Female entrepreneurship in Kazakhstan

K. Gomółka – 2021
Women constitute the majority of the Kazakh population and, even though they live almost 10 years longer than men on average, they are far less economically active. Less than half of the female population take up employment. Women’s wages are often as much as 30% lower than men’s. The subjective reasons for undertaking economic activity as mentioned by women included: independence from the husband, low earnings of the husband and wish to help the family, lower pay compared to men’s, and opportunities in business. Wishing to encourage women to undertake economic activity, the government of Kazakhstan adopted the Act on gender equality, followed by a programme of intensified efforts for SME development. Women’s entrepreneurship was supported by funds made available as part of financial programmes aimed at women, the most important of which is known as DAMU. In 2009 companies with female managers accounted for 5.17% and in 2019 for 43.26% of all SMEs. The majority of the businesses established by women were in the services, retail and wholesale sectors. Car and motorcycle repair enterprises and other services employed the largest number of workers. The largest number of companies were established in two cities: Almaty and Nur-Sultan. The businesses owned by women were mostly one-person companies.

Labour resources in Azerbeijan

K. Gomółka – 2021
The article aims to assess the changes of the Azerbaijani labour resources through deductive analysis of historical data and observation of changes in the structure of resources based on generally available macroeconomic data. Analysis shows that, during the period considered, the population of Azerbaijan increased, with a majority living in cities. Universal access to education enabled a growing group of Azerbaijanis to complete secondary education. The percentage of students increased by 35.17%. Following the retirement age increase, the number of economically active and employed people has grown. The unemployment rate, affecting particularly women, has also decreased. The positive migration balance has boosted labour resources since 2008, but the trend was halted by the COVID pandemic in 2020. Business closures have increased unemployment, whereas border closures reduced migration.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Świat-Europa-Kaukaz-Polska

K. Gomółka , E. Kacperska, J. Kraciuk, M. Wojtaszek – 2020
W ostatnich dziesięcioleciach bezpośrednie inwestycje zagraniczne należą do najbardziej dynamicznych strumieni międzynarodowych przepływów gospodarczych obok przepływów towarów i usług. Procesy liberalizacji i regionalizacji w dużej mierze przyczyniły się do rosnących przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. Przemieszczanie się kapitału w skali międzynarodowej stało się jednym z głównych, i najbardziej pożądanych czynników rozwojowych wielu państwach. W 1970 r. wartość globalnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła 13,2 mln USD, zaś w 2018 r. kwotę 1,3 bln USD. Napływ kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagraniczny do różnych regionów świata cechuje silne zróżnicowanie. Głównymi kreatorami światowych przepływów są kraje rozwinięte, jednak w ostatnich latach dołączyły do tego grona państwa rozwijające się, których udział cały czas ulega wzrostowi. W ostatnich latach obserwujemy zmiany zarówno w strukturze geograficznej, jak też w strukturze rodzajowej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Niniejsze opracowanie jest próbą oceny uwarunkowań, stanu i kierunków zmian międzynarodowych przepływów kapitałowych nastawionych na analizę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu globalnym i regionalnym. Z uwagi na złożoność problematyki w pracy zawarto jedynie wybrane aspekty. W pierwszej kolejności ukazano teoretyczne przesłanki bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Następnie naświetlono empiryczne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu globalnym. Ujęcie globalne odnosi się do analizy przepływów bezpośrednich inwestycji w skali świata. Ujęcie regionalne obejmuje analizę przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie państw Kaukazu Południowego (Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji) oraz na terenie Polski. Polskę przedstawiono jako przykład kraju, który dzięki inwestycjom dokonał znaczącej transformacji gospodarki. Doświadczenia te mogą być wykorzystane przez inne kraje, w tym państwa Kaukazu Południowego. Szczególnie mając na uwadze fakt, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne w coraz większym stopniu są lokowane w krajach rozwijających się, w tym w analizowanych krajach Kaukazu Południowego, które mogą jeszcze dzięki inwestycjom zagranicznym wiele zyskać. Zatem przedstawione przykłady mogą być uznane za typowe dla wielu innych krajów na świecie.

Changes in the structure of Armenia’s labour resources between 1993 and 2020

The article characterises the structure of Armenia’s labour resources in the period between1993 and 2020. It aims to assess the changes on the Armenian labour market by means of a deductive analysis of historical data and observation of changes in the structure of resources based on generally available macroeconomic data. The authors evaluate these processes against the background of demographic and economic changes, by presenting and describing statistical data. Variables such as data on the economic situation of the country (income capita, inflation rate and unemployment), demographic data (employment structure, population structure, migration) are used for the analysis. The analysis demonstrates that the COVID-19 pandemic and the Nagorno-Karabakh conflict led to an economic downturn in Armenia, with GDP per capita falling, and inflation rising. A more rapid decrease in employment could be observed in 2020, manifesting itself in a declining number of employees, selfemployed and entrepreneurs. A much more significant drop in employment was observed in urban areas than in the countryside, although the total number of agricultural workers in Armenia decreased compared to the 1990s. The governmental measures and programmes aimed at protecting jobs and businesses and mitigating the effects of the COVID-19 pandemic proved to be insufficient. In 2020, fewer citizens emigrated from Armenia as a result of the state of the emergency maintained from March to June 2020 and the closing of state borders.

