Human CYP2 family of cytochrome P-450 takes part in metabolism of two acridine antitumor agents, C-1311 and C-1748, selected for I phase of clinical trials

A. Chrapkowska, K. Sawicka, A. Wiśniewska , J. Konopa , Z. Mazerska – 2005
Praca zawiera wyniki badań metabolicznej transformacji przeciwnowotworowych pochodnych akrydyny wobec zestawu 16 prób enzymów mikrosomalnych, pochodzących z wątroby 16 różnych pacjentów. Wykazano, że za metabolizm tych związków u człowieka odpowiedzialne są głównie izoenzymy z rodziny CYP2.

NADPH-Cytochrome P-450 reductase in strongly involved in activating metabolic transformatios of 9-amino-1-nitroacridine antitumor agents

K. Sawicka, A. Chrapkowska, A. Wiśniewska , A. Kot-Wasik , A. Bartoszek-Pączkowska , M. Paine, R. Wolf, J. Konopa , Z. Mazerska Acta Biochimica Polonica – 2005
Celem pracy było wyjaśnienie roli reduktazy cytochromu P-450 jaką odgrywa ten enzym w przemianach metabolicznych dwóch związków przeciwnowotworowych z grupy pochodnych 1-nitroakrydyny. Zastosowano metodę HPLC do rozdziału metabolitów, a badania struktur przeprowadzono stosując metodę ESI-MS. Wykazano, że badana reduktaza jest zaangażowana bardziej w metabolizm aktywacyjny 1-nitroakrydyn niż metabolizm detoksykacyjny.

Metabolic transformation of antitumor agent C1311 with various fractions of rat liver.

Wykazano, że enzymatyczna aktywacja jest konieczna dla aktywności bilogicznej pochodnej C-1311. Zbadano przemiany związku w obecności różnych frakcji enzymatycznych mikrosomalnych komórek wątroby szczura.Badania te wykazały, że związek C-1311 jest bardziej podatny na transformację pod wpływem frakcji aktywowanych enzymów mikrosomalnych (CYP1A, CYP2B, CYP3A i CYP4A) niż frakcji S9, cytozolowej czy mikrosomów nieaktywowanych. Związek ten ulega raczej metabolicznej aktywacji, niż detoksykacji. W metabolizmie związku C-1311 biorą głównie udział enzymy: CYP 2B i CYP3A.