Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej (UKZJK)

Zgodnie z § 3 załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII [1]:

 1. Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej powołuje Rektor PG na okres trwania kadencji władz uczelni.
 2. W skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą:
 • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, jako przewodniczący,
 • przedstawiciel każdego wydziału i centrum dydaktycznego,
 • przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Samorząd Doktorantów PG,
 • dwóch przedstawicieli studentów, wskazanych przez Parlament Studentów PG,
 • przedstawiciel Działu Kształcenia i Realizacji Dydaktyki,
 • przedstawiciel Działu Zarządzania Jakością,
 • przedstawiciel Konwentu PG.

3. UKZJK w ramach swojego składu powołuje Uczelniane Zespoły ds. Oceny Jakości Kształcenia, którym powierza określone zadania, związane z wynikami prac monitorujących, wymienionych w § 4. Zadania dla określonego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia formułuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, a zatwierdza UKZJK.

 

Zgodnie z § 4 załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII [1]:

 1. Do zadań UKZJK należy podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, a w szczególności:
 • opracowanie wniosków i projektów dotyczących polityki, określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia,
 • opracowanie wniosków i projektów dotyczących ogólnouczelnianych procedur zapewniania jakości kształcenia,
 • ustalanie harmonogramu działań dla poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia,
 • opracowanie procedur gromadzenia, analizy danych z wydziałów i centrów dydaktycznych w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej,
 • sporządzanie corocznych (lub w miarę potrzeb wieloletnich) raportów zbiorczych na podstawie analizy i interpretacji danych z wydziałów i centrów dydaktycznych dotyczących poszczególnych obszarów działalności dydaktycznej, w celu określenia ilościowych wskaźników i tendencji dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów,
 • opracowanie wzorów sprawozdań z oceny własnej działań projakościowych prowadzonych na wydziałach i centrach dydaktycznych i ustalanie terminów ich składania,
 • powoływanie, w porozumieniu z rektorem, komisji oraz zespołów eksperckich oraz powierzanie im zadań z określeniem terminów realizacji,
 • przygotowanie wytycznych do opracowania uczelnianej i wydziałowych ksiąg jakości oraz ksiąg jakości w centrach dydaktycznych,
 • zasięganie opinii szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie efektów kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów PG,
 • monitorowanie działań uczelni na rzecz społeczności regionu,
 • przedstawianie raz w roku sprawozdań, obejmujących zakończony rok akademicki
  z podejmowanych działań i efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na posiedzeniu Senatu w październiku lub w listopadzie.

2. Sprawozdania UKZJK są jawne i publikowane na stronach internetowych Politechniki Gdańskiej.

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.