External Security Strategies of Belarus

Under President Lukashenko, three Belarusian national security strategies have been announced: the first in 1995, the second in 2001 and the third in 2011. The first proposal, formulated after Lukashenko’s victory in the presidential elections in 1994, outlined Belarus as a neutral state, unbound to any military block in the absence of external enemies. The direction of the foreign policy pursued by the president of Belarus was reflected in the second strategy, where security against NATO and EU member states was sought in a federal state with the Russian Federation. Under the third national security scheme Belarus was to remain in Russia’s military security system. Nevertheless, an important security factor was considered to be the modernisation of the economy with foreign capital participation and the need to diversify the supplies of fuels, thus reducing the country’s dependence on its earlier partner. The subsequently issued documents: the military doctrine of the State, whose assumptions were published on 20 July 2016, and the Concept of security of the Belarusian state borders for the period 2018–2022, prioritised further development of relations with the Russian Federation and the member states of the Collective Security Treaty Organisation. A new element of the 2019 defence plan is the prevention of external aggression and internal disturbance that contribute to the destabilisation of the state.

Indywidualne programy integracyjne dla uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą z państw poradzieckich w dobie przynależności Polski do Unii Europejskiej

K. Gomółka – 2020
Celem pracy jest analiza uwarunkowań i skali obejmowania indywidualnymi programami integracyjnymi obywateli państw poradzieckich, którym przyznawano status uchodźcy i ochronę uzupełniającą w Polsce w okresie od 2004 r. do 2018 r., tj. od przystąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej. Omawiane są następujące zagadnienia: uwarunkowania formalno-prawne ochrony międzynarodowej w Polsce, zasady przyznawania indywidualnych programów integracyjnych, skala udziału obywateli państw poradzieckich objętych ochroną międzynarodową w programach integracyjnych na tle innych grup cudzoziemców. Zaprezentowano także ocenę skuteczności programów integracyjnych oferowanych uchodźcom w Polsce opartą na badaniach przeprowadzonych przez Beatę Samoraj i Mieczysława Bienieckiego. Z kolei ustalenia dokonane przez Sławomira Łodzińskiego i Jana Kruszyńskiego pozwoliły ujawnić oceny, jakie Polacy formułują pod adresem tych programów oraz pomocy przyznawanej cudzoziemcom.

Partycypacja obywatelska młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Celem badań było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii gmin polskich na przykładzie projektu South Baltic Youth Core Group Network

Poland's economic relations with Kazakhstan

Before 2019, economic relations between Poland and Kazakhstan were regulated by 22 international agreements. Poland has been trading with Kazakhstan since the 1990s. Overall, Kazakhstan had a positive trade balance with Poland, with the exception of the 1996–1998 and 2006–2007 periods. Polish foreign investment in Kazakhstan was not very impressive; the first investments started only in 2005. In 2019, about 200 companies with Polish capital were registered in Kazakhstan, but only 100 of them started their own business. In 2005-2019, eight meetings of the Polish-Kazakh Intergovernmental Commission for Economic Cooperation were held. Their participants discussed investment projects, trade development strategies and proposals for regional cooperation.

RUSSIANS ON THE POLISH LABOUR MARKET

The article looks into the employment of Russian citizens in Poland in 2004– 2018. It presents the legal basis for Russians’ entering Poland and taking up work without having to seek a work permit, and specifies who must apply for such a permit. Russian citizens can obtain refugee status under the Geneva Convention, which grants them the right to move freely, choose their place of residence and undertake paid employment, while guaranteeing social security. On the basis of the Act on granting protection to aliens, citizens of the Russian Federation may obtain subsidiary protection if their return to their country of origin may expose them to a real risk of serious harm. A tolerated stay is granted to aliens where an alien might be expelled to a country in which their life, freedom and personal security would be jeopardised, where they could be subjected to torture, degrading treatment, humiliation, forced to work or deprived of the right to a fair trial. Training and employment can be undertaken in Poland under the bilateral agreements between Poland and Russia: the Treaty on friendly and good-neighbourly cooperation and the Cooperation Agreement in the fields of science, culture and education. In Poland, the entry and stay of foreign nationals is governed by the Act on aliens, their education by the Higher Education Act, whereas the employment of foreigners is regulated by the Act on employment promotion and labour market institutions.