Współpraca transgraniczna Białorusi, Ukrainy i Polski w programach unijnych

K. Gomółka – 2007
Artykuł charakteryzuje przedsięwzięcia Polski, Białorusi i Ukrainy w ramach programów unijnych w latach 2007-2013. Ich celem jest podnoszenie poziomu życia w krajach naszych wschodnich sąsiadów i zmniejszenie różnic, likwidacja barier występujących pomiędzy nimi.

Wstęp

K. Gomółka – 2007
Autorka ukazała genezę samorządu terytorialnego w Polsce oraz jego zadania po zmianach zapisów w Konstytucji RP w 1997 r.

Ukraina na drodze do Unii Europejskiej

K. Gomółka – 2006
Artykuł ukazuje drogę Ukrainy do struktur Unii Europejskiej i problemy wiążące się ze zmianami dopasowania w aspekcie gospodarczym, politycznym i kulturowym

Wstęp

K. Gomółka – 2006
Wstęp wyjaśnia pojęcie współpracy transgranicznej i ukazuje jej rodzaje oraz wpływ na rozwój regionalny.

Białorusini wobec państwa polskiego i Polaków w latach trzydziestych XX wieku w województwie białostockim

K. Gomółka – 2005
Artykuł ukazuje miejsce i rolę Białorusinów w województwie Białostockim w latach 30-tych. Białorusini w powyższym okresie określali swoje ambicje albo w postaci przynależności do KB23 lub CHD. Likwidacji uległy ugrupowania centralne oraz przejściowe.

Współpraca międzynarodowa Straży Granicznej w latach 1992-2004

K. Gomółka – 2005
Artykuł ukazuje współpracę Polskiej Straży Granicznej z niemiecką BSG, Holenderską Strażą i francuskimi jednostkami SG w ramach programów europejskich oraz kontakty ze strażą Azerbejżanu, Gruzji i Mołdawii włądnym przekazywano doświadczenie strony polskiej

Straż graniczna w procesie uszczelniania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

K. Gomółka – 2004
Wejście Polski do UE wymusiło wprowadzenie standartów ochrony granicy państwowej według norm unii. Podstawę prawną stanowi traktat z Schengen z 14.06.1985 oraz krajowe akty prawne (np. Polska Strategia Zintegrowanego zarządzania Granicą). Akty prawne normują cały szereg zjawisk: przekraczanie granicy, jej szczelność, dostosowanie prawa w tej kwestii do wymogów Unii Europejskiej, odpowiednia kadra i rozszerzone uprawnienia straży. Celem realizacji tych zadań Polsce przyznano odpowiednie środki finansowe, które miały zostać przeznaczone na realizację wyznaczonych zadań.

Zasady funkcjonowania kapitału zagranicznego w Republice Białorusi

K. Gomółka – 2003
Artykuł ukazuje sytuację kapitału zagranicznego w Republice Białorusi w latach 2002 i kolejnych. Ponadto w pracy ukazano działy i gałęzie w których zainwestował kapitał zagraniczny oraz zniżki podatków oraz firm zagranicznych.

Działanie specjalnej strefy ekonomicznej Jantar w Obwodzie Kaliningradzkim.

K. Gomółka – 2002
Artykuł pokazuje działalność specjalnej strefy ekonomicznej Jantar w latach1998-2002 w Obwodzie Kaliningradzkim.