Dokumenty wymagane od kandydata

Dodatkowe dokumenty,  jeżeli:

 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja),
 • poświadczona przez uczelnię (PG) lub notariusza kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • zaświadczenie o średniej (ważonej) ocen z indeksu studiów I stopnia,
 • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wg nowych bądź starych kryteriów),
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego poświadczona przez notariusza bądź uczelnię (PG), dodatkowo poświadczona kserokopia Karty Polaka dla jej posiadaczy,
 • na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)
 • aplikujesz na studia II stopnia na kierunek Architektura - jesteś obowiązany oprócz dostarczenia przewidzianych procedurą rekrutacji dokumentów do przedstawienia PORTFOLIO. Szczegóły dostępne są na stronie wydziału >>ZOBACZ<<.

Dyplomy zagraniczne

WAŻNE INFORMACJE

 • formularz wzięcia udziału w rekrutacji (podpisany wydruk z rejestracji w systemie eRekrutacja),
 • poświadczona przez PG lub notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (dokumenty wydane w języku angielskim nie muszą być tłumaczone)
 • jedno aktualne, kolorowe zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia obu stron dowodu osobistego/paszportu poświadczona przez notariusza bądź PG, poświadczona kserokopia Karty Polaka dla jej posiadaczy,
 • apostille/legalizacja + dokument informujący, że dany dyplom uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju jego wydania

W przypadku, gdy:

 • na twoim koncie rekrutacyjnym widnieje informacja o tym, że opłata rekrutacyjna jeszcze nie wpłynęła - dowód wniesionej opłaty za postępowanie rekrutacyjne (dla każdego kandydata system eRekrutacja generuje indywidualny numer konta bankowego)
 • Zanim wybierzesz się do danej komisji, zapoznaj się z godzinami jej urzędowania. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, koniecznie napisz do komisji rekrutacyjnej jakiego wydziału mają one trafić.  Za błędnie bądź zbyt ogólnie zaadresowane listy Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy nie dotrą one na czas do odpowiedniej komisji z powodu braku informacji o wydziale.
 • Dokumenty należy złożyć w białej nieopisanej teczce - jeden komplet dokumentów.
 • Dokumentów nie trzeba składać osobiście, można je dostarczyć pocztą, bądź przez osoby trzecie. W przypadku, gdy dokumenty wysyłasz pocztą, liczy się data ich wpływu na Uczelnię, nie data stempla pocztowego. Pamiętaj, aby kserokopie dokumentów były uwierzytelnione.
 • Kopię świadectwa dojrzałości i dyplomu może poświadczyć za zgodność z oryginałem notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia może poświadczyć za zgodność z oryginałem organ wydający dokument, notariusz, Centrum Rekrutacyjne PG lub Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.