dr inż. Wojciech Waloszek

Email wojwalos@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 75
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wojwalos

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 608
Numer telefonu (58) 347 24 75
Email wowal@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Godziny konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020: poniedziałek 10:00-11:30

Notka biograficzna

Wojciech Waloszek jest obecnie adiunktem w Katedrze Inzynierii Oprogramowania. Stopień magistra uzyskał w specjalności inżynieria systemów i bazy danych na Politechnice Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora w 2009 roku w dyscyplinie informatyka. Stopień został przyznany przez Radę Wydziału, która zdecydowała także o wyróżnieniu pracy. Specjalność doktoratu, zarządzanie wiedzą, jest też przedmiotem aktualnych badań, które prowadzi w dziedzinach kontekstowej organizacji baz wiedzy i nowowczesnych metod wnioskowania.

Doświadczenie zawodowe dr. Waloszka obejmuje pracę w kilku projektach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie nowoczesnych technologii Semantycznego Internetu, wnioskowania i zarządzania wiedzą. Doświadczenie obejmuje także współpracę z i pracę dla przemysłu, w zasadzie od początków przenikania tam informatyki w Polsce.

Wojciech Waloszek jest autorem lub współautorem ok. 60 publikacji krajowych i międzynarodowych. Był wykonawcą lub głównym wykonawcą kilku grantów, w tym projektu SYNAT (projekt ogólno krajowy) i projektu PIPS (projekt 6. programu ramowego UE).

Swoje prace dydaktyczne prowadzi w zakresie zarządzania danymi i wiedzą, m.in w ramach przedmiotów: Bazy danych, Nierelacyjne bazy danych, Eksploracja danych, Bazy wiedzy. Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i inzynierskich.

 

Wojciech Waloszek is currently an assistant professor in the Department of Software Engineering. He obtained his Master's degree at Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics in the specialty of engineering systems and databases. At the same faculty he earned a doctorate in 2009 in the discipline of computer science. The degree was awarded by the Faculty Council, which has also decided to distinguish the work. Specialty of the doctorate, knowledge management, is also the subject of his current research in the field of contextual organization of knowledge bases and novel inference methods.

Experience of dr. Waloszek includes participation in several national and international projects in the field of modern technologies: Semantic Internet, its applications and knowledge management. The experience also includes work with and for the industry.

Wojciech Waloszek is the author or co-author of approx. 60 national and international publications. He was a contractor or main contractor for several grants, including project SYNAT (national level project) and PIPS project (international project of the 6th Framework Programme of the EU).

His work in education includes data and knowledge management, especially within the following courses: Databases, Non-relational Databases, Data Mining, Knowledge Bases. During his work dr. Waloszek supervised dozens of master's theses and engineering projects.