dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki

Email jkropiwn@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 10 24
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jkropiwn

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Instytut Energii, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 428
Numer telefonu (58) 347 10 24

Pełnione funkcje

Kierownik zakładu
Miejsce pracy Instytut Energii

Notka biograficzna

Dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki – ur. 13 listopada 1971 r. w Olsztynie

1. Mgr inż. - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (1995)

2. Dr - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2001)

3. Hab. – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej (2012)

Przebieg pracy zawodowej: (1995-1996) Szarejko & Ziółkowski S.C. - konstruktor oraz osoba odpowiedzialna za nadzór wykonawczy; (1996-obecnie) Politechnika Gdańska - profesor nadzwyczajny; (1999/5 miesięcy) praktyka przemysłowa na pokładzie statku handlowego „Łódź II” (rejs do Ameryki Południowej) - stanowisko: asystent maszynowy; (2002-2003) stypendium naukowe w ramach programu Marie Curie Fellowship fundowane przez Komisję Europejska, realizacja w firmie LMS Deutschland GmbH, Kaiserslautern, Niemcy - doskonalenie komercyjnego programu komputerowego do obliczeń zmęczeniowych w warunkach zmiennych temperatur; (2006-2009) współpraca naukowo – badawcza z firmą Elpigaz z Gdańska związana z rozwojem konstrukcji i sterowania instalacji gazowych do samochodów; (2007-2009) MZK Słupsk - nadzór nad eksploatacją autobusów miejskich zasilanych paliwem etanolowym; (2014-obecnie) Ekocel Puck - współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej pojazdów zbierających odpady.

Działalność badawcza: silniki spalinowe, modelowanie systemów energetycznych (metoda Bond Graph), odnawialne źródła energii, silniki Stirlinga zasilane źródłami o niskiej temperaturze, alternatywne systemy zasilania paliwem (LPG, CNG, DME), modelowanie układów napędowych pojazdów zbierających odpady, układy napędowe lokomotyw, ocena efektywności energetycznej pojazdów z silnikami spalinowymi, charakterystyki silników, sterowanie silnikiem, mechanika układów korbowych, opublikował ponad 100 artykułów naukowych, jest autorem 2 monografii, brał udział w 9 projektach badawczych, nagrodzony 5 nagrodami Rektora PG.

Działalność organizacyjna: prodziekan ds. kształcenia (2013-2016) na Wydziale Mechanicznym (ok. 3000 studentów), kierownik Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej, koordynator kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (ok. 1000 studentów), promotor 1 ukończonego doktoratu i opiekun 2 doktorantów, recenzował 1 pracę doktorską i był zaangażowany w 3 procedury habilitacyjne, aktywnie współpracuje z Purdue University (USA) i City University of Applied Sciences w Bremen (Niemcy).

 

Dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki – born on November 11, 1971 in Olsztyn

1. MSc - Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (1995)

2. PhD - Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2001)

3. DSc - Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering (2012)

Work experience: (1995-1996) Szarejko & Ziółkowski S.C. - Project Engineer, (1996-pressent) Gdańsk University of Technology - Associate Professor at GUT; (1999/5 months) POL AMERICA, cargo vessel “Lódź II”, cruise to South America - Assistant Engineer; (2002-2003) LMS Deutschland GmbH Kaiserslautern, Project title: Fatigue damage prediction influenced by temperature and simulated loads - Marie Curie Industry Host Fellowship, postdoctoral; (2006-2009) Elpigaz Gdansk - cooperation for development of construction and control system of gas supply installations for cars; (2007-2009) MZK Słupsk - supervision over the operation of city buses powered by ethanol fuel; (2014-present) Ekocel Puck - cooperation for improving the energy efficiency of refuse collection vehicles.

Research activities: internal combustion engines, modelling of energy systems (Bond Graph method), renewable energy sources, Stirling engines supplied with low temperature sources, alternative fuel supply systems (LPG, CNG, DME), modelling of refuse collection vehicle propulsion systems, drive systems of locomotives, the assessment of the energy efficiency of vehicles with combustion engines, characteristics of engines, engine’s control,  mechanics and dynamics of crankshaft systems, published over 100 scientific papers, author of 2 monographs, engaged in 9 research projects, awarded with 5 GUT Rector prizes.

