PION SPRAW STUDENCKICH

Sekretariat prorektora
ds. kształcenia i dydaktyki

Regina Kozłowska
specjalista

prores@pg.gda.pl

tel. 58 347 12 66
Gmach Główny, pok. 266

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG

Jednostki podległe prorektorowi ds. kształcenia i dydaktyki: