dr hab. inż. Krzysztof Nyka

Email krznyka@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 16 59
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krznyka

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 704
Numer telefonu (58) 347 16 59

Wiadomość dla studentów

Konsultacje w sem. zimowym 2020/21:
Zdalnie w terminach umawianych indywidualnie emailowo - sugerowany adres nyx@eti.pg.edu.pl 

 

 

Notka biograficzna

Krzysztof Nyka, received MSc (1986)  PhD (2002) and DSc (2020)  degrees in telecommunication and electrical engineering from the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics (ETI) of Gdańsk University of Technology (GUT), Poland. He is currently an Associate Professor at the Department of Microwaves and Antenna Engineering, Faculty of ETI, GUT. Before his academic career, he worked for electronic industry (1984-1986).

Research interests. Microwave and antenna engineering (microwave active circuits, switched beam antennas, CubeSat antennas), computational electrodynamics (finite element method for simulation of microwave structures, model order reduction), wireless technologies (radars, RFID, indoor localization, wireless power transmission), wireless communication systems (wireless sensor networks, M2M and IoT).

Publications and patents (as for April 2021, Scopus). 69 scientific papers (49 in Web of Science Core Collection,  11 in JCR journals), cited 233 times, h=8 (110 times in WoS CC, h=5). 2 patents (1 granted).

Grants. Participant/investigator or principal investigator in 21 projects: 3 Polish research and R&D grants, 8 international R&D grants (EU and Polish co-financing), 4 Polish grants co-financed by industry partners, 6 grants for organizing cooperation with industry

International cooperation. EU COST networks (RFCSET, WIPE), international consortia in 5 EU project (H2020/Artemis and H2020/ECSEL initiatives)

Other achievements and activities.

 • Co-founder of Pomeranian ICT cluster INTERIZON (2009), awarded the status of Pomeranian Key Cluster (2009) and National Key Cluster (2015), member of the cluster board (elected 5 times)
 • Co-founder of WiComm Center of Excellence (2004)
 • Vice-Chairman of the AP/MTT/AES Joint Chapter, IEEE Poland Section (elected for 2011-2012)
 • Chairman of the AP/MTT/AES Joint Chapter, IEEE Poland Section (elected for 2020-2022)
 • IEEE Senior Member
 • TPC member of 4 international conferences
 • Reviewer in 14 international journals and conferences (40 reviews in journals)
 • Supervisor of 1 PhD (assistant supervisor), 43 MSc thesis (3 in progress), 18 BSc thesis (3 in progress)

 

Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG.

Zainteresowania badawcze. Technika mikrofalowa i antenowa (mikrofalowe układy aktywne, anteny o przełączanych charakterystykach, anteny do satelitów CubeSat), elektrodynamika obliczeniowa (metoda elementów skończonych do symulacji struktur mikrofalowych, redukcja rzędu modelu), technologie bezprzewodowe (radary, RFID, lokalizacja wewnątrz budynków, bezprzewodowa transmisja energii), systemy komunikacji bezprzewodowej (sieci sensorów bezprzewodowych, M2M i IoT).

Publikacje i patenty (as for April 2021, Scopus). 69 scientific papers (49 in Web of Science Core Collection,  11 in JCR journals), cited 233 times, h=8 (110 times in WoS CC, h=5). 2 patents (1 granted).

Granty. Uczestnik/wykonawca lub kierownik w 21 projektach: 3 krajowe granty naukowe i badawczo-rozwojowe, 8 międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (współfinansowanie krajowe i europejskie), 4 krajowe projekty celowe i wdrożeniowe (we współpracy z firmami), 6 projektów dotyczących zacieśnianiu współpracy z przemysłem

Współpraca międzynarodowa. Europejskie sieci współpracy COST (RFCSET, WIPE), konsorcja międzynarodowe w 7 projektach europejskich (inicjatywy H2020/Artemis i H2020/ECSEL)

Inne osiągnięcia i aktywności.

 • Współzałożyciel klastra ICT INTERIZON (2009), status Kluczowego Klastra woj. pomorskiego  (2009) i Krajowego Klastra Kluczowego(2015), członek rady klastra (wybierany na 5 kadencji)
 • Współzałożyciel i koordynator Centrum Doskonałości WiComm (2004)
 • Członek Zarządu Polskiej Sekcji IEEE Oddział AES/AP/MTT na kadencję 2011-2012 (vice-przewodniczący d/s AP – Antenna and Propagation)
 • Przewodniczący Zarządu Polskiej Sekcji IEEE Oddział AES/AP/MTT na kadencję 2020-2021
 • IEEE Senior Member
 • Członek TPC of 3 konferencji międzynarodowych
 • Recenzent 14 międzynarodowych czasopismach i konferencjach (40 recenzji do czasopism)
 • Promotor pomocniczy 1 rozprawy doktorskiej, promotor 43 dyplomów magisterskich (3 w przygotowaniu), promotor 18 dyplomów inżynierskich (3 w przygotowaniu)