1. Partycypacja obywatelska młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Celem badań było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Świat-Europa-Kaukaz-Polska

K. Gomółka , E. Kacperska, J. Kraciuk, M. Wojtaszek – 2020
W ostatnich dziesięcioleciach bezpośrednie inwestycje zagraniczne należą do najbardziej dynamicznych strumieni międzynarodowych przepływów gospodarczych obok przepływów towarów i usług. Procesy liberalizacji i regionalizacji w dużej mierze przyczyniły się do rosnących przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. Przemieszczanie się kapitału w skali międzynarodowej stało się jednym z głównych, i najbardziej pożądanych czynników rozwojowych wielu państwach. W 1970 r. wartość globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła 13,2 mln USD, zaś w 2018 r. kwotę 1,3 bln USD. Napływ kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagraniczny do różnych regionów świata cechuje silne zróżnicowanie. Głównymi kreatorami światowych przepływów są kraje rozwinięte, jednak w ostatnich latach dołączyły do tego grona państwa rozwijające się, których udział cały czas ulega wzrostowi. W ostatnich latach obserwujemy zmiany zarówno w strukturze geograficznej, jak też w strukturze rodzajowej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsze opracowanie jest próbą oceny uwarunkowań, stanu i kierunków zmian międzynarodowych przepływów kapitałowych nastawionych na analizę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu globalnym i regionalnym. Z uwagi na złożoność problematyki w pracy zawarto jedynie wybrane aspekty. W pierwszej kolejności ukazano teoretyczne przesłanki bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Następnie naświetlono empiryczne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu globalnym. Ujęcie globalne odnosi się do analizy przepływów bezpośrednich inwestycji w skali świata. Ujęcie regionalne obejmuje analizę przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie państw Kaukazu Południowego (Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji) oraz na terenie Polski. Polskę przedstawiono jako przykład kraju, który dzięki inwestycjom dokonał znaczącej transformacji gospodarki. Doświadczenia te mogą być wykorzystane przez inne kraje, w tym państwa Kaukazu Południowego. Szczególnie mając na uwadze fakt, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu są lokowane w krajach rozwijających się, w tym w analizowanych krajach Kaukazu Południowego, które mogą jeszcze dzięki inwestycjom zagranicznym wiele zyskać. Zatem przedstawione przykłady mogą być uznane za typowe dla wielu innych krajów na świecie.

External Security Strategies of Belarus

Under President Lukashenko, three Belarusian national security strategies have been announced: the first in 1995, the second in 2001 and the third in 2011. The first proposal, formulated after Lukashenko’s victory in the presidential elections in 1994, outlined Belarus as a neutral state, unbound to any military block in the absence of external enemies. The direction of the foreign policy pursued by the president of Belarus was reflected in the second strategy, where security against NATO and EU member states was sought in a federal state with the Russian Federation. Under the third national security scheme Belarus was to remain in Russia’s military security system. Nevertheless, an important security factor was considered to be the modernisation of the economy with foreign capital participation and the need to diversify the supplies of fuels, thus reducing the country’s dependence on its earlier partner. The subsequently issued documents: the military doctrine of the State, whose assumptions were published on 20 July 2016, and the Concept of security of the Belarusian state borders for the period 2018–2022, prioritised further development of relations with the Russian Federation and the member states of the Collective Security Treaty Organisation. A new element of the 2019 defence plan is the prevention of external aggression and internal disturbance that contribute to the destabilisation of the state.

Indywidualne programy integracyjne dla uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą z państw poradzieckich w dobie przynależności Polski do Unii Europejskiej

K. Gomółka – 2020
Celem pracy jest analiza uwarunkowań i skali obejmowania indywidualnymi programami integracyjnymi obywateli państw poradzieckich, którym przyznawano status uchodźcy i ochronę uzupełniającą w Polsce w okresie od 2004 r. do 2018 r., tj. od przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej. Omawiane są następujące zagadnienia: uwarunkowania formalno-prawne ochrony międzynarodowej w Polsce, zasady przyznawania indywidualnych programów integracyjnych, skala udziału obywateli państw poradzieckich objętych ochroną międzynarodową w programach integracyjnych na tle innych grup cudzoziemców. Zaprezentowano także ocenę skuteczności programów integracyjnych oferowanych uchodźcom w Polsce opartą na badaniach przeprowadzonych przez Beatę Samoraj i Mieczysława Bienieckiego. Z kolei ustalenia dokonane przez Sławomira Łodzińskiego i Jana Kruszyńskiego pozwoliły ujawnić oceny, jakie Polacy formułują pod adresem tych programów oraz pomocy przyznawanej cudzoziemcom.

Poland's economic relations with Kazakhstan

Before 2019, economic relations between Poland and Kazakhstan were regulated by 22 international agreements. Poland has been trading with Kazakhstan since the 1990s. Overall, Kazakhstan had a positive trade balance with Poland, with the exception of the 1996–1998 and 2006–2007 periods. Polish foreign investment in Kazakhstan was not very impressive; the first investments started only in 2005. In 2019, about 200 companies with Polish capital were registered in Kazakhstan, but only 100 of them started their own business. In 2005-2019, eight meetings of the Polish-Kazakh Intergovernmental Commission for Economic Cooperation were held. Their participants discussed investment projects, trade development strategies and proposals for regional cooperation.

RUSSIANS ON THE POLISH LABOUR MARKET

The article looks into the employment of Russian citizens in Poland in 2004– 2018. It presents the legal basis for Russians’ entering Poland and taking up work without having to seek a work permit, and specifies who must apply for such a permit. Russian citizens can obtain refugee status under the Geneva Convention, which grants them the right to move freely, choose their place of residence and undertake paid employment, while guaranteeing social security. On the basis of the Act on granting protection to aliens, citizens of the Russian Federation may obtain subsidiary protection if their return to their country of origin may expose them to a real risk of serious harm. A tolerated stay is granted to aliens where an alien might be expelled to a country in which their life, freedom and personal security would be jeopardised, where they could be subjected to torture, degrading treatment, humiliation, forced to work or deprived of the right to a fair trial. Training and employment can be undertaken in Poland under the bilateral agreements between Poland and Russia: the Treaty on friendly and good-neighbourly cooperation and the Cooperation Agreement in the fields of science, culture and education. In Poland, the entry and stay of foreign nationals is governed by the Act on aliens, their education by the Higher Education Act, whereas the employment of foreigners is regulated by the Act on employment promotion and labour market institutions.

Youth Civic Participation in the South Baltic Region. Example of Lithuania, Poland and Sweden

K. Gomółka , I. Borucińska , R. Stašys, R. Civinskas – 2020
The aim of this study was to show youth civic participation as a social inclusion element in the Southern Baltic region in need of reinforcement, based on the examples of selected municipalities from Lithuania, Poland and Sweden. The authors focused on the diagnosis of key elements of youth civic engagement at local and cross-border level, taking into account the context of national youth policies and the European Union policy. The problem was highlighted from the perspective of two social groups: adult decision-makers represented by employees of local institutions and young people aged 14–24 from the mentioned SB YCGN project partner's countries. The core part of the monograph consists of the results of quantitative and qualitative studies conducted on the two populations. Their objective was to identify and assess the needs of institutions and young people relating to the stimulation of youth civic participation at local and cross-border levels, youth engagement in decision-making processes, key barriers to civic participation of young people and effective forms and methods of involving youth in active citizenship. The adopted research hypothesis - youth civic participation is an important element of civic society that requires strengthening in Lithuania, Poland and Sweden through bottom-up actions at local communities level, with the central role played by institutions - was confirmed. The institutional environment offers hidden, untapped potential, surpassing that of youth, for initiating and implementing inclusive action, so that the voice of young people in decision-making processes can be heard and taken into account by decision-makers. There were used the research methods: literature, legal and institutional analysis along with quantitative and qualitative studies. The quantitative studies were based on the diagnostic survey method and the electronic survey technique on a sample of 213 institution representatives, and a sample of 1001 respondents aged 14–24 from seven Lithuanian, Polish and Swedish municipalities. The qualitative studies used focus group discussions with the participation of 33 young people and 15 adult representatives of institutions, as well as the method of semistructured individual interviews with 17 adult representatives of youth institutional environment in the SB YCGN project partner's countries.

Economic contacts between Azerbaijan and the European Union. - (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ...ИСТОРИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ)

Artykuł ukazuje ekonomiczne kontakty Azerbejdżanu z Unią Europejska, przede wszystkim w zakresie inwestycji zagranicznych i handlu zagranicznego. After regaining independence іп the early 1990s, the Republic of Azerbaijan signed many international agreements. It also estabHshed relations with the European Union. Economic contacts between the partners were revived by the partnership and cooperation agreement's entry into force іп 1999. It assumed political dialogue, assistance іп building democracy, cooperation іп the sphere of economy and investment. In terms of trade іп goods and services, the country have granted each other most-favored-nation clauses іп the collection of customs duties and charges, transit clearance, composition and transhipment of goods, payment transfers for purchased goods and services. This has led to increased trade between the European Uninon and Azerbaijan. The most important trade partners of Azerbaijan in the years 2000-2017 were the following members of the European Union: Italy, France and Germany. The exports were dominated by Germany, France, Italy, the United Kingdom and Spain. The opening of the oil and gas sector to foreign companies has contributed to a significant inflow of foreign direct investment. More than 80% of the incoming investment is in the oil sector and the main activities are focused the construction of new gas and oil pipelines. The leading investors in this group in the years 2000-2013 were the United Kingdom, the Netherlands, Germany, Italy, France and Cyprus.

Legalni imigranci z państw b. ZSRR na polskim rynku pracy

K. Gomółka – 2019
Akcesja Polski do Unii Europejskiej i otwarcie rynków pracy dla Polaków spowodowała emigrację wielu młodych obywateli do państw Zachodniej Europy. Od 2004 r. do końca 2017 r. z Polski wyjechało ponad 2,6 mln Polaków. Zdecydowana większość z nich znalazła pracę w państwach należących do Unii Europejskiej (Rocznik Demograficzny, 2018, s. 347). Niedobory kadrowe na polskim rynku pracy spowodowały konieczność zatrudnienia imigrantów napływających do Polski, zwłaszcza z państw b. ZSRR. Aby zrealizować to zamierzenie niezbędna była zmiana prawa. Ułatwiła ona dostęp do rynku pracy cudzoziemcom, w tym z państw b. ZSRR, uprościła procedury uzyskiwania zezwoleń i zwiększyła liczbę osób wykonujących pracę bez zezwolenia. Celem pracy jest określenie liczby imigrantów przybywających do Polski z państw b. ZSRR w celu podjęcia zatrudnienia, typu udzielonego zezwolenia na pracę oraz podejmowanego przez imigrantów zatrudnienia w zawodzie. Hipoteza pracy brzmi: imigranci z państw b. ZSRR przybywający do Polski w latach 2004–2017 podejmowali pracę głównie jako robotnicy wykwalifikowani oraz wykonywali prace proste.