dr inż. arch. Rafał Janowicz

Email rafjanow@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 19
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/rafjanow

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 361
Numer telefonu (58) 347 26 19
Email rafal.janowicz@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Rafał Janowicz jest adiunktem na wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego od 2011 roku. Ukończył studia na kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 2001 roku, a dwa lata później na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. W 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod tytułem: „Wizualna komunikacja marketingowa w architekturze”, której promotorem był prof.  dr hab  inż. arch. Andrzej Baranowski. Praca zajęła II miejsce w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze i została wydana jako monografia w ramach serii Kurs na kulturę [2012].

Od 2003 roku współwłaściciel pracowni architektonicznej zajmującej się projektowanie obiektów przemysłowych i służby zdrowia. Od 2006 roku czynny członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Sędziego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIA. W 2014 roku został wybrany na członka Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów. Od 2012 konsultant i doradca projektów  przy pracac rozwijowych Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie.  Od 2014 roku członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, w którym pełni funkcję w kolegium sędziów konkursowych Odział Wybrzeże. Należy do Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

W działalności badawczej kontynuuje analizy wpływu koncepcji komunikacji marketingowej na kształtowanie współczesnej architektury obiektów użyteczności publicznej: The role of ergonomics in architectonic and marketing operations w: Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure, red. J. Charytonowicz (2014); Efekty badań popularyzował wystąpieniami min. na: Archi Prelekcje (Gdynia 2013),  BigBook Festival (Warszawa 2013); Dekada Kadry Kultury (Poznań 2013), Uniwersytet w Sofii (2013)  i wystawami Sarp odział Wybrzeże 2016, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (2016).

Drugi obszar badań naukowych koncertuje wokół problematyki kształtowania współczesnych obiektów przemysłowych ze szczególnym nakierowaniem na bezpieczeństwo użytkowania przestrzeni zakładu pracy. W tym zakresie analizuje specyfikę wpływu rozwoju współczesnych technologii na ergonomię i architekturę obiektów medycznych i laboratoryjnych. Efekty swoich badań przedstawiał min. na Ogólnopolskiej Konferencji Ergonomicznej OKE - 14th International Ergonomics Conference „Man – Science – Environment” MSE (2012, 2016); AHFE Conference - Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure (2014).

Języki komunikacji: polski, angielski, niemiecki

 

Rafał Janowicz since 2011, he is an associate professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, at the Department of Technical Fundamentals of Architectural Design. He has graduated from the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology in 2001, with the major in Architecture and Urban Design, and two years later from the Faculty of Management and Economics with the major in Management and Marketing. In 2011, at the Faculty of Architecture at the Gdańsk University of Technology, he has defended his doctoral dissertation titled: “Wizualna komunikacja marketingowa w architekturze”, supervised by prof. Andrzej Baranowski, DSc. Eng. Arch. The dissertation has ended up in the 2nd place in a competition for the best doctoral dissertation in terms of culture studies, organized by the National Centre for Culture, and has been published as a monograph in terms of the Kurs na kulturę series [2012].

Since 2003, the co-owner of an architectural office, dealing with designing industrial facilities and those dedicated for the health services. Since 2006 an active member of the Pomeranian Regional Chamber of Architects. In the years 2010-2014 he has acted as a Judge of the Regional Disciplinary Court of the PRCA. In 2014 he has been selected as a member of the Board of the Pomeranian Regional Chamber of Architects. Since 2012, he acts as a consultant and advisor in terms of designs concerning developmental works at the F. Ceynowa Specialist Hospital in Wejherowo. Since 2014, a member of the Association of Polish Architects, in which he acts in the contest committee of the Oddział Wybrzeże. A member of the Polish Ergonomics Society.

In his researches, he continues to analyze the influence of the concept of marketing communication on the forming of contemporary architecture of public utility facilities: The role of ergonomics in architectonic and marketing operations in: Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure, edit. J. Charytonowicz (2014); He has popularized his research results with speeches inter alia at the: Archi Prelekcje (Gdynia 2013),  BigBookFestival (Warszawa 2013); Dekada Kadry Kultury (Poznań 2013), the University of Sofia (2013) and expositions by Sarp Oddział Wybrzeże 2016, Institute of Industrial Design of the University of Koszalin (2016).

He focuses his second field of scientific research on the issues of forming contemporary industrial facilities, with a special emphasis on workplace safety. Concerning this, he analyzes the specifics of the impact of the development of contemporary technologies, on the ergonomics and architecture of medical and laboratory facilities. He has presented the results of his researches, inter alia during the 14th International Ergonomics Conference “Man – Science – Environment” MSE (2012, 2016); AHFE Conference - Advances in Human Factors and Sustainable Infrastructure (2014).