1. Prezentacja Uczelni

2. Strategia i misja Uczelni

3. Polityka jakości kształcenia

4. KSZTAŁCENIE

Proces kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzony jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej, Regulamin studiów doktoranckich i Regulamin studiów podyplomowych oraz zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i pismami okólnymi rektora. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przebiega zgodnie z wcześniej przygotowanym planem zajęć dla wszystkich form studiów.

4.1. Efekty kształcenia

Podstawą budowania programów kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych są efekty kształcenia zatwierdzane odpowiednimi uchwałami Senatu PG. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, efekty kształcenia muszą być opisane w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

4.2. Studia wyższe I i II stopnia

Studia wyższe I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Przebiegają zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich rozporządzeniach MNiSW i uchwałach Senatu PG oraz zarządzeniach rektora PG.

4.2.1. Rekrutacja

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej są określane corocznie uchwałą Senatu PG dotyczącą zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na dany rok akademicki. Zgodnie z ww. zasadami osoba, która spełnia warunki rekrutacji na studia na PG może zostać przyjęta.

Na Politechnice Gdańskiej przeprowadza się dodatkowe egzaminy wstępne na kierunku „architektura” w związku z koniecznością sprawdzenia predyspozycji do podejmowania studiów na tym kierunku. Egzamin ten nie dotyczy przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

W zakresie kształcenia na studiach wyższych stacjonarnych (oba poziomy) PG oferuje szeroki wybór kierunków studiów. W roku akademickim 2014/2015 kandydat miał do wyboru 35 kierunki studiów I stopnia, w tym 31 kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera oraz inżyniera architekta dla kierunku „architektura”, a także 4 kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata; 29 kierunków studiów II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera oraz magistra inżyniera architekta dla kierunku „architektura”.

Na PG, w ramach oferty stacjonarnych studiów wyższych, kandydat może podjąć również studia I i II stopnia na kierunkach prowadzonych wspólnie przez kilka wydziałów, nazywanych studiami międzywydziałowymi oraz studia I stopnia prowadzone przez kilka uczelni, nazywane studiami międzyuczelnianymi. W roku akademickim 2014/2015 były oferowane jako międzywydziałowe 4 kierunki studiów, a jako międzyuczelniane 2 kierunki studiów.

W zakresie kształcenia na niestacjonarnych studiach wyższych PG oferuje kandydatom studia I i II stopnia. W roku akademickim 2014/2015 kandydat miał do wyboru 10 kierunków studiów I stopnia i 10 kierunków studiów II stopnia.

Studia stacjonarne i niestacjonarnie I stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata trwają 6 lub 7 semestrów, minimalna liczba punktów, które student musi zgromadzić wynosi 180 ECTS.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera, licencjata lub inżyniera architekta na kierunku „architektura i urbanistyka” trwają 7 lub 8 semestrów, minimalna liczba punktów, które student musi zgromadzić wynosi 210 ECTS.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera (magistra inżyniera architekta na kierunku „architektura i urbanistyka”) trwają 3 lub 4 semestry, minimalna liczba punktów, które student musi zgromadzić wynosi 90 ECTS.

Większość realizowanych na Politechnice Gdańskiej kierunków studiów należy do obszaru nauk technicznych (na studiach I stopnia 22 kierunki, a na studiach II stopnia 19 kierunków). W roku akademickim 2014/2015 liczba kierunków z innych obszarów i kierunków międzyobszarowych wynosiła: dla studiów I stopnia 13, a dla studiów II stopnia 8. W przypadku studiów międzyobszarowych, umożliwiających uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera, jako odniesienie przyjęto efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich.

4.2.2. Szkolenia nowoprzyjętych studentów

Studenci bezpośrednio po podjęciu studiów na Politechnice Gdańskiej zobowiązani są do uczestnictwa w cyklu szkoleń z zakresu:

 • internetowej platformy Student – zapoznanie studentów z częścią systemu eDziekanat, z którego będą korzystać przez cały okres studiowania na Politechnice Gdańskiej;
 • kompetencji informacyjnych – kurs z kompetencji informacyjnych realizowany on-line;
 • podstaw normalizacji – kurs z podstaw normalizacji realizowany on-line;
 • BHP – szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 • pierwszej pomocy – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • prawa i obowiązków studenta – szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenckich organizowane przez Samorząd Studentów w porozumieniu z Parlamentem Studentów RP.

