dr hab. inż. Mirosław Kazimierz Gerigk

Email miroslaw.gerigk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 28 23
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/miroslaw.gerigk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny
Budynek Wydziału Mechanicznego, 107
Numer telefonu (58) 347 28 23
Email mger@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

PODSTAWOWE DANE:

dr hab. inż. Mirosław K. Gerigk, prof. Uczelni,

Miejsce pracy: Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny PG, p. 107 WM,

Adres e-mail: mger@pg.gda.pl

KONSULTACJE: czwartki, godz. 13.00-15.00

PRZEDMIOTY WYKŁADANE w roku akademickim 2019/2020, semestr letni

- WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - WM I - środy, godz.15.00-17.00, s. 264 GG

- WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - WM II- czwartki, godz.11.00-13.00, s. 264 GG

- SEMINARIUM w JĘZYKU OBCYM

Notka biograficzna

Ukończył studia magisterskie w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej w roku 1984 z wyróżnieniem. Praca dyplomowa (mgr inż.) dotyczyła problematyki „sterowności statków na wodach ograniczonych”. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w roku 1990. Tematyka pracy doktorskiej była związana z "bezpieczeństwem statków w stanie uszkodzonym". W latach 1990-1992 odbył staż naukowy w University of Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii. W roku 2011 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2015 jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest profesorem Uczelni.

Podstawowe informacje:

- pracownik Politechniki Gdańskiej od 1.08.1984 r.

- obecnie: pracownik Katedry Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego PG

- dziedzina:  nauki techniczne/transport/budowa i eksploatacja maszyn, obecnie: inżynieria mechaniczna

- wykształcenie ogólne:  mgr inż. mechanik, specjalność: budowa okrętów

- stopnie naukowe: dr hab. inż. (2011), dr inż. (1990), mgr inż. (1984)

Działalność dydaktyczna (aktualna): (1) Wytrzymałość Materiałów I i II - wykłady, (2) Pojazdy Bezzałogowe - wykłady, (3) Seminarium w Języku Obcym, (4) Seminarium Dyplomowe

Działalność dydaktyczna na Wydziale Mechanicznym PG:

1) Wykładowca przedmiotów: Wytrzymałość Materiałów I (W) na kierunkach IMM, ZiIP, Mechatronika, MiBM; Wytrzymałość Materiałów II (W) na kierunku MiBM,  Pojazdy Bezzałogowe (W, P) na specjalności: Technologie Kosmiczne i Satelitarne, Seminarium w Języku Obcym, Seminarium Dyplomowe.

2) Opiekun/promotor 8 prac dyplomowych magisterskich, wszystkie o tematyce związanej z bezzałogowymi obiektami powietrznymi (BSP), lądowymi (BSL) i morskimi (BSM) oraz 13 prac dyplomowych inżynierskich.

 3) Opiekun naukowy 3 prac doktorskich, w trakcie realizacji, w dziedzinie inżynierii mechanicznej, o tematyce:  zatapianie i niezatapialność statków typu ro-ro (1), analiza wytrzymałości konstukcji obiektów AUV (2), bezzałogowy obiekt dwu-zadaniowy (3).

4) Współpraca i wykłady dla "Board of European Students of Technology" (Local BEST Group Gdansk).

Działalność naukowa i badawcza: (1) badania i projektowanie okrętów i obiektów pływających, (2) bezpieczeństwo statków i obiektów oceanotechnicznychw, (3) bezpieczeństwo w transporcie morskim, (4) badania i projektowanie 2- i 3-stanowych obiektów bezzałogowych (w tym autonomicznych).

Zainteresowania badawcze: mechanika, hydromechanika, konstrukcja i wytrzymałość obiektów technicznych.

Dorobek naukowy:  

Ogólnie:  autor 137 publikacji, w tym 28 opublikowanych za granicą.

Dorobek badawczy: kierownik 9 i wykonawca w 7 projektach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych KBN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSzW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR.

Ekspert: NCBiR, PARP.

Recenzent: kilkudziesięciu projektów NCBiR.

Recenzent: w 3 postepowaniach habilitacyjnych, opiniodawca w 2 postepowaniach habilitacyjnych, recenzent w 5 przewodach doktorskich.

 

Ostatnio realizowany projekt (2015-2019): projekt badawczy realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, dotyczył opracowania obiektu wodnego typu "stealth" o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudnowykrywalności. Projekt był finansowany przez NCBiR. Liderem projektu była Politechnika Gdańska. Kierownikiem projektu był: M.K. Gerigk.