Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie
dzwoniąc na numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
 -  plan  campusu
  PG  -
          Politechnika Gdańska- mapka
          - znajdź nas w Trójmieście
 
          Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
          od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.gda.pl 
           linKaro@pg.gda.pl
Rzecznik patentowy:
        juspawlo@pg.gda.pl
Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf
Zadania Centrum Wspierania Innowacji, zajmującej się Informacją Patentową 
 •  współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

 •  należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

PROGRAMY WSPIERAJĄCE POPRZEZ WIEDZĘ I DOFINASOWANIE

kwalifikator.een.org.pl

Kwalifikator MSP

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” 
Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych
i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

 • Gospodarka wodna na terenach wiejskichNeptun
 • Gospodarka wodna w miastach
 • Logistyka portów
 • Transport rzeczny oraz morski
 • Środowisko/Ochrona środowiska
 • Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy upływa 15-ego marca 2017,
                                                                          kolejny 15-ego września 2017.

Informacje o projekcie:

http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs

 Program „Inteligentny rozwój”,który w okresie 2014-2020 zastępuje „Innowacyjną gospodarkę”
przyniesie biznesowi ponad 10 mld euro, w tym 8,6 mld euro z Unii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą
„Pomorskie wdrożenia” (edycja 2017).

 • Wnioski należy składać w terminie do 30.04.2017r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.07.2017r.
 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.08.2017r.

Cel konkursu: wyłonienie i dofinansowanie realizacji projektów do wdrożenia dla województwa pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska, ograniczenia wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy efektywności.

więcej: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017
https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017

180 mnl zł w konkursie dla branży chemicznej -  Innochem powraca 

10 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R.

 

Na granty mogą liczyć innowacyjne projekty związane m.in. z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów specjalistycznych oraz niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.
 
 

Nabór będzie prowadzony od 1.03 do 28.04.17

 

Parp Konkurs dedykowany w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 w 2017 r. 


Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”,
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-dedykowanym-w-zakresie-elektromobilnosci-w-ramach-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2017-r

Aktualne nabory wnioskóww programach NCBR

             

Ponad 270 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców w 2017.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową FNP na rok 2017.

FNP_broszura_programowa_2017-okladka

 Szybka ścieżka do  innowacji 
 (Fast Track to Innovation  - FTI)

 Nowy instrument w  Horyzoncie 2020
 na rzecz  komercjalizacji i nnowacji! 

Portal Uczestnika FTI  
oraz
innych programów Horyzont 2020

 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 
 Planowane ramy przyjmowania zgłoszeń                                  
 w konkursie na 2017:  16 maja - grudzień 2017 roku             
 z pulą 50 mln zł.  Data ogłoszenia konkursu: 11.04.2017r.       
  1. Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 
  Harmonogram konkursów 
  NCBR na 2017 r.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 


Cel działania:
wsparcie MŚP
NA OCHRONĘ PRAW
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJzakończenie naboru wniosków
OSTATNIA ZAKOŃCZONA EDYCJA:
20 stycznia 2017 r.


Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu                                                                                                                  

- strony 6 i 7 prezentacji.                                                                                              
Innowacyjni - Dobre praktyki   
               


 
PORTALE    INTERNETOWE    I    CZASOPISMA

PORTALE INTERNETOWE

CZASOPISMA 
 
 
KWARTALNIK
URZĘDU PATENTOWEGO RPinformacja o numerach archiwalnych

NOWY
NUMER 

Mapa  klastrów w Polsce 

      - PARP prezentuje

Interaktywna Mapa KlastrówNUMER 
SPECJALNY

Numer 5/2013
 

DWUTYGODNIK
FEDERACJI SNT NOT

 


Dwutygodnik Federacji SNT NOT

(www.not.org.pl)


 

 

 


Horyzont 2020 - NOWE WSPARCIE
100 mln euro dla innowacji z dużymi szansami komercjalizacji.
  Biała Księga Innowacji 

to rządowy dokument ułatwiający biznesowi nowatorską działalność.
Proponuje m.in. zwiększenie ulgi na badania i rozwój. Białą Księgę Innowacji przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności,
która koordynuje realizowaną przez rząd politykę innowacyjności.
              
 
ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

European Union Intellectual Property Office, EUIPO
(European Union trade marks, registered Community designs)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys

INNE CIEKAWOSTKI, CAMPUS PG

 


BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1)
DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL:
linKaro@pg.gda.pl
linKaro@pg.gda.pl

P

O

L

E

C

A

M

          Y          
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie