dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski

Email przemyslaw.falkowski-gilski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 78
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/przemyslaw.falkowski-gilski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
Numer telefonu (58) 347 21 78
Email przemyslaw.falkowski@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje: poniedziałek 11:00-13:00, pokój EA 645.

 

Office Hours: Monday 11:00-13:00 am, room EA 645.

Notka biograficzna

Przemysław Falkowski-Gilski jest absolwentem Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia inżynierskie I st. (w języku polskim) oraz studia magisterskie II st. (w języku angielskim) odpowiednio w latach 2012 i 2013. W latach 2013-2017 rozwija swoja zainteresowania w dziedzinie mediów elektronicznych, w szczególności w obszarze systemów radiodyfuzji cyfrowej oraz badania jakości sieci i usług, na studiach doktoranckich III st. W roku 2018 uzyskuje tytuł doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, dyscyplina telekomunikacja, specjalność radiokomunikacja. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

Profil naukowy wraz z wykazem publikacji - kliknij

 

Przemyslaw Falkowski-Gilski is a graduate of the Faculty of ETI, Gdansk University of Technology. He graduated 1st degree B.Sc. studies (in Polish) and 2nd degree M.Sc. studies (in English) in 2012 and 2013, respectively. Between 2013-2017, during Ph.D. studies, he pursues his interests in the field of electronic media, particularly digital broadcasting systems and quality of networks and services. In 2018 he receives the title of Doctor of Technical Sciences with distinction, discipline Telecommunications, spacialty Radiocommunication. Currently he works as an academic.

Scientific profile including list of publications - click