Design of Inner Gate for CRIST Shipyard Dry Dock

The paper deals with a removable steel inner gate which was designed to separate two parts of a dry dock of about 70 m in width and 380 m in length. The gate allows for independent assembly of ship structures in two separated parts of the dock. The fore part of the dock can be flooded while the after part is dry. Tthe gate was designed by IDEK Company Ltd in 2011 and it was soon constructed and used by CRIST Shipyard in Gdynia.

Hull strength assessment of the designed ships

Przedstawiono metody i wyniki analizy wytrzymałości konstrukcji kadłubów czterech statków zaprojektowanych w ramach EUREKA Project E!2772: zbiornikowca, kontenerowca, Ro-Ro i statku rzeka-morze. Obliczenia wykonano według zaleceń i wymagań przepisów Det Norske Veritas.

Selected problems concerning strength of a floating dock with roof

W pracy przedstawiono modele i wyniki analizy wytrzymałości konstrukcji zadaszonego doku pływającego. Obliczono, że ścianki wiązarów zadaszenia, aby mogły przenieść obciążenia środowiskowe, muszą mieć grubość 24 mm. Ciężkie przesuwne segmenty zadaszenia generują w dennikach pontonu doku naprężenia sięgające 25% wartości dopuszczalnych. Wytężenie konstrukcji pontonu doku i podbudowy, obciążonych ciężarem zadaszenia i dokowanego statku, minimalizowano szukając optymalnego rozmieszczenia balastu wyrównawczego. Problem rozwiązano na dwa sposoby: analitycznie - stosując uproszczony model ciągły belki na podłożu sprężystym oraz numerycznie, wykorzystując do dokładnego, dyskretnego modelu MES metodę programowania liniowego.

Combining of global and local stresses in ship hulls on ocean waves.

M. Bogdaniuk – 2004
Opisano zagadnienia superpozycji naprężeń dynamicznych od zginania ogólnego i strefowego, we wzdłużnych wiązarach kadłuba statku. Krytycznie skomentowano wymagania przepisów klasyfikacji i budowy statków, dotyczące oceny wytrzymałości tych elementów konstrukcji. Przedstawiono sposób wykonywania prognozy długoterminowej naprężeń w tych elementach i zaproponowano sposób sumowania charakterystycznych wartości naprężeń od zginania ogólnego i strefowego. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń.

On long-term prediction of stresses in principal members of ship hull structures.

M. Bogdaniuk – 2004
Opisano krytycznie wymagania towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące oceny wytrzymałości wzdłużnych wiązarów i wzdłużnych usztywnień poszycia kadłuba statku. Przedstawiono sposób prognozowania długoterminowego dynamicznych składowych tych naprężeń oraz zaproponowano sposób składania charakterystycznych wartości poszczególnych składowych naprężeń do zastosowania w przepisach Polskiego Rejestru Statków. Sposób ten bazuje na koncepcji tzw. współczynnika udziału naprężeń. Przedstawiono obliczone wartości współczynników udziału dla naprężeń we wzdłużnikach dna podwójnego i wzdłużnych usztywnieniach dna masowca wielkości ''PANAMAX''

Strenght analysis of the floating dock-ship system.

Omówiono krytycznie wymagania przepisów towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące wytrzymałości doków pływających. Przedstawiono wyniki analizy MES sił wewnętrznych i naprężeń w kadłubie doku o długości podporowej 255m, obciążonego ciężarem masowca o długości między pionami 252m i masie 20900 ton. Pokazano wpływ na wartość sił redukcji w kilblokach i naprężenia takich czynników jak: rozłożenie balastu wyrównwczego w zbiornikach doku, sztywność na zginanie dna doku, zwiększona masa jednostkowa rejonu maszynowni statku w stosunku do części pozostałej, obniżenie wysokości podbudowy drewnianej na niektórych kilblokach.

Wymiarowanie wzdłużnych wiązań kadłuba statku.

Opisano sposób prognozowania długoterminowego naprężeń we wzdłużnych wiązarach kadłuba statku metodą opracowaną w Polskim Rejestrze Statków (PRS). Przedstawiono koncepcję zastosowania współczynników jednoczesności naprężeń i podano przykładowe wartości tych współczynników, obliczone dla wzdłużników dna masowca wielkości panamax.

Wymiarowanie wzdłużnych wiązań kadłuba statku.

M. Bogdaniuk – 2004
Przedstawiono pracę badawczą prowadzoną w PRS-ie, której celem jest modyfikacja wymagań Przepisów budowy i klasyfikacji statków w zakresie dotyczącym wytrzymałości wzdłużnych wiązań kadłuba statku. Opisano sposób wykonywania długoterminowej prognozy naprężeń w tych wiązaniach i proponowany sposób sumowania charakterystycznych wartości poszczególnych składników naprężeń (od zginania ogólnego kadłuba i od wytrzymałości strefowej.

The iterative method in search for the state of equilibrium in anchor lines.

Przedstawiono iteracyjną metodę rozwiązywania równań równowagi lin kotwicznych. Metoda jest szczególnie łatwa do zaprogramowania obliczeń numerycznych, ponieważ w każdym kroku iteracyjnym wymaga jedynie obliczania całek oznaczonych znanych funkcji. Wynikiem obliczeń są wartości sił podłużnych w linie i jej kształt, który na skutek oddziaływania prądu oceanicznego na linę może być krzywą przestrzenną. Przytoczone przykłady obliczeniowe pokazują zadowalającą dokładność i efektywność metody.

Ultimate strength analysis of bulk carriers corrugated bulkheads

Przedstawiono rozważania i obliczenia, których celem była ocena jakości standardu wytrzymałości grodzi falistych masowców, wprowadzonego w 1998 r. przez IACS i wdrożonego do konwencji SOLAS. Wykonane nieliniowe obliczenia MES nośności granicznej zginanych fal grodzi wykazują, że standard ten jest zbyt optymistyczny.