WYJAZD NA PRAKTYKI

OGÓLNE ZASADY

W ramach programu Erasmus+ student może aplikować o wyjazd na praktyki zagraniczne do instytucji znadującej się w jednym z krajów UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Turcji.

Praktyka NIE może odbyć się w następujących instytucjach:

 1. instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_pl.htm)
 2. organizacje zarządzające programami UE takie jak agencje narodowe
 3. uczelnie bez tzw. Erasmus Charter for Higher Education

 

Praktyka jest ściśle związana z dziedziną studiów i może stanowić część programu studiów jako praktyka obowiązkowa albo umożliwiać studentom zdobycie dodatkowych umiejętności.

Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin uzgodnionym z instytucją przyjmującą.

Praktyka może trwać od min. 2 miesięcy (60 dni) do maks. 12 miesięcy (360 dni).

 

Na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może ubiegać się każdy student który:

 • przynależy do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • zna dobrze język obcy (poziom danego języka określa ewentualny pracodawca i/lub koordynator wydziałowy)

 

Istnieje również możliwość wyjazdu na praktyki po obronie pracy dyplomowej (jako absolwent). W przypadku takiego wyjazdu cała procedura aplikacyjno-rekrutacyjna oraz złożenie wszystkich dokumentów powinno się odbyć przed obroną. Od momentu obrony absolwent ma 12 miesięcy czasu na realizację wyjazdu.
W przypadku stażów niedawnych absolwentów wyjazd zaliczany jest do stopnia studiów, na którym składał wniosek.
W czasie wyjazdu na praktykę NIE można zmieniać statusu ze studenta na absolwenta. 

 

UWAGA! Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz otrzymujący stypendium socjalne mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie na wyjazd z Erasmusa. Dofinansowanie to pochodzi ze środków projektu PO WER. Szczegóły na stronie: http://pg.edu.pl/international/po-wer

 

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.

 

WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE (OLS)

Studenci odbywający studia/praktyki za granicą w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, duńskim, czeskim, szwedzkim i greckim zobowiązani są przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności wypełnić test biegłości językowej. Na podstawie testu student będzie mógł otrzymać licencję online na dany kurs językowy. Kurs jest nieobowiązkowy, natomiast wypełnienie testów jest obligatoryjne. 

Praktyczne wskazówki i informacje dla studentów korzystających ze wsparcia językowego, tzw. OLS (online linguistic support), znajdują się tutaj.

 

ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PODSTAWOWEGO (na miesiąc)
Grupa Kraj Praktyki
I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600€
II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500€
III Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400€
W r.ak. 2016/17 finansowany jest pobyt do maks. 3 miesięcy (ponowny wyjazd na praktykę na tym samym stopniu studiów - do maks. 2 miesięcy)

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz kraju, do którego odbywa się mobilność.

Student na własną rękę znajduje sobie i opłaca zakwaterowanie, w kraju odbywania praktyki. Warto zapytać o opcje firmę, a także lokalne uczelnie, które mogą oferować miejsca w akademikach.

Student może otrzymać dodatkowe wynagrodzenie od firmy, jednak jest zobowiązany do sprawdzenia, czy pieniądze te nie pochodzą z żadnych środków, projektów unijnych. Podwójne finansowanie ze środków unijnych jest zabronione.

 

UWAGA!

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI PROGRAMU ERASMUS+ NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, które znajdują się na stronie: http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-zasady

 

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

WYJAZD NA PRAKTYKI

STEP  -  BY  -  STEP

 

 

KROK I.  Znalezienie instytucji.

Student, który ubiega się o wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+ powinien wskazać osobiście instytucję, w której chce odbyć praktykę. Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) dysponuje listą firm, ofert i wyszukiwarek praktyk, z których można skorzystać. Szczegóły można znaleźć tutaj.

UWAGA!! Niektóre wydziały mają ustalone terminy zgłaszania się, takie same lub inne, jak w przypadku wyjazdu na studia. W tej kwestii proszę o kontakt z właściwym koordynatorem wydziałowym.

 

KROK II. Aplikacja do instytucji i uzyskanie od niej zgody na przyjęcie na praktyki w ramach programu Erasmus+

 

KROK III. Student zgłasza się do koordynatora wydziałowego celem uzyskania akceptacji od komisji rekrutacyjnej.

 

KROK IV i KROK V. Przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA):

1) Wniosek o wyjazd, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement for Traineeships (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego/prodziekana

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Institution Information Form

4) karta informacji studenta

Dokumenty z punktu 1-4  są do ściągnięcia tutaj.

5) potwierdzenia ubezpieczenia od KL, NNW i OC:

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o praktyce zagranicą, które studenci mogą otrzymać w dziekanacie lub w DMWA, po uprzednim złożeniu wniosku o wyjazd za granicę. 
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w miejscu pracy (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne).

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz

 

KROK VI. Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA

Po złożeniu w DMWA i akceptacji dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy na platformie Online Linguistic Support (OLS). Co to jest OLS?

 

KROK VII. Podpisanie umowy finansowej w DMWA

Grant wypłacany jest dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli dotyczy, student otrzymuje wtedy licencję na kurs językowy online.

 

KROK VIII. Po spełnieniu w/w siedmiu kroków student może wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus.

 

KROK IX. Powrót i rozliczenie się z wyjazdu.

Na około miesiąc przed zakończeniem mobilności, ustalonej w umowie finansowej, student otrzyma z DMWA maila z informacja o zasadach rozliczenia z wyjazdu. W ciągu 2 tygodni od zakończenia wyjazdu ustalonego umową finansową, student powinien::

 • dostarczyć do DMWA dwa oryginały Traineeship Certificate (sekcja "after mobility" Learning Agreement) podpisane i podpieczętowane przez instytucję
 • wypełnić online test językowy, który przyjdzie na maila w połowie miesiąca zakończenia wyjazdu. Uwaga! Data ta zależy od tego jaki miesiąc końcowy wpisali Państwu w systemie wsparcia językowego OLS Erasmus
 • wypełnić online ankietę-raport stypendysty programu Erasmus, która przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu pobytu ustalonego umową finansową
Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia może wiązać się ze zwrotem części lub całości stypendium Erasmusa.
Godziny przyjmowania:

Pon-Wt: 11.00 - 15.00
Śr-Czw: 8.00 - 11.00
Pt: Nieczynne

 

KONTAKT

Katarzyna Doerffer

kasiajez@pg.gda.pl

tel.: 58 347 1780

 

TERMINY

Kroki I-V wyjazdu powinny zostać spełnione do min. 3 tygodni przed planowaną datą wyjazdu

Przekroczyłeś/aś ten termin? Jeszcze nic straconego. Skontaktuj się z nami!