Wybrane krajowe komisje akredytacyjne

 1. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy.
  Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.
   
 2. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) - komisja środowiskowa działająca na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych. Została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) 17 lutego 2001 roku, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych.
  Obszary działania KAUT nawiązują do „Porozumienia”, w którym nacisk położony jest na: podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.
  KAUT jest członkiem europejskiej komisji akredytacyjnej. We wrześniu roku 2013 Komisja uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label. Jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku.
  W skład Komisji wchodzą przedstawiciele kilkudziesięciu uczelni technicznych będących sygnatariuszami „Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia” oraz jeden przedstawiciel KRPUT.
  Kadencja Komisji twa cztery lata, rozpoczyna się 15 marca i kończy 14 marca pierwszego roku akademickiego po wyborach nowych władz akademickich. Członkowie Komisji działają w okresach odpowiadających kadencjom władz uczelni z półrocznym przesunięciem.
  Honorowymi członkami KAUT są przewodniczący KAUT w poprzednich kadencjach, profesorowie: Alicja Konczakowska i Jerzy Świątek. Siedzibą Komisji jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017 r.