The youth in polish legations and government

Until the 2015 elections, youth policy in Poland was treated as a separate domain. There is no uniform legal basis concerned with the matters of young people. Youth rights are dealt with in several articles of the Constitution of the Republic of Poland as well as a number of Acts: on Public Administration Branches, on the Education System, on Higher Education, on Employment Promotion and Labour Market Institutions, on NFZ General Health Insurance, on Combating Domestic Violence, on Social Employment, on Public Benefit Organisations and Voluntary Service, along with the Labour Code and certain government regulations. The first consistent document concerned with youth issues was the National strategy for young people for 2003–2014, adopted in 2003. Thereafter, the matters of youth policy were discussed in the report entitled Youth 2011, the document Poland 2030 – Third Wave of Modernity, the Long-Term National Development Strategy, and the Government Program for Social Activity of Youth for the years 2015–2016. Following the 2015 parliamentary elections, youth issues were given a lower priority. In the election manifesto of PIS (Law and Justice party), much attention was devoted to family policy, with youth policy being regarded as part thereof. Consequently, on 13 February 2018, the Family, Senior and Social Policy Committee of the Senate of the Republic of Poland adopted a Resolution on “Integrated youth policy”, presenting it as one of the areas of family policy.

Ukraine’s Energy Security in Strategies

During the independence period, the Ukrainian government has published two energy security strategies. The first strategy was adopted in 2006 and the second one in 2016. Both documents provided a similar definition of energy security. The aims of the first strategy, covering the period 2006–2030, were the restructuring of the fuel and energy complex using new technologies, increase of energy efficiency and ensuring market prices of energy generation and sale. The second strategy was much more extensive and envisaged the implementation of changes in three stages until 2035. The changes proposed in the document are reasonable from the point of view of Ukraine’s energy security. The strategy does not take an explicit position on decarbonisation, although it provides for the modernisation of power plants and closure of unprofitable mines. Some of the goals of the Ukrainian energy sector were only roughly outlined and therefore need elaboration and clear indication of how they would be achieved. The aim of this article is to analyse the reforms and measures provided for in Ukraine’s strategies designed to ensure the country’s energy security. The research hypothesis is as follows: The reforms envisaged in the strategies can effectively contribute to ensuring the state’s energy security. To test this hypothesis, the author formulated the following research questions: 1. How did the two energy strategies define security?; 2. Which elements of energy policy were considered to be the most important in the first strategy document?; 3. What energy security components are listed in the second strategy document?; 4. Were the measures specified in the first and second strategies capable of ensuring the energy security of Ukraine? The applied research methods were the following: literature research, comparison method and content analysis.

Youth civic participation from the perspective of Polish and Lithuanian institutions as illustrated by project South Baltic Youth Core Group Network

Celem artykułu było ukazanie partycypacji obywatelskiej młodzieży w opinii pracowników instytucji działających na terenie 5 polskich gmin: Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława i Nowe Miasto Lubawskie i litewskiej gminy Teslai. W ramach projektu SB YCGN przeprowadzono badanie metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety internetowej na 118 respondentach z 53 polskich instytucji i 47 respondentach z 10 litewskich instytucji. Na podstawie wyników badań ilościowych potwierdzono hipotezę: podobieństwa w zakresie poziomu partycypacji obywatelskiej młodzieży, barier, potrzeb i efektywnych metod działania w badanych gminach z Polski i Litwy determinują potrzebę zacieśniania współpracy transgranicznej

Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce

Szeroka analiza literatury, dokumentów prawnych i danych statystycznych ukazująca obraz możliwości i uwarunkowań zmniejszenia niedoborów na rynku pracy w Polsce poprzez zatrudnianie emigrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

После получения независимости в начале 90-х годов XX в. Республика Азербайджан подписала более пятидесяти договоров с международными организациями. В 1991 г. государство установило контакты с Европейским союзом в ходе реализации проектов в рамках программы TACIS, предназначенной для стран СНГ. Экономические контакты между партнерами активизировались, благодаря подписанию и вступлению в силу в 1999 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Договор предусматривал политический диалог, помощь в создании демократии, сотрудничество в сфере экономики и инвестиций. В сфере торговли товарами и услугами Азербайджан и ЕС предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования в сфере таможенных пошлин и прочих пограничных сборов, транзитной перевозки, складирования и перегрузки товаров, проведения оплат за приобретенные товары и услуги. В 2004 г.

Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

K. Gomółka – 2018
Artykuł przedstawia koncepcje bezpieczeństwa energetycznego Białorusi zawarte w tekstach trzech strategii

Bezpieczeństwo energetyczne Białorusi w strategiach

Artykuł ukazuje bezpieczeństwo zewnętrzne Białorusi w tekstach strategii

Działalność Polsko- Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej d.s. współpracy transgranicznej

K. Gomółka – 2018
Celem artykułu jest ukazanie pracy komisji od momentu jej powstania aż do końca 2017 r.

Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej

K. Gomółka – 2018
W artykule ukazano podstawy prawne wymiany handlowej pomiędzy Polską oraz pięcioma państwami Azji Centralnej, określono wartość importu i eksportu, wyliczono bilans handlowy w latach 2003-2016. Polska importuje z pięciu państw Azji Centralnej głównie surowce mineralne, eksportuje artykuły gotowe różnego typu. Bilans wymiany handlowej w latach 2003-2016 z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem był dla Polski dodatni. Przyszłe kierunki wymiany handlowej wskazują na jej rozwój w kolejnych latach.

Imigranci z państw poradzieckich na pobyt stały w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

K. Gomółka – 2018
Celem pracy jest charakterystyka i określenie liczebności obywateli państw b. ZSRR przybywających do Polski na stałe w okresie w okresie przynależności do struktur europejskich.