Na PG powstało Centrum Badań Zaawansowanych

Centrum Badań Zaawansowanych IBM (Center for Advanced Studies, w skrócie: CAS) powstało na Politechnice Gdańskiej. Ta uczelniana jednostka badawczo-rozwojowa koncentruje się na realizacji projektów z zakresu technologii informatycznych w powiązaniu z biznesową strategią firmy IBM.

Decyzją JM Rektora na początku kwietnia 2014 roku Centrum Badań Zaawansowanych zostało włączone w strukturę Politechniki Gdańskiej, stając się częścią Węzła Innowacyjnych Technologii.

– Powołanie CAS na Politechnice Gdańskiej stanowi kolejny, i jak dotychczas największy, krok w rozwoju trwającej od ośmiu lat współpracy uczelni z firmą IBM – mówi prof. Cezary Orłowski, kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, jeden z inicjatorów powołania Centrum.

Spotkanie finalizujące powstanie Centrum Badań Zaawansowanych IBM odbyło się 9 kwietnia 2014 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W spotkaniu tym, zorganizowanym przez dziekan WZiE prof. Julitę Wasilczuk wzięli udział: prof. Jacek Mąkinia, prorektor ds. współpracy i innowacji oraz prof. Cezary Orłowski i dr inż. Artur Ziółkowski, dwaj autorzy pomysłu powołania CAS na PG. Firmę IBM Polska sp. z o.o. reprezentowali: Iwona Wciślak, dyrektor ds. rozwoju terytorialnego oraz Arkadiusz Białek, senior territory representative GEO Gdańsk. Urząd Miasta Gdańsk, który jest beneficjentem badań jednego z projektów realizowanych przez CAS, reprezentowała Barbara Szymańska, dyrektor Biura Informatyki UM.

 

Obszary działania i misja CAS

Współzałożyciele Centrum i beneficjenci projektów tam realizowanych zgodnie podkreślili ważną rolę CAS w zacieśnianiu współpracy uczelni i firm, ale również wskazali na potrzebę generowania i wdrażania pomysłów stanowiących rozwiązania konkretnych, najbardziej aktualnych problemów biznesowych firmy IBM i jej partnerów. Takie podejście ukierunkowuje działania CAS w stronę czterech głównych obszarów badawczych, do których zaliczono:

  • rozwój systemów zarządzania miastem w duchu Smarter Planet (w oparciu o Intelligent Operating Centre),

  • budowę aplikacji mobilnych dla produktów rodziny IBM Rational,

  • budowę modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowania,

  • rozwój środowisk wytwarzania oprogramowania (ang. Software Development Environments).

Umocowanie CAS w strukturach Politechniki Gdańskiej daje szansę na współpracę interdyscyplinarnych zespołów złożonych z pracowników, doktorantów i studentów pochodzących z różnych wydziałów PG oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów pochodzących ze współpracujących z CAS podmiotów.

Zdaniem inicjatorów powołania Centrum takie podejście jest zgodne z dzisiejszymi wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy, w której czołowe miejsce zajmują projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez interdyscyplinarne zespoły. W tym kontekście konieczne staje się budowanie otwartego i przyjaznego środowiska współpracy naukowców i przedstawicieli biznesu w ramach wspólnie realizowanych projektów.

Dlatego właśnie CAS w swojej misji podejmuje się budowania, utrzymania i rozwijania środowiska sprzyjającego wymianie doświadczeń pomiędzy pracownikami uczelni a przedstawicielami biznesu. Ma to umożliwiać skuteczną, efektywną i zgodną ze sztuką zarządzania realizację projektów naukowo-badawczych w sektorze nowych technologii, przede wszystkim informatyki i decyzyjnych systemów wsparcia. Za główne cele, jakie wyznaczyli sobie założyciele CAS, uznano:

  • budowanie otwartego i przyjaznego środowiska współpracy z biznesem,

  • uzyskanie statusu wyróżniającej jednostki badawczo-rozwojowej (ang. Research and Development, R&D) rozpoznawalnej na rynku krajowym i zagranicznym,

  • stworzenie środowiska wspierającego indywidualny rozwój pracowników, doktorantów i studentów,

  • rozwój i propagowanie standardów zarządzania projektami

Zgodnie z misją CAS jako miejsca indywidualnego rozwoju pracowników, doktorantów i studentów, założyciele zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli społeczności akademickiej.

 

Podziękowania

Założyciele CAS dziękują wszystkim, których wkład w rozwijanie inicjatywy CAS jest nieoceniony i których zaangażowanie oraz determinacja przyczyniły się do formalnego powstania tego centrum na Politechnice Gdańskiej. W szczególności, Panu Rektorowi prof. Henrykowi Krawczykowi, Panu Prorektorowi prof. Jackowi Mąkini, Dyrektorowi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Damianowi Kuźniewskiemu, Kierownikowi Działu Spraw Naukowych Mariuszowi Madajczykowi.

Szczególne podziękowania kierowane są na ręce Pracowników, Doktorantów i Studentów skupionych wokół Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi PG, których aktywność na przestrzeni ośmiu lat pozwoliła zbudować kapitał intelektualny pozwalający osiągnąć obecny poziom współpracy z firmą IBM.

Galeria zdjęć