Zgodnie z zasadami rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu punktowego nie ma możliwości przyjęcia na dany kierunek, nawet jeżeli pozostaną na nim wolne miejsca.

Progi punktowe: