dr inż. Tomasz Maria Boiński

Email tomboins@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 24, (58) 347 28 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/tomboins

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 530
Numer telefonu (58) 347 25 24
Email tomasz.boinski@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 528
Numer telefonu (58) 347 28 63
Email tomboins@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje: patrz kalendarz poniżej
 

Kalendarz

 

Notka biograficzna

Z uczelnią jestem związany już od 2000r kiedy to rozpocząłem studia na kierunku Informatyka wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Po ich ukończeniu z wyróżnieniem, w 2005 roku rozpocząłem studia doktoranckie. W trakcie studiów i bezpośrednio po ich zakończeniu zaangażowany byłem, we współpracy z firmą Hogart z Warszawy, we wdrażanie rozwiązań biznesowych w gdyńskiej firmie Elektronia S.A. (Infor FMS SunSystems) oraz CRM dla Pekao Pioneer TFI. W dalszej perspektywie swoją karierę związałem jednak z Politechniką Gdańską.

Pracownikiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jestem od 2007 roku. Tam też 16.10.2012, na podstawie rozprawy doktorskiej “Łączenie i odwzorowywanie ontologii dziedzinowych”, uzyskałem stopień doktora nauk technicznych, kierunek informatyka, specjalność inżynieria wiedzy. Prace nad rozprawą udało się ukończyć w dużej mierze dzięki pozyskanemu grantowi promotorskiemu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Po zakończeniu prac nad rozprawą doktorską swoje badanie skierowałem w stronę problematyki przetwarzania języka naturalnego, analizy tekstu oraz crowdsourcingu. W tej tematyce realizowane są również prowadzone przeze mnie prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie.

Jako nauczyciel akademicki prowadzę zajęcia z przedmiotów: Administrowanie Systemami Komputerowymi (wykład, laboratorium, projekt), Metodologia OpenSource (wykład i seminarium, zarówno w języku polskim jak i angielskim), Architektury Usług Internetowych (wykład). Na studiach niestacjonarnych prowadzę zajęcia z Przetwarzania zespołowego (wykład i laboratorium) oraz Wytwarzania Aplikacji Internetowych (laboratorium). We wszystkich wypadkach jestem autorem materiałów ćwiczeniowych jak i pomysłodawcą treści zajęć.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej podjąłem również szereg działań organizacyjnych. Zajmuje się administrowaniem katedralnego laboratorium komputerowego KASKLab, co umożliwia mi udział w wielu ciekawych projektach i bieżący kontakt z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami informatycznymi. W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 (do roku 2017) pełniłem obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Otwartej Nauki. W ramach pełnomocnictwa pracowałem nad wdrożeniem polityki otwartego dostępu na Uczelni. W 2016 roku objąłem również stanowisko zastępcy kierownika Katedry Architektury Systemów Komputerowych.