Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

A. Królicka Logistyka – 2015
W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne koszty logistyczne. W pracy przedstawiono analizę popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe. Opisana została istota procesu transportowego oraz znaczenie transportu morskiego w działalności transportowej i handlu. Opisane zostało znaczenie portów morskich i ich wpływ na usługi transportowo-handlowe. Zostały przedstawione główne czynniki wpływające na popyt przewozów transportowych drogą morską i wodną śródlądową.

Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 2

A. Królicka Logistyka – 2015
Usługi transportowe to dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi. Popyt na usługi transportowe drogą morską zależy od wielu czynników, takich jak potencjał zaplecza gospodarczego, wielkości (struktury) handlu zagranicznego oraz pozycji konkurencyjności portu względem innych portów. W pracy przedstawiono również prognozę popytu na przewozy ładunków obcych dla żeglugi morskiej i śródlądowej oraz prognozę wielkości przeładunków w głównych portach polskich. Opisane zostało znaczenie czynników makroekonomicznych głównie PKB na strefę handlu i transportu morskiego. Transport morski, oddziałując na procesy wzrostu gospodarczego oraz spójność ekonomiczną, społeczną i przestrzenną tego regionu, generuje znaczną wartość dodaną, współkształtując potencjał i przewagi konkurencyjne regionu nadmorskiego.

Zarządzanie informacją w procesie projektowania statku

W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość projektów, zmniejszeniu kosztów związanych z poprawą i eliminacją błędów. Wszystko to razem wpływa na lepszy jakościowo wyrób finalny jakim jest statek oraz na bezpieczeństwo jednostki pływającej.

Methods of determination of C coefficient for period of rolling vessel in calm water for example of pax cargo ship

This article presents a different approach to calculate the C coefficient needed to determine the period of own rolling vessel in calm water. The C coefficient is usually adopted as the approximate value from the available literature, usually depending on the type of vessel, and less dependent on the loading condition. In experimental studies of marine properties (seakeeping) often have a problem with the selection of the correct value of the C coefficient, especially when we are dealing with an unusual type of ship, such as passenger and freight