Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej (UKJK) została wprowadzona, jako cyfrowy dokument, zarządzeniem Rektora PG nr 31/2014 z 2 lipca 2014 r.

UKJK swym zakresem obejmuje ogólny opis Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej oraz procedury, dokumenty i formularze dotyczące procesu kształcenia oraz zasad monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia na Politechnice Gdańskiej.

Jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do Ksiąg Jakości Kształcenia prowadzonych na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Ksiąg Jakości Kształcenia prowadzonych w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej, a także innych dokumentów związanych z nimi.

Nadzór nad Uczelnianą Księgą Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, w szczególności nad aktualizacją aktów prawnych, sprawuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, powoływany przez Rektora PG na okres kadencji władz Uczelni.

Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są spójne z treścią Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, a jednocześnie uwzględniają specyfikę, odpowiednio, wydziałów i centrów dydaktycznych PG.

Nadzór nad Księgami Jakości Kształcenia, prowadzonymi na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgami Jakości Kształcenia, prowadzonymi w centrach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej, w szczególności nad aktualizacją uregulowań prawnych na wydziałach i w centrach, sprawują, odpowiednio, pełnomocnicy dziekana ds. jakości kształcenia oraz pełnomocnicy dyrektora centrum ds. jakości kształcenia, powoływani na okres kadencji władz Uczelni.

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Politechniki Gdańskiej, Księgi Jakości Kształcenia prowadzone na wydziałach Politechniki Gdańskiej oraz Księgi Jakości Kształcenia prowadzone w centrach dydaktycznych są istotnym narzędziem Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, mają charakter jawny, są publikowane na stronach internetowych PG, wydziałów i centrów dydaktycznych, a dane w nich zawarte podlegają bieżącej aktualizacji.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.