EC, wydane w 2005 r., które zobowiązuje instytucje naukowo-badawcze do tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych. Jest adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

  • Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności naukowców oraz opieki naukowej dla młodych naukowców.
     
  • Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

W kwietniu 2015 r. MNiSW, mając na uwadze potrzebę tworzenia atrakcyjnego dla naukowców środowiska pracy, a także przestrzegania norm etycznych zarówno w relacjach zawodowych, jak i w prowadzeniu badań naukowych, rozpoczęło działania upowszechniania obu dokumentów. W piśmie nr DSW.60021.2015.4 z 9 kwietnia 2015 r., ówczesna Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, zachęcała uczelnie i inne krajowe jednostki naukowe do podjęcia starań o uzyskanie zgody KE na posługiwanie się logiem Human Resources Excellence in Research. 

Prawo do posługiwania się Logo HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości w zakresie stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej. Przyznawanie prawa do posługiwania się logiem jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE.

Do sierpnia 2016 r. certyfikat HR Excellence in Research otrzymało 30 polskich jednostek naukowych, przy czym do grudnia 2014 r. logo posiadało tylko 5 instytucji. Wykaz instytucji, którym zostało przyznane logo znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

***

Wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska, reprezentowana przez JM Rektora, prof. Jacka Namieśnika, w dniu 8 września 2016 r. wyraziła swoje poparcie dla zaleceń Komisji Europejskiej nr 2005/251/EC, wskazując zbieżność zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, ze strategią rozwoju Uczelni. Podpisanie i przekazanie deklaracji poparcia do Komisji Europejskiej stało się pierwszym krokiem Politechniki Gdańskiej do ubiegania się o nabycie praw do posługiwania się europejskim Logo HR Excellence in Research.

W dniu 17 października 2016 r. Rektor PG otrzymał odpowiedź Komisji Europejskiej, nr (2016)5775877 ww. sprawie.

Na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 26/2016 z 23 września 2016 r. rozpoczął się formalny proces wdrożania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.

W celu opracowania planu działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na rzecz naukowców, zwanego dalej Strategią HR4R powołany został Pismem Okólnym nr 21/2016 z 23 września 2016 r. Zespół ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.

Badanie ankietowe naukowców PG

Jednym z elementów wdrożenia ww. dokumentów było przeprowadzenie anonimowej ankiety skierowanej do naukowców naszej Uczelni, tj. pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów PG. Ankieta badała opinię naukowców o zgodności przepisów i działań PG z zapisami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Udzielone odpowiedzi stanowiły wytyczne do opracowania planu działań w zakresie wdrożenia zasad
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych
na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią Human Resources for Researchers (Strategia HR4R PG).

Proces ankietyzacji rozpoczął się 28 września 2016 r., a zakończył się 6 października br. Badaniem ankietowym objęci zostali wszyscy naukowcy PG. W badaniu wzięło udział 1008 osób, co dało zwrotność na poziomie 71%.

Informacje o wynikach badania ankietowego zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://pg.edu.pl/excellence-in-research/ankieta.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zarządzania Jakością (tel. 58 348 63 38/39).

Analiza ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych

Równolegle przeprowadzona została analiza ogólnokrajowych i wewnętrznych regulacji prawnych oraz procedur i praktyk stosowanych na Uczelni w zakresie realizacji zapisów Karty i Kodeksu. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano standardową tabelę analizy wewnętrznej udostępnioną przez KE na stronie internetowej EURAXESS.

Analiza dokumentacji i działań PG pozwoliła na identyfikację aspektów, które wymagają podjęcia przede wszystkim działań doskonalących przez PG. Niemniej, w ocenie Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG, elementy te nie stanowią utrudnienia dla funkcjonowania Uczelni.

Wyszczególnienie zaplanowanych działań wraz z opisem merytorycznym znajduje się w Strategii HR4R PG.

Strategia HR4R PG

W dniu 19.10.2016 r. Senat PG pozytywnie zaopiniował plan działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwany Strategią HR4R PG (Uchwała nr 10/2016/XXIV).

Rektor PG zarządził wprowadzenie planu działań w zakresie wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej, zwanego Strategią HR4R PG na mocy Zarządzenia Rektora nr 34/2016 z 14 listopada 2016 r.

Monitoring wdrożenia i skuteczności zaplanowanych działań

W celu monitorowania wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu Rektor PG powołał na mocy Pisma Okólnego nr 36/2016 z 8 grudnia 2016 r. Zespół ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej. 

***

Kontakt:

Osoby kontaktowe w kontekście działań podejmowanych przy wdrażaniu zasad Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Politechnice Gdańskiej:

***

Dokumenty do pobrania:

***

Przydatne linki: