O nas

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej, utworzoną 9 marca 2009 r. na mocy zarządzenia Rektora PG nr 8/2009 z 6 marca 2009 r.

DZJ podlega zwierzchnictwu Prorektora ds. Organizacji.


Zadania realizowane przez Dział Zarządzania Jakością:

 • Współudział w tworzeniu aktów wewnętrznych PG i przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z działalnością Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Opracowywanie ogólnouczelnianych procedur oraz narzędzi zapewniania i monitorowania jakości kształcenia.
 • Prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją KAUT, pomoc  w przygotowywaniu Wniosków o akredytację przez Wydziały.
 • Prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją PKA, pomoc w opracowywaniu Raportów Samooceny przez Wydziały.
 • Organizacja „Dnia Jakości PG”, uczestnictwo w pracach związanych z wydaniem Zeszytu Problemowego z „Dnia Jakości PG”.
 • Udział w posiedzeniach oraz opiniowanie projektów opracowywanych przez Senacką Komisję ds. Kształcenia.
 • Udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w tym ścisła współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia.
 • Monitorowanie aktualności i poprawności katalogu ECTS.
 • Koordynacja działań związanych z uzupełnianiem kart przedmiotów przez nauczycieli akademickich, opracowywanie raportów.
 • Ścisła współpraca z Centrum Usług Informatycznym celem wdrażania udoskonaleń  w katalogu ECTS, bieżące prace w zespołach roboczych.
 • Monitorowanie zmian w wytycznych Komisji Europejskiej odnośnie wymagań stawianym katalogom ECTS oraz certyfikacji ECTS Label.
 • Udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Katalogu ECTS w tym ścisła współpraca z Uczelnianym Koordynatorem ds. katalogu ECTS.
 • Wspomaganie laboratoriów badawczych Uczelni w uzyskiwaniu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), w tym opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę procesu oraz sporządzanie wniosków o ubieganie się o akredytację w PCA.
 • Współpraca z jednostkami uczelni w zakresie uzyskiwania certyfikatów projakościowych.
 • Koordynowanie działań związanych z udziałem Uczelni w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych. Sporządzanie stosownych raportów oraz śledzenie nowych możliwości uczestnictwa PG w rankingach i konkursach projakościowych.
 • Udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. realizacji projektu CDIO w tym ścisła współpraca z Uczelnianym Koordynatorem ds. realizacji projektu CDIO.
 • Udział w pracach Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej.
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjnej działu.
 • Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej DZJ, a także strony internetowej Jakości Kształcenia na PG: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia oraz strony internetowej katalogu informacyjnego ECTS: http://ects.pg.edu.pl/ i strony internetowej poświęconej wdrożeniu zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na Politechnice Gdańskiej: http://pg.edu.pl/excellence-in-research.
 • Inne zadania zgodnie z wytycznymi Prorektora ds. Organizacji.