Youth civic participation in the south Baltic region. Example of Lithuania, Poland and Sweden

K. Gomółka , I. Borucińska , R. Stasys, R. Civinskas – 2020
International projects, particularly those co-financed by the European Union, have an important role to play in promoting young people’s civic participation. They allow the exchange of knowledge and experience as well as the creation of new solutions to problems and their implementation at the grassroots level. This was the role of the South Baltic Youth Core Groups Network (SB YCGN) project implemented in the framework of the 2014–2020 Interreg V-A South Baltic Programme by a Polish-Lithuanian-Swedish partnership. One of its outputs is this monograph. The aim of this study was to show youth civic participation as a social inclusion element in the South Baltic Region in need of reinforcement, based on the examples of selected municipalities from Lithuania, Poland and Sweden. The authors focused on the diagnosis of key elements of youth civic engagement at local and cross-border level, taking into account the context of national youth policies and the European Union policy. The problem was highlighted from the perspective of two social groups:adult decision-makers represented by employees of local institutions and young people aged 14–24 from the Lithuanian municipality of Telšiai, the Polish municipalities of Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława and Nowe Miasto Lubawskie, and the Swedish municipality of Hässleholm.

Azerbejdżan w organizacjach międzynarodowych i regionalnych

K. Gomółka – 2019
Artykuł ukazuje role i miejsce Azerbejdżanu w organizacjach międzynarodowych

Economic contacts between Azerbaijan and the European Union. - (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ...ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ)

Artykuł ukazuje ekonomiczne kontakty Azerbejdżanu z Unią Europejska, przede wszystkim w zakresie inwestycji zagranicznych i handlu zagranicznego. After regaining independence іп the early 1990s, the Republic of Azerbaijan signed many international agreements. It also estabHshed relations with the European Union. Economic contacts between the partners were revived by the partnership and cooperation agreement's entry into force іп 1999. It assumed political dialogue, assistance іп building democracy, cooperation іп the sphere of economy and investment. In terms of trade іп goods and services, the country have granted each other most-favored-nation clauses іп the collection of customs duties and charges, transit clearance, composition and transhipment of goods, payment transfers for purchased goods and services. This has led to increased trade between the European Uninon and Azerbaijan. The most important trade partners of Azerbaijan in the years 2000-2017 were the following members of the European Union: Italy, France and Germany. The exports were dominated by Germany, France, Italy, the United Kingdom and Spain. The opening of the oil and gas sector to foreign companies has contributed to a significant inflow of foreign direct investment. More than 80% of the incoming investment is in the oil sector and the main activities are focused the construction of new gas and oil pipelines. The leading investors in this group in the years 2000-2013 were the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Italy, France and Cyprus.

Legalni imigranci z państw b. ZSRR na polskim rynku pracy

K. Gomółka – 2019
Akcesja Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy dla Polaków spowodowała emigrację wielu młodych obywateli do państw Zachodniej Europy. Od 2004 r. do końca 2017 r. z Polski wyjechało ponad 2,6 mln Polaków. Zdecydowana większość z nich znalazła pracę w państwach należących do Unii Europejskiej (Rocznik Demograficzny, 2018, s. 347). Niedobory kadrowe na polskim rynku pracy spowodowały konieczność zatrudnienia imigrantów napływających do Polski, zwłaszcza z państw b. ZSRR. Aby zrealizować to zamierzenie niezbędna była zmiana prawa. Ułatwiła ona dostęp do rynku pracy cudzoziemcom, w tym z państw b. ZSRR, uprościła procedury uzyskiwania zezwoleń i zwiększyła liczbę osób wykonujących pracę bez zezwolenia. Celem pracy jest określenie liczby imigrantów przybywających do Polski z państw b. ZSRR w celu podjęcia zatrudnienia, typu udzielonego zezwolenia na pracę oraz podejmowanego przez imigrantów zatrudnienia w zawodzie. Hipoteza pracy brzmi: imigranci z państw b. ZSRR przybywający do Polski w latach 2004–2017 podejmowali pracę głównie jako robotnicy wykwalifikowani oraz wykonywali prace proste.

Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej

A. Adamczyk , A. Sakson, C. Trosiak, K. Gomółka – 2019
Zjawisko migracji, choć towarzyszy nam od zarania dziejów, to w XXI wieku nabrało szczególnego znaczenia. Jego skutki są obecnie jednymi z największych wyzwań, przed którymi stoją państwa doświadczające napływu cudzoziemców. Ma to związek z tym, iż peregrynacja ludności o odmiennym pochodzeniu, języku czy religii wywołuje zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe w państwie przyjmującym. Ich źródłem są konflikty w różnych częściach świata, niskie dochody, brak perspektyw czy nieprzestrzeganie praw człowieka. Jak szacują eksperci przyczyną zbliżających się migracji będzie degradacja gleby i jej skutki, które mogą zmusić do migracji 50–70 mln ludzi do 2050 roku m.in. z Afryki Subsaharyjskiej, Azji czy Ameryki Południowej (The assessment, 2018, s. 10). Innym czynnikiem wypychającym ludność ze swoich ojczyzn będą zmiany klimatyczne, wywołujące głód, spadek rozwoju ekonomicznego czy konflikty. Co prawda środowiskowa zmienność klimatu już od lat 70. XX wieku miała wpływ na poziom migracji, ale szacuje się, że niebawem będzie jednym z najważniejszych jej powodów. Według scenariusza pesymistycznego do 2050 roku zmiany klimatyczne przyczynią się do przemieszczeń ponad 143 mln osób (Rigaud i in., 2018, s. XXI).

Osetia Południowa razem czy osobno?

K. Gomółka – 2019
Osetia Południowa razem czy osobno?

Ruchy Separatystyczne

M. Marczewska-Rytko, M. Pomarański, K. Gomółka , Ł. Pindor , P. Piesik – 2019
Ruchy separatystyczne

The youth in polish legations and government

Until the 2015 elections, youth policy in Poland was treated as a separate domain. There is no uniform legal basis concerned with the matters of young people. Youth rights are dealt with in several articles of the Constitution of the Republic of Poland as well as a number of Acts: on Public Administration Branches, on the Education System, on Higher Education, on Employment Promotion and Labour Market Institutions, on NFZ General Health Insurance, on Combating Domestic Violence, on Social Employment, on Public Benefit Organisations and Voluntary Service, along with the Labour Code and certain government regulations. The first consistent document concerned with youth issues was the National strategy for young people for 2003–2014, adopted in 2003. Thereafter, the matters of youth policy were discussed in the report entitled Youth 2011, the document Poland 2030 – Third Wave of Modernity, the Long-Term National Development Strategy, and the Government Program for Social Activity of Youth for the years 2015–2016. Following the 2015 parliamentary elections, youth issues were given a lower priority. In the election manifesto of PIS (Law and Justice party), much attention was devoted to family policy, with youth policy being regarded as part thereof. Consequently, on 13 February 2018, the Family, Senior and Social Policy Committee of the Senate of the Republic of Poland adopted a Resolution on “Integrated youth policy”, presenting it as one of the areas of family policy.

Ukraine’s Energy Security in Strategies

During the independence period, the Ukrainian government has published two energy security strategies. The first strategy was adopted in 2006 and the second one in 2016. Both documents provided a similar definition of energy security. The aims of the first strategy, covering the period 2006–2030, were the restructuring of the fuel and energy complex using new technologies, increase of energy efficiency and ensuring market prices of energy generation and sale. The second strategy was much more extensive and envisaged the implementation of changes in three stages until 2035. The changes proposed in the document are reasonable from the point of view of Ukraine’s energy security. The strategy does not take an explicit position on decarbonisation, although it provides for the modernisation of power plants and closure of unprofitable mines. Some of the goals of the Ukrainian energy sector were only roughly outlined and therefore need elaboration and clear indication of how they would be achieved. The aim of this article is to analyse the reforms and measures provided for in Ukraine’s strategies designed to ensure the country’s energy security. The research hypothesis is as follows: The reforms envisaged in the strategies can effectively contribute to ensuring the state’s energy security. To test this hypothesis, the author formulated the following research questions: 1. How did the two energy strategies define security?; 2. Which elements of energy policy were considered to be the most important in the first strategy document?; 3. What energy security components are listed in the second strategy document?; 4. Were the measures specified in the first and second strategies capable of ensuring the energy security of Ukraine? The applied research methods were the following: literature research, comparison method and content analysis.

Youth civic participation from the perspective of Polish and Lithuanian institutions as illustrated by project South Baltic Youth Core Group Network

Celem artykułu było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii pracowników instytucji działających na terenie 5 polskich gmin: Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława i Nowe Miasto Lubawskie i litewskiej gminy Teslai. W ramach projektu SB YCGN przeprowadzono badanie metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej na 118 respondentach z 53 polskich instytucji i 47 respondentach z 10 litewskich instytucji. Na podstawie wyników badań ilościowych potwierdzono hipotezę: podobieństwa w zakresie poziomu partycypacji obywatelskiej młodzieży, barier, potrzeb i efektywnych metod działania w badanych gminach z Polski i Litwy determinują potrzebę zacieśniania współpracy transgranicznej