WYJAZD NA STUDIA

OGÓLNE ZASADY

1. KRAJE, do których można wyjechać: kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja

 

2. UCZELNIE, do których można wyjechać:

Na studia można wyjechać do uczelni, z którą Politechnika Gdańska ma podpisaną umowę -> lista uczelni.

Jeżeli na liście nie ma wybranej uczelni, istnieje możliwość podpisania nowej umowy. PG może podpisać umowę na wyjazd na studia jedynie z uczelnią, która posiada tzw. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Natomiast jeśli na liście istnieje dana uczelnia, lecz jest ona podpisana z innym wydziałem, student powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z tą uczelnią, czy zgodzi się ona go przyjąć w ramach istniejącej umowy z innym wydziałem.

 

3. DŁUGOŚĆ WYJAZDU: min. 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr), maks. 12 miesięcy, ale nie dłużej jak jeden, ten sam rok akademicki (z uwzgl. ewentualnego przygotowania językowego).

 

4. WYMAGANIA:
 • w momencie wyjazdu należy być studentem co najmniej drugiego roku studiów
 • przynależność do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • dobra znajomość języka obcego wykładanego na uczelni przyjmującej
 • student zobowiązuje się do podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).
 • w czasie calego pobytu za granicą na studiach student musi być zarejestrowany na PG

 

5. ZASADY PROGRAMU NA PGhttp://pg.edu.pl/international/erasmusplus-zasady

 

6. DOFINANSOWANIE

Wysokość stypendium w zależności od kraju wynosi 300 - 500 EUR/ miesiąc.

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz w kraju odbywania studiów.

Student sam znajduje i opłaca sobie zakwaterowanie. Niektóre z uczelni oferują miejsca w akademikach, ale w większości przypadków ich liczba jest limitowana i oferowana na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". 

Grupa Kraj Studia
I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500€
II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400€
III Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300€
 
W r.ak. 2016/17 pobyt jest finansowany na okres maks. 8 miesięcy!
Na rok 2017/18 długość finansowania nie została jeszcze określona. Proszę pytać pod koniec roku akademickiego (czerwiec/lipiec)

 

7. TERMINY:

 

8. ILE RAZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów w sumie na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus. Kapitał ten umożliwia zatem wielokrotne wyjazdy.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.

 

9. WSPARCIE JĘZYKOWE - ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)

Studenci odbywający studia/praktyki za granicą w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, zobowiązani są przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności wypełnić test biegłości językowej. Na podstawie testu student może otrzymać licencję na dany kurs językowy online. Kurs jest nieobowiązkowy, natomiast wypełnienie testów jest obligatoryjne.

Oferowane kursy językowe on-line:

Język Testy językowe Kursy językowe
angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, włoski tak tak - wszystkie poziomy
portugalski tak tak - do poziomu B2
bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, grecki, rumuński, słowacki, szwedzki, węgierski tak tak - na poziomie A1

 

Więcej informacji na temat wsparcia językowego, tzw. OLS (online linguistic support) znajduje się tutaj.

 

10. ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania!

 

11. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OTRZYMUJĄCY STYPENDIUM SOCJALNE NA PG

 

12. DOKUMENTY

1) Wniosek o wyjazd za granicę, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA  powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Transcript of Records before mobility (wyniki uzyskane na PG do czasu wyjazdu)

4) karta informacji o studencie

Dokumenty 1-4 są do ściągnięcia TUTAJ. Learning Agreement może być wypełniony na naszym druku lub uczelni zagranicznej.

5) ubezpieczenie

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o studiach/praktyce zagranicą, które studenci mogą otrzymać w dziekanacie, po uprzednim złożeniu wniosku o wyjazd za granicę. 
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)
 • Ubezpieczenia/karty należy przedłożyć w DMWA.

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz.

 

13. PROCEDURA WYJAZDOWA STEP - BY - STEP 

Każdy student chcący wyjechać i mieć uznane studia Erasmus zobowiązany jest spełnić poniższe 12 punktów - kroków.

zobacz procedurę

WYJAZD NA PRAKTYKI

STEP - BY - STEP


 

KROK I. Rejestracja on-line

Każdy student ubiegający się o wyjazd na studia powinien zgłosić się do właściwego koordynatora wydziałowego w wyznaczonym przez wydział terminie rekrutacji (należy sprawdzić w dziekanacie, zapytać koordynatora wydziałowego, sprawdzić na stronie internetowej wydziału lub w gablocie informacyjnej).

Następnie powinien zarejestrować swój wyjazd on-line na stronie MojaPG na podstawie którego zostanie wygenerowany odpowiedni formularz. Formularze niepełne, niepoprawnie wypełnione lub też formularze on-line niepodpisane i niezłożone w wyznaczonym miejscu i czasie, nie będą rozpatrywane. Pamiętaj, że raz wypełniony formularz nie może być edytowany, dlatego prosimy o przemyślane decyzje i odpowiedzi na pytania !!! Formularz po wypełnieniu należy zapisać na twardym dysku (po zamknięciu strony www nie można wrócić do strony z PDFem), wydrukować, podpisać (TYLKO kolorem niebieskim - podpis dokonany kolorem czarnym nie jest uznawany za oryginalny !!!) i złożyć w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną danego wydziału miejscu i czasie.

Każdy wydział, oprócz wypełnionego on-line i wydrukowanego formularza zgłoszeniowego, może wymagać dodatkowych dokumentów (np. CV kandydata), dlatego należy się upewnić o warunkach rekrutacji na swoim wydziale. Tylko pełna dokumentacja może być rozpatrywana przez komisję.

 

KROK II. Złożenie wniosku u koordynatora wydziałowego

 

KROK III. Uzyskanie decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

KROK IV. Wysłanie nominacji do uczelni zagranicznej przez koordynatora wydziałowego.

 

KROK V i KROK VI. Przygotowanie przez studenta wymaganych przez uczelnię zagraniczną dokumentów, zaaplikowanie do tej uczelni oraz wysłanie dokumentów w terminie wymaganym przez tą uczelnię. 

Każda uczelnia zagraniczna ma indywidualne terminy składania aplikacji! Należy to sprawdzić na ich stronie internetowej!

 

KROK VII. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych student otrzymuje od uczelni zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus+.

Oprócz akceptacji student może otrzymać w mailu dodatkowe informacje, dotyczące np. zakwaterowania, orientation week'u, kursu językowego na uczelni przyjmującej, itp., w zależności co dana uczelnia zagraniczna oferuje.

 

KROK VIII. Złożenie w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) wymaganych dokumentów:

1) Wniosek o wyjazd za granicę

2) Learning Agreement (Before mobility section)

3) Transcript of Records before mobility 

4) karta informacji o studencie

5) ubezpieczenie od KL i NNW

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz.

Szczegóły dot. dokumentów wyjazdowych znajdują się tutaj.

 

KROK IXAkceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA.

Po złożeniu w DMWA w/w dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy OLS.

 

KROK X. Student podpisuje umowę finansową w DMWA.

Grant zostanie wypłacony dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli dotyczy, studentowi zostaje przyznana licencja na kurs językowy Online Linguistic Support (OLS). Co to jest OLS?

 

KROK XI. Po spełnieniu w/w 10 kroków student może wyjechać na studia za granicę.

W trakcie pobytu na studiach za granicą, jednak nie później, jak miesiąc po rozpoczęciu tych studiów, student może dokonać zmian w Learning Agreemencie w sekcji "during mobility". Dokument powinien zostać podpisany przez stronę przyjmującą oraz odesłany mailowo do koordynatora wydziałowego na PG, a następnie do DMWA. 

We wszelkich kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotów, proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym na PG.

 

KROK XII. Powrót i rozliczenie się z wyjazdu

Około miesiąc przed zakończeniem mobilności, każdy student otrzymuje z DMWA maila z informacją o zasadach rozliczenia z wyjazdu.
W ciągu 2 tygodni od zakończenia studiów na uczelni zagranicznej student zobowiązany jest:

 • dostarczyć do DMWA potwierdzenie pobytu (na druku uczelni zagranicznej lub naszym)
 • dostarczyć do DMWA kopię Transcript of Records z uczelni przyjmującej 
 • dostarczyć do dziekanatu oryginał Transcript of Records
 • dostarczyć do DMWA wypełnioną ankietę stypendysty
 • wypełnić online test językowy, który przychodzi na maila w połowie miesiaca, w którym mobilność ma się planowo zakończyć. UWaga! Data ta zależy od tego, co Państwo wpisali jako miesiąc zakończenia mobilności w systemie wsparcia językowego OLS
 • wypełnić online ankietę-raport z Erasmusa, który przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu mobilności ustalonej umową finansową.

 

Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia w wymaganym terminie może skutkować zwrotem części lub całości stypendium Erasmusa.
Godziny przyjmowania:

Pon-Wt: 11.00 - 15.00
Śr-Czw: 8.00 - 11.00
Pt: Nieczynne

 

KONTAKT

Beata Kaszkur

bewaj@pg.gda.pl

tel.: 58 347 2765