WYJAZD NA STUDIA

OGÓLNE ZASADY

W ramach programu Erasmus+ student może aplikować o wyjazd na studia zagraniczne do uczelni w UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Turcji, z którą Politechnika Gdańska ma podpisaną umowę -> lista uczelni.

Jeżeli na liście nie ma wybranej uczelni, istnieje możliwość podpisania nowej umowy. PG może podpisać umowę na wyjazd na studia jedynie z uczelnią, która posiada tzw. Erasmus Charter for Higher Education. Natomiast jeśli na liście istnieje dana uczelnia, lecz jest ona podpisana z innym wydziałem, student powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z tą uczelnią, czy zgodzi się ona go przyjąć w ramach istniejącej umowy z innym wydziałem.

Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).

Studenci mogą wyjechać na studia na okres nie krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie dłuższy niż jeden, ten sam rok akademicki. Pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacynej).

 

Na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może ubiegać się każdy student który:

 • w momencie wyjazdu jest studentem co najmniej drugiego roku studiów
 • przynależy do społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej - obywatelstwo nie ma znaczenia,
 • zna dobrze język obcy

 

Każdy student posiada tzw. "Kapitał Mobilności" = 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Kapitał ten umożliwia zatem wielokrotne wyjazdy.

Wcześniejszy udział w programie Erasmus będzie uwzględniany w przypadku studentów starających się o dofinansowanie w ramach tego samego cyklu studiów.
W czasie calego pobytu za granicą na studiach student musi być zarejestrowany na PG!

 

UWAGA! Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz otrzymujący stypendium socjalne na PG mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie na wyjazd z Erasmusa. Dofinansowanie to pochodzi ze środków projektu PO WER. Szczegóły na stronie: http://pg.edu.pl/international/po-wer

 

WSPARCIE JĘZYKOWE ONLINE (OLS)

Studenci odbywający studia/praktyki za granicą w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, duńskim, czeskim, szwedzkim i greckim, zobowiązani są przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności wypełnić test biegłości językowej. Na podstawie testu student może otrzymać licencję na dany kurs językowy online. Kurs jest nieobowiązkowy, natomiast wypełnienie testów jest obligatoryjne.

Więcej informacji na temat wsparcia językowego, tzw. OLS (online linguistic support) znajduje się tutaj.

 

ANKIETA STYPENDYSTY

Każdy student otrzyma w dniu zakończenia mobilności link od Komisji Europejskiej do ankiety on-line - indywidualnego raportu z wyjazdu. Jego wypełnienie jest obowiązkowe. Osoby, które nie wypełnią ankiety będą musiały zwrócić część lub całość przyznanego dofinansowania!

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PODSTAWOWEGO (na miesiąc)
Grupa Kraj Studia
I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500€
II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400€
III Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300€
W r.ak. 2016/17 pobyt jest finansowany na okres maks. 8 miesięcy!

Dofinansowanie NIE pokrywa całkowitych kosztów utrzymania. Ma na celu pokrycie różnicy w kosztach utrzymania w kraju pochodzenia studenta oraz w kraju odbywania studiów.

Student sam znajduje i opłaca sobie zakwaterowanie. Niektóre z uczelni oferują miejsca w akademikach, ale w większości przypadków ich liczba jest limitowana i oferowana na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".

 

UWAGA!! Wszystkich zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI PROGRAMU ERASMUS+ NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, które znajdują się na stronie: http://pg.edu.pl/international/erasmusplus-zasady

 

 

PROCEDURA APLIKACYJNA NA WYJAZD NA STUDIA

STEP BY STEP

 

KROK I. Rejestracja on-line na stronie: www.erasmus.pg.gda.pl

Każdy student ubiegający się o wyjazd na studia powinien zgłosić się do właściwego koordynatora wydziałowego w wyznaczonym przez wydział terminie aplikacji. Następnie powinien zarejestrować swój wyjazd on-line na stronie: www.erasmus.pg.gda.pl, na podstawie którego zostanie wygenerowany odpowiedni wniosek.

 

KROK II. Złożenie wniosku u koordynatora wydziałowego

 

KROK III. Uzyskanie decyzji komisji rekrutacyjnej.

 

KROK IV. Wysłanie nominacji do uczelni zagranicznej przez koordynatora wydziałowego.

 

KROK V i KROK VI. Przygotowanie przez studenta wymaganych przez uczelnię zagraniczną dokumentów, zaaplikowanie do tej uczelni oraz wysłanie dokumentów w terminie wymaganym przez tą uczelnię. 

Każda uczelnia zagraniczna ma indywidualne terminy składania aplikacji! Należy to sprawdzić na ich stronie internetowej!

 

KROK VII. Po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentów aplikacyjnych student otrzymuje od uczelni zagranicznej potwierdzenie przyjęcia na studia w ramach programu Erasmus+.

Oprócz akceptacji student może otrzymać w mailu dodatkowe informacje, dotyczące np. zakwaterowania, orientation week'u, kursu językowego na uczelni przyjmującej, itp., w zależności co dana uczelnia zagraniczna oferuje.

 

KROK VIII. Złożenie w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) wymaganych dokumentów:

1) Wniosek o wyjazd, podpisany przez prodziekana

2) Learning Agreement (Before mobility section), podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego

Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji LA  powinno być podpisywane oryginalnie przez polską uczelnię i studenta. Następnie w celu uzyskania akceptacji przez instytucję przyjmującą może być wysłane jako skan, który po podpisaniu jest odsyłany do polskiej uczelni również jako skan. Wydruk tego skanu jest wystarczający.

3) Transcript of Records before mobility (wyniki uzyskane na PG do czasu wyjazdu)

4) karta informacji o studencie

Dokumenty 1-4 są do ściągnięcia tutaj. Learning Agreement może być wypełniony na naszym druku lub uczelni zagranicznej.

5) ubezpieczenie

 • ubezpieczenie od kosztów leczenia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ), Do EKUZ potrzebne będzie odpowiednie zaświadczenie o studiach/praktyce zagranicą, które studenci mogą otrzymać w dziekanacie, po uprzednim złożeniu wniosku o wyjazd za granicę. 
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (np. karta Euro<26, ISIC lub prywatne)

Ubezpieczenia/karty należy przedłożyć w DMWA.

6) potwierdzenie zgłoszenia podróży w rządowym systemie MSZ Odyseusz.

 

KROK IX. Akceptacja złożonych dokumentów przez wydział i DMWA.

Po złożeniu w DMWA w/w dokumentów, student otrzymuje licencję na test językowy OLS.

 

KROK X. Student podpisuje umowę finansową w DMWA.

Grant zostanie wypłacony dopiero po podpisaniu umowy. Jeśli dotyczy, studentowi zostaje przyznana licencja na kurs językowy Online Linguistic Support (OLS). Co to jest OLS?

 

KROK XI. Po spełnieniu w/w 10 kroków student może wyjechać na studia za granicę.

W trakcie pobytu na studiach za granicą, jednak nie później, jak miesiąc po rozpoczęciu tych studiów, student może dokonać zmian w Learning Agreemencie w sekcji "during mobility". Dokument powinien zostać podpisany przez stronę przyjmującą oraz odesłany mailowo do koordynatora wydziałowego na PG, a następnie do DMWA. 

We wszelkich kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotów, proszę kontaktować się z koordynatorem wydziałowym na PG.

 

KROK XII. Powrót i rozliczenie się z wyjazdu

Około miesiąc przed zakończeniem mobilności, każdy student otrzymuje z DMWA maila z informacją o zasadach rozliczenia z wyjazdu.
W ciągu 2 tygodni od zakończenia studiów na uczelni zagranicznej student zobowiązany jest:

 • dostarczyć do DMWA potwierdzenie pobytu (na druku uczelni zagranicznej lub naszym)
 • dostarczyć do DMWA kopię Transcript of Records z uczelni przyjmującej 
 • dostarczyć do dziekanatu oryginał Transcript of Records
 • dostarczyć do DMWA wypełnioną ankietę stypendysty
 • wypełnić online test językowy, który przychodzi na maila w połowie miesiaca, w którym mobilność ma się planowo zakończyć. UWaga! Data ta zależy od tego, co Państwo wpisali jako miesiąc zakończenia mobilności w systemie wsparcia językowego OLS
 • wypełnić online ankietę-raport z Erasmusa, który przyjdzie na maila w dniu/dzień po zakończeniu mobilności ustalonej umową finansową.

 

Nie spełnienie któregokolwiek punktu rozliczenia w wymaganym terminie może skutkować zwrotem części lub całości stypendium Erasmusa.
Godziny przyjmowania:

Pon-Wt: 11.00 - 15.00
Śr-Czw: 8.00 - 11.00
Pt: Nieczynne

 

KONTAKT

Beata Kaszkur

bewaj@pg.gda.pl

tel.: 58 347 2765

 

DEADLINE'Y