Institutional activity: vice-dean for education (2013-2016) at the Faculty of Mechanical Engineering (app. 3000 students), head of the Commission for Quality Assurance in Education at Gdańsk University of Technology and coordinator for course of study Mechanical Engineering (app. 1000 students), promoter of 1 completed doctorate and tutor of 2 doctoral students, reviewed 1 doctoral thesis and was involved in 2 habilitation procedures, actively cooperates with Purdue University (USA) and City University of Applied Sciences in Bremen (Germany).

 

List of most important papers and books:

 1. Kropiwnicki J., Dominiczak P., Kneba Z., et al.: Analysis of the possibilities of using of DME fuel in motor boat drive systems. Combustion Engines. (2017), 171 (4), s. 74-80.
 2. Cichy M., Kneba Z., Kropiwnicki J.: Causality in models of thermal processes in ship engine rooms with the use of Bond Graph (BG) method. Polish Maritime Research, S1 (93) Vol. 24 (2017); s. 32-37.
 3. Kropiwnicki J.: Modelowanie układów napędowych pojazdów z silnikami spalinowymi. Pruszcz Gdański: AGNI, (2016).
 4. Kropiwnicki J.: „Stirling engines powered by renewable energy sources”. XXII International Symposium, Research-Education-Technology, Bremen, (2015), s. 231-237.
 5. Cichy M., Kropiwnicki J., Kneba Z.: „A Model of Thermal Energy Storage According to the Convention of Bond Graphs (BG) and State Equations (SE)”. Polish Maritime Research, 4 (88), (2015), Vol. 22; s. 41-47.
 6. Sanger P. A., Ziyatdinova J., Kropiwnicki J., Nguyen P. V.: Changing Attitudes in Cross Cultural Diversity through International Senior Capstone Projects. 122nd ASEE Annual Conference & Exposition, June 14 – 17, (2015), Seattle, s. 1-11.
 7. Kortas P., Kropiwnicki J.: Analysis of accumulation possibility of energy dissipated in the braking process of train driven by hybrid locomotive. Combustion Engines, (2015), s. 631 - 638.
 8. Czyżewicz J., Kropiwnicki J., Wysocki O.: Model of the hydraulic pump powertrain of refuse collection vehicle compaction mechanism. Combustion Engines, (2015), s. 626 - 630.
 9. Kropiwnicki J., Kneba Z.: Carbon dioxide potential reduction using Start-Stop system in a car. Key Engineering Materials, Vol. 597, (2014), s.185-192.
 10. Kneba Z., Kropiwnicki J.: The initial selection of parameters for dynamic brake for car engine test dynamometer. Key Engineering Materials, Vol. 597, (2014), s.179-184.
 11. Kropiwnicki J.: Design and applications of modern Stirling engines. Combustion Engines, nr 3, (2013), s.243-249.
 12. Kropiwnicki J., Kneba Z., Ziółkowski M.: Test for Assessing the Energy Efficiency of Vehicles with Internal Combustion Engines. International Journal of Automotive Technology, Vol. 14, nr 3 (2013), s.479-487.
 13. Kortas P., Kropiwnicki J.: Analysis of locomotive engine operating conditions during idling. Combustion Engines, nr 3, (2013), s.275-282.
 14. Kropiwnicki J.: Comparison of energy efficiency of vehicles powered by different fuels. Combustion Engines, nr 3, (2012), s.34-43.
 15. Kropiwnicki J.: Ocena efektywności energetycznej pojazdów samochodowych z silnikami spalinowymi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Seria Monografie nr 110, Gdańsk (2011).
 16. Ziółkowski M., Kropiwnicki J.: Identification analysis of dynamic changes in the composition of biogas and their impact on the operation of internal combustion engines. Combustion Engines nr 3, (2011), s. 1-8.
 17. Ziółkowski M., Kropiwnicki J.: Application of FMEA analysis for assessing reliability and risk in biogas-fueled engines operation process. Combustion Engines nr 3, (2011), s. 1-9.
 18. Kropiwnicki J., Ziółkowski M.: Measurement of engine and vehicle parameters using onboard CAN network. Combustion Engines nr 3, (2011), s. 1-8.
 19. Kropiwnicki J., Kneba Z.: Phenomenological correction of height above ground level of vehicle derived from GPS system. Mechatronic Systems and Materials 2010, Selected Papers, Opole University of Technology, Opole (2011), s. 117-125.
 20. Balcerski A., Kneba Z., Kropiwnicki J., Makowski S.: “he conception of exploitation efficiency of autonomic energy systems of land vehicles and ships. Combustion Engines R. 48, nr SC2, Mixture Formation, Ignition and Combustion, (2009), s. 70-76.