prof. dr hab. inż. Józef Woźniak, prof. zw. PG

Email jozwozni@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 22 23
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jozwozni
http://pg.edu.pl/0234c510bc_jozef.wozniak/informacje

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 149
Numer telefonu (58) 347 22 23
Email jowoz@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Biographical notes

Professor Józef Woźniak received his M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees in electronics and telecommunications from the Faculty of Electronics, Gdańsk University of Technology (GUT), Poland, in 1971, 1976 and 1991, respectively. In January 2002 he became a full professor.

In 1993 he was elected Associate Dean of the Faculty of Electronics and in 1994 he was he was appointed a Professor at GUT. Simultaneously, from October 1994 till September 1996 he was a Professor at the Franco-Polish School of New Information and Communication Technologies in Poznań (in September 1996 this university finished its operation). In 1996 he was elected, and in 1999 reelected, a Dean of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at GUT. Since 2004 till 2008 he was a member of the Council for Science, by the Ministry of Science and High Education, taking part in activities of the Committee on Research for the Development of Science. He is also a member of the Committee of Electronics and Telecommunications of the Polish Academy of Sciences (PAN), chairing the Telecommunications Section. He is also, since 2011 the member of the Central Commission for Scientific Degrees and Titles. Prof. Wozniak is a senior member of IEEE (organizing and chairing Gdańsk IEEE Computer Society Chapter in years 2000-2006) and a member of IFIP TC6 (currently being a chair of the Working Group WG6.8 TC6 - on Wireless and Mobile Communications).

Prof. J. Woźniak has a rich industrial and scientific experience. In February 1984 he participated in research works at the Vrije Universiteit, Brussel. From December 1986 to March 1987 he was a Visiting Scientists at the Dipartimento di Elettronica, Politecnico di Milano. In both cases he was working on modelling and performance analysis of packet radio networks. In 1988/89 he was a Visiting Professor at the Aalborg University Center, lecturing on computer networks and communication protocols. In 2006 he conducted (as a Visiting Erskine Fellow) lectures at the Canterbury University in Christchurch, New Zealand. He participated as a leader or principal investigator in several domestic and international projects, cooperating with Intel and Alcatel, supervising projects on protocols and network architectures for both IPv6 and Future Internet.

Prof. Józef Woźniak is author or co-author of more than 300 scientific papers and co-author of four books, e.g., "LAN, MAN, WAN - computer networks and communication protocols" (printed in Polish in 1998) awarded the Ministry of National Education Prize (2nd ed. in 2000) and "Wired and Wireless LANs", issued in 2002 (also awarded the Ministry of National Education Prize in 2003) . He is also co-editor of 6 conference proceedings and co-author of 4 student textbooks and great number of unpublished scientific reports.

His scientific and research interests include network architectures, analysis of communication systems, network security problems, mobility management in IP networks as well as LAN and MAN operational schemes.

Google Scholar profile

Krótka biografia

Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Gdańskiej. Jednocześnie od października 1994 r. do chwili rozwiązania Szkoły we wrześniu 1996r. był profesorem w EFP w Poznaniu. W kadencji 1993-1996 był prodziekanem ds. kształcenia, a w okresie 1996-1999 dziekanem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. 25 maja 1999 r. został ponownie wybrany na stanowisko dziekana Wydziału ETI PG, które pełnił do 2002 r. W latach 1991-2002 był Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia Ustawicznego Inżynierów. W kadencji 2002-2005 był przewodniczącym Senackiej Komisji ds. kształcenia na odległość. W latach 2004-2008 był członkiem Rady Nauki, uczestnicząc w pracach Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki. Aktualnie jest, drugą kadencję, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest też członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, będąc przewodniczącym Sekcji Telekomunikacji. Jest członkiem - senior member - IEEE (organizując i przewodnicząc Gdańsk IEEE Computer Society Chapter w latach 2000-2006) oraz członkiem IFIP TC6 (będąc aktualnie przewodniczącym Grupy Roboczej - Working Group WG6.8 TC6 - Wireless and Mobile Communications).

Prof. J. Woźniak odbył kilka staży zagranicznych, w tym w Vrije Universitaet w Brukseli i Politecnico di Milano w Mediolanie. W roku akademickim 1988/89 prowadził - jako Visiting Professor - prace badawcze oraz wykłady z sieci komputerowych i protokołów komunikacyjnych w Aalborg University Center. W 2006 roku prowadził (jako Visiting Erskine Fellow) wykłady na Canterbury University w Christchurch, w Nowej Zelandii. Uczestniczył jako kierownik, bądź główny wykonawca w szergu projektach krajowych i zagranicznych, współpracując z firmami Intel i Alcatel, realizując projekty związane z projektowaniem protokołów i architektur sieciowych dla sieci IPv6 oraz Future Internet.

Jest autorem bądź współautorem ponad 300 artykułów i referatów konferencyjnych, współautorem czterech książek - w tym "Sieci LAN, MAN, WAN" - protokoły komunikacyjne - wydanej w 1998 r. (wznowionej w 2001 r.), za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz wydanej w roku 2002 książki "Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN" (również nagrodzonej Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w roku 2003). Jest też współredaktorem czterech wydawnictw konferencyjnych, a także współautorem czterech skryptów studenckich oraz dużej liczby niepublikowanych raportów naukowo - badawczych.

Zainteresowania naukowe prof. Woźniaka obejmują architektury sieciowe i protokoły komunikacyjne, zagadnienia modelowania i oceny jakości pracy systemów telekomunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa sieci, aspekty zarządzania mobilnością w sieciach bezprzewodowych oraz algorytmy pracy sieci lokalnych i metropolitarnych.

Profil Google Scholar