4.2.3. Efekty kształcenia na studiach wyższych

Podstawą budowania programów kształcenia na studiach wyższych są efekty kształcenia określone odpowiednimi uchwałami Senatu PG. Przy tworzeniu koncepcji kształcenia komisje programowe danego kierunku studiów biorą pod uwagę:

 • przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz.1065) oraz wskazanie odpowiednich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnosić się będą efekty kształcenia,
 • zgodność profilu kształcenia oraz formy studiów z przyjętymi efektami kształcenia oraz wskazanymi przez jednostkę dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, do których odnoszą się efekty kształcenia,
 • zgodność koncepcji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów z misją i strategią rozwoju Uczelni i wydziału,
 • udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w tworzeniu koncepcji kształcenia,
 • programowe usytuowanie koncepcji kształcenia w obszarach kształcenia oraz dziedzinach i dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia,
 • uwzględnienie w koncepcji kształcenia potrzeb rynku pracy.

W określaniu efektów kształcenia komisje programowe dla danego kierunku biorą pod uwagę kierunkowe efekty wzorcowe określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia.

4.2.4. Programy kształcenia i plany studiów

Programy kształcenia i plany studiów dla każdego kierunku, specjalności, poziomu kształcenia oraz formy studiów tworzone są zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami MNiSW i uchwałą Senatu PG nr 88/2013/XXIII w sprawie zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia wytycznych rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Są one uchwalane przez Radę Wydziału po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, interesariuszy zewnętrznych, Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (zespół uczelniany), a następnie akceptowane przez prorektora właściwego ds. kształcenia.

W ramach planu studiów poszczególnych poziomów kształcenia mogą być określone przedmioty wspólne dla kierunku studiów, przedmioty wspólne dla specjalności oraz profili dyplomowania. Tryb wyboru przez studentów profilu dyplomowania (studia I stopnia), specjalności lub kierunku dyplomowania (studia II stopnia) oraz kryteria kwalifikacji określają zasady wydziałowe, które uwzględniają specyfikę danego wydziału.

W planach studiów wyodrębnione są przedmioty do wyboru przez studenta, w wymiarze określonym w obowiązujących aktach prawnych. Tryb wyboru przedmiotów oraz kryteria kwalifikacji określają zasady wydziałowe, które uwzględniają specyfikę danego wydziału.

Zgodnie z zarządzeniem rektora PG nr 20/2012 z dnia 19 lipca 2012 r. na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednolity wzór karty przedmiotu. Sposób i tryb realizacji modułu kształcenia określa prowadzący moduł, a zatwierdza kierownik jednostki. Nauczycielem odpowiedzialnym za moduł jest osoba wyznaczona przez kierownika jednostki.

4.2.5. System oceniania studentów

Okresem rozliczeniowym dla studentów jest semestr. Zaliczanie przez studentów kolejnych semestrów odbywa się zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS). Warunki rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy określa aktualny Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Liczba punktów ECTS przypisanych poszczególnym modułom kształcenia określona jest w programie studiów.

Zasady zaliczenia modułów kształcenia są podawane do wiadomości studentów w ciągu 10 dni od rozpoczęcia działań dydaktycznych i są określone w kartach poszczególnych modułów kształcenia przygotowywanych przez nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć. Zasady te podlegają weryfikacji, np. w wyniku wniosków z hospitacji zajęć oraz semestralnych ankiet studenckich. Wnioski z tych działań przekazywane są zainteresowanym nauczycielom akademickim oraz ich przełożonym.

Okres przechowywania prac studenckich z danego semestru, tzw. prac kontrolnych ze sprawdzianów, kolokwiów, egzaminów oraz sprawozdań z laboratoriów i z projektów, przez nauczycieli akademickich i doktorantów określa aktualny Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.

Zasady zaliczania semestrów przez studentów uczestniczących w programach wymiany  międzynarodowej są zgodne z odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Zaliczanie semestrów przez studentów uczestniczących w programach wymiany krajowej i zagranicznej odbywa się w ramach systemu ECTS.

4.2.6. Praktyki studenckie

Praktyki studenckie organizowane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej i Regulaminem odbywania praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. Za ich organizację odpowiadają wydziałowi pełnomocnicy ds. praktyk studenckich. Czas trwania obowiązkowych praktyk studenckich jest określony w programie studiów. Zasady oraz formy odbywania praktyk i ich zaliczania są zapisywane w wydziałowych regulaminach praktyk zawodowych. Wydziały w zakresie praktyk zobowiązane są:

 • określić cel praktyk, program, liczbę punktów ECTS, zasady zaliczenia, terminy odbywania praktyk,
 • przygotować umowy z instytucjami przyjmującymi na praktyki,
 • opracować system kontroli nad procesem realizacji praktyk.

4.2.7. Projekt inżynierski, praca licencjacka, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Zasady dyplomowania są zgodne z obowiązującym Regulaminem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej oraz rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Szczegółowe zasady realizacji procesu dyplomowania na poszczególnych wydziałach Uczelni, wynikające ze specyfiki danego wydziału, zawarte są w procedurach wydziałowych. Zakres wydziałowej procedury dyplomowania obejmuje proces dyplomowania studentów wszystkich poziomów i form studiów prowadzonych przez dany wydział. Procedura określa zasady wydawania i zatwierdzania tematów projektów inżynierskich, prac licencjackich, prac dyplomowych magisterskich oraz sposób realizacji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej.

Zasady wydawania i zatwierdzania tematów projektów inżynierskich, prac licencjackich, prac dyplomowych magisterskich określają:

 • tryb sporządzenia oferty tematów projektów inżynierskich, prac licencjackich, prac dyplomowych magisterskich na wydziale, w tym tryb kreowania tematu przy współudziale studenta,
 • sposób podania tematów do wiadomości studentom i wyboru tematu przez studenta,
 • sposób wyznaczenia lub wyboru kierującego pracą i zatwierdzania tematu pracy dla danego studenta.

Sposób realizacji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej określa:

 • zakres obowiązków w odniesieniu do wykonawcy projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej i kierującego pracą pracownika naukowo-dydaktycznego,
 • zasady przyjmowania projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej  magisterskiej,
 • zasady opracowania oceny i recenzji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej,
 • tryb i zakres składania dokumentów do egzaminu dyplomowego,
 • formę archiwizacji projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej,
 • sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Termin złożenia projektu inżynierskiego, pracy licencjackiej, pracy dyplomowej magisterskiej przez studenta określa aktualny Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej.

Absolwentom studiów rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej mogą być wydane państwowe dyplomy ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Od 1 stycznia 2014 r. na Politechnice Gdańskiej wydawane są uczelniane dyplomy ukończenia studiów. Aktualne wzory uczelnianych dyplomów określone są w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 236/2014/XXIII z 10 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany w uchwale Senatu PG nr 83/2013/XXIII dotyczącej wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora i doktora habilitowanego oraz wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających na Politechnice Gdańskiej. Zasady i tryb wydawania dyplomów ukończenia studiów określone są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Dyplom z oceną celującą, na wniosek dziekana, przyznaje rektor studentowi, który spełnił warunki określone w obowiązującym Regulaminie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Absolwentowi, który uzyskał dyplom z oceną celującą, rektor przyznaje Złotą Odznakę Absolwenta Politechniki Gdańskiej.

Dyplomy ukończenia studiów II stopnia na kierunku „architektura i urbanistyka” (tytuł zawodowy „magister inżynier architekt”) posiadają międzynarodową uznawalność potwierdzoną wpisem do aneksu dyrektywy 2005/36/EC (publikacja w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej).

4.3. Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Przebiegają zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach MNiSW i uchwałami Senatu PG oraz zarządzeniami rektora PG.

4.3.1. Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia doktoranckie jest posiadanie stopnia magistra lub magistra inżyniera oraz spełnienie określonych warunków sformułowanych w ogólnouczelnianym Regulaminie studiów doktoranckich, a także w regulaminach wydziałowych.

Studia doktoranckie na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w zakresie 19 dyscyplin naukowych, w tym dla dwóch dyscyplin w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W roku akademickim 2014/2015 kształcenie prowadzi 8 studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie trwają 8 semestrów. Przez dwa pierwsze semestry realizowane są zajęcia dydaktyczne pozwalające uzyskać uczestnikom studiów 60 punktów ECTS, a pozostałe semestry przeznaczone są na badania naukowe.

4.3.2. Programy kształcenia i plany studiów

Programy kształcenia i plany studiów na studiach doktoranckich są uchwalane zgodnie z KRK dla Szkolnictwa Wyższego przez rady wydziałów. Aktualne wytyczne Senatu PG w tej sprawie zostały przyjęte na posiedzeniu dnia 21 maja 2014 r..

W programie studiów zawarte są następujące moduły kształcenia:

 • zajęcia pozwalające zdobyć wiedzę o charakterze podstawowym dla dziedziny związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, są to zajęcia obowiązkowe dla każdego uczestnika studiów doktoranckich w ramach danego studium,
 • zajęcia pozwalające zdobyć wiedzę o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi prowadzonych badań naukowych, są to zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności doktoranta z zakresu problematyki badawczej podjętej w przygotowywanej pracy doktorskiej, zaliczane są do nich również staże krótkoterminowe odbywane w innych ośrodkach badawczych a także udział
  w szkoleniach i kołach naukowych,
 • zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz rozwijające kompetencje społeczne, są to zajęcia doskonalące umiejętności dodatkowe, tzw. ”soft skills”, np. przygotowywanie wniosków grantowych, przygotowywanie projektów, kosztorysowanie projektów, korzystanie z literaturowych i patentowych baz danych, nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęcia dotyczące ochrony własności intelektualnej i patentowej, zajęcia z dyscypliny dodatkowej,
 • zajęcia pozwalające zdobyć umiejętności związane z prezentacją wyników badań naukowych, są to seminaria, efektem są publikacje naukowe, wystąpienia i doniesienia konferencyjne,
 • praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Organizację, tok studiów III stopnia oraz prawa i obowiązki doktoranta określa Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej.

4.4. Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Przebiegają zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach MNiSW, odpowiednich uchwałach Senatu PG, zarządzeniach rektora PG i aktualnym Regulaminie studiów podyplomowych PG.

4.4.1. Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (w zależności od wymagań inżynierskich, licencjackich lub magisterskich na określonym kierunku studiów).

4.4.2. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Słuchaczom studiów podyplomowych, przyjętym na studia w roku akademickim 2012/2013 i później, po ukończeniu przez nich studiów, wydawane są uczelniane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

4.5. Etyka w procesie dydaktycznym studiów wyższych, doktoranckich i podyplomowych

Przyjęty uchwałą Senatu PG nr 303/2011 z dnia 19 stycznia 2011 r. Kodeks Etyki Politechniki Gdańskiej opisuje wartości, zasady i standardy, które odzwierciedlają wszystko to czym od lat kieruje się wspólnota akademicka Politechniki Gdańskiej nie naruszając niczyjego światopoglądu i wolności w zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy.

Zapisy kodeksu wynikają z przyjętych norm moralnych właściwych dla etyki kształcenia akademickiego. Przestrzeganie kodeksu powierzone jest wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego, ich wrażliwości i sumieniu.

Proces dydaktyczny opiera się na suwerenności, sumienności, wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu jego uczestników oraz wymaga szczególnej uczciwości i rzetelności. Dlatego też na Politechnice Gdańskiej promowane są praktyki oparte o:

 • rzetelne wymagania wobec studentów,
 • zaangażowanie nauczycieli akademickich w proces dydaktyczny,
 • dążenie do zdobywania kompetencji oraz do upowszechniania wiedzy,
 • informowanie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników o obowiązujących standardach postępowania, zasadach i przepisach.

 

5. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe

6. Badania naukowe

7. Mobilność

8. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne

9. Organizacje studenckie i doktoranckie

10. Interesariusze zewnętrzni

11. Monitorowanie USZiDJK

12. Wykaz procedur uczelnianych

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.