Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia na r.ak.  2014/2015
>>POBIERZ<< + >>uzupełnienie<<

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2014/2015

§1

1.   Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne.

   W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązuje posiadanie co najmniej kwalifikacji pierwszego stopnia (na kierunkach studiów wymienionych w szczegółowych zasadach kwalifikacji).

2.   Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następujące formy studiów:

  1. stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,
  2. stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia.

3.   Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów, wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat Politechniki Gdańskiej do końca marca 2014 r. Kandydaci na drugi/kolejny kierunek studiów stacjonarnych są przyjmowani w ramach 1/30 limitu podstawowego przyjęć na dany kierunek.

4.   Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją, z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w ust. 5. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.gda.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

5.   Student lub absolwent uczelni publicznej, który rozpoczął naukę na pierwszym kierunku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 bądź później ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na drugi bądź kolejny kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej ma obowiązek złożyć podanie wraz z formularzem aplikacyjnym i kompletem dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowa procedura zawarta jest w załączniku nr 7.
Podjęcie studiów na drugim/kolejnym kierunku studiów stacjonarnych nie odnosi się do studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego.

6.   Terminarz rekrutacji ustala uczelniana komisja rekrutacyjna do końca marca 2014 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2014 r. na stronie  http://www.pg.gda.pl a w przypadku naboru na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2014 r.

7.   W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym bądź na podstawie złożonego podania i kompletu dokumentów - w przypadku kandydatów aplikujących na drugi/kolejny kierunek studiów stacjonarnych, na który kwalifikują go punkty ujednolicone uzyskane zgodnie z kryteriami zawartymi w załącznikach 3 lub 4 (dla studiów pierwszego stopnia) oraz w załączniku 5 (dla studiów drugiego stopnia) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku.

8.   Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

8.1 Studia pierwszego stopnia

a. kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 3, tab. 2) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

b. kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 4, tab. 1) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono
w załączniku 4.

c. kandydaci zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu głównego (załącznik 3, tab. 1) oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

8.1.1    Rekrutacja na kierunek architektura i urbanistyka przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

a)   etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

b)   etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

8.2       Studia drugiego stopnia

   Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach kształcenia wymienionych w załączniku nr 5 i trwają trzy lub cztery semestry. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku uprawnia tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz spełnienie warunków rekrutacji ustalonych przez uczelnię.
Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki oraz warunki ich uruchamiania  zawarto w załączniku 5.

9.   Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów ujednoliconych uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

10. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych na studia jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.gda.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.gda.pl.
Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

11. Kandydat zakwalifikowany na studia jest zobowiązany do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia i wnoszenia opłat w terminach wskazanych w umowie.

12. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danym trybie lub stopniu kształcenia. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi tylko w następujących przypadkach:

a) gdy wpłaty dokonał kandydat, który zdawał egzamin maturalny w bieżącym roku i nie zdał tego egzaminu. Zwrot opłaty następuję na podstawie zaświadczenia o niezdaniu egzaminu maturalnego. W przypadku kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta, w związku z kosztami przeprowadzenia tego sprawdzianu zostanie zwrócona tylko część opłaty,

b) gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów (zgodnie z §1 punkt 7),

c) gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.


Zwrot opłaty rekrutacyjnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Działu Kształcenia i Programów Studiów wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia płatności.
W przypadku rekrutacji na semestr zimowy podanie o zwrot opłaty można składać najpóźniej do dnia 31 października 2014 natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni do dnia 28 lutego 2015 r.
W innych niż ww. przypadki opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.

13. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w pierwszym terminie jest mniejsza od limitu przyjęć, przewiduje się dodatkową rekrutację w terminach określonych przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.gda.pl.

§2

  1. Poza konkursem na wszystkie kierunki studiów przyjmowani są kandydaci, którzy byli laureatami lub finalistami szczebla centralnego olimpiad wyszczególnionych w załączniku 6 oraz dostarczyli dyplomy lub zaświadczenia wystawione przez komitety olimpiad. Na kierunek architektura i urbanistyka ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.
  2. Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię mogą zostać przyjęci poza konkursem punktów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na który laureaci muszą zdać sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. Tematyka konkursu winna być ściśle związana z kierunkiem, na który kandydat ma zamiar aplikować. Decyzję o przyjęciu podejmuje WKR po weryfikacji zgodności tematyki i zakresu konkursu z danym kierunkiem.

§3

1.   Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pod warunkiem, że złożą zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości przeliczane są przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Na kierunek architektura i urbanistyka ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

2.   Obywatele polscy, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem, że:

  1. ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,
  2. ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.

3.   Osoby wymienione w §3 ust. 1 i 2 podlegają pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

§4

1.   Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.

2.   Zgodnie z terminarzem rekrutacji uczelniana komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów wstępnie przyjętych, a następnie ostatecznie przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów ujednoliconych obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załącznikach 3, 4 lub 5.

3.   Kandydaci, którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne otrzymają pisemną decyzję o jego wynikach.

§5

1.   Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.   Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

3.   Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

§6  W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

§7 Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, są przyjmowani na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

§8 Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.