mgr inż. Tomasz Goluch

Email tomgoluc@student.pg.gda.pl
Numer telefonu +48 58 347 22 68
Adres strony domowej

Zajmowane stanowiska

Wykładowca
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 253
Numer telefonu +48 58 347 22 68
Email goluch@eti.pg.edu.pl

Notka biograficzna

Tomasz Goluch graduated with honors  from Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of the Gdańsk University of Technology in 2009. He holds a MSc Eng degree in Computer Science.
In 2012 he graduated from Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology and obtained a MSc degree in Management.
In 2013 he completed postgraduate course in „Research project management and commercialization of project results”, organized by the Gdańsk University of Technology, within the Human Capital Operational Programme.
In 2013 he also obtained  an IPMA 4-L-C certificate (D level) issued by International Project Management Association.

He currently works as a lecturer in the Department of Algorithms and System Modelling. He teaches the following courses:

 1. Programming basics (laboratories)
 2. Programming Languages (laboratories)
 3.  Algorithms and Data Structures (laboratories)
 4. Distributed and Component Oriented Internet Systems (laboratories)
 5. .NET platform programming languages (lecture, laboratories)
 6. Programming of Local .NET Applications (project)
 7. Programming of Internet Applications (laboratories)

He is an author or co-author of teaching materials (lecture slides, laboratory and project manuals) for the taught subjects.

Research interests:
Searching for optimal strategies in zero-sum two-player deterministic games with perfect information
Experimental analysis of game solving algorithms in terms of correctness and time and memory complexity

Publication list:

 1. Tomasz Goluch, Krzysztof M. Ocetkiewicz and Krzysztof Giaro.: KOALA Graph Theory Internet Service, TASK QUARTERLY, vol. 19, No 4, 2015, pp. 455–470,  ISSN 1428-6394.
 2. Tomasz Goluch. Computer use in finding the optimal strategy in logic games (in Polish), Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering of Gdańsk University of Technology 32, 2012, ISSN: 1425-5766. 
 3. Tomasz Goluch.: Method of determining the complexity of subspace of logic games  board states (in Polish), ICT Young Conference Materials, 2012, pp. 285-291, ISBN: 978-83-60779-16-3.
 4. Tomasz Goluch.: Validation of the Proof-number search algorithm on the acyclic digraph structure (in Polish), Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering of Gdańsk University of Technology 9, 2011, pp. 305-310, ISBN: 978-83-60779-11-8.
 5. T. Goluch.: Performance comparison of modifications of Proof search algorithm including the draw positions, Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering of Gdańsk University of Technology 8, 2010, pp. 71-78, ISBN: 978-83-60779-02-6.

 

Tomasz Goluch w 2009 roku ukończył z wynikiem celującym jednolite studia inżyniersko-magisterskie na kierunku Informatyka wydziału ETI PG i uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki.
W 2012 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Zarządzanie wydziału ZiE PG i uzyskał tytuł zawodowy magistra zarządzania.
W 2013 ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań na PG oraganizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2013 roku uzyskał certyfikat stowarzyszenia IPMA (International Project Management Association) nr 160/2013. - http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma/wykaz-osob-certyfikowanych

Obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Prowadzi zajęcia z przedmiotów:

1.    Podstawy programowania (laboratorium)
2.    Języki programowania (laboratorium)
3.    Algorytmy i Struktury Danych (laboratorium)
4.    Komponentowe Systemy Rozproszone (laboratorium)
5.    Języki programowania na platformie .NET (wykład, laboratorium)
6.    Programowanie lokalnych aplikacji .NET (projekt)
7.    Realizacja aplikacji internetowych (laboratorium)
Jest autorem albo współautorem materiałów wykładowych/laboratoryjnych/projektowych z prowadzonych przedmiotów.

Zainteresowania badawcze:
Wyszukiwanie strategii optymalnych w deterministycznych grach logicznych dwóch graczy z pełną informacją o sumie zerowej.
Eksperymentalna analiza algorytmów rozwiązywania gier pod względem poprawności, złożoności czasowej oraz pamięciowej.

Lista publikacji:

 1. Tomasz Goluch, Krzysztof M. Ocetkiewicz and Krzysztof Giaro.: KOALA Graph Theory Internet Service, TASK QUARTERLY vol. 19, No 4, 2015, pp. 455–470,  ISSN 1428-6394.
 2. T. Goluch.: Zastosowanie komputerów w dziedzinie wyszukiwania strategii optymalnych w grach logicznych, Zeszyty Naukowe Wydziału EiA Politechniki Gdańskiej 32, (2012), ISSN: 1425-5766.
 3. T. Goluch.: Metoda wyznaczania złożoności podprzestrzeni stanów planszowych gier logicznych, Materiały konferencyjne ICT Young 2012, (2012), s. 285-291, ISBN: 978-83-60779-16-3.
 4. T. Goluch.: Ocena poprawności działania algorytmu Proof-number search na strukturze digrafu acyklicznego, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej 9, (2011), s. 305-310, ISBN: 978-83-60779-11-8.
 5. T. Goluch.: Porównanie wydajności modyfikacji algorytmu Proof-number search uwzględniających wartości remisowe, Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej 8, (2010), s. 71-78, ISBN: 978-83-60779-02-6.