Dział Zarządzania Jakością

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej, utworzoną 9 marca 2009 r. na mocy zarządzenia rektora PG nr 8/2009 z 6 marca 2009 r. Zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną jednostek ogólnouczelnianych Politechniki Gdańskiej (zarządzenie rektora PG nr 30/2013 z 4 listopada 2013 r.), DZJ podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji.

Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 15/2012/XXIII z 21 listopada 2012 r., DZJ jest również jednostką strukturalną Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, a kierownik DZJ jest członkiem Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej (UKZJK).

Zadania DZJ zostały określone w zarządzeniu rektora PG nr 30/2013. DZJ aktywnie uczestniczy w pracach UKZJK poprzez:

  1. opracowywanie projektów działań i dokumentacji dotyczących kształtowania polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia,
  2. opracowywanie ogólnouczelnianych procedur oraz narzędzi zapewniania i monitorowania jakości kształcenia,
  3. przygotowanie procedur gromadzenia, analizy danych z wydziałów i centrów dydaktycznych w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej,
  4. przygotowanie wytycznych do opracowania uczelnianej księgi jakości kształcenia i analogicznych ksiąg na wydziałach i w centrach dydaktycznych,
  5. monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w uczelnianej księdze jakości kształcenia,
  6. tworzenie narzędzi monitorowania prawidłowości procesów związanych z Uczelnianym Systemem Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej,
  7. prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji wydawanej przez UKZJK i kierowanej do UKZJK,
  8. przygotowywanie posiedzeń UKZJK; sporządzanie protokołów z posiedzeń,
  9. realizację innych zadań powierzonych przez pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia i UKZJK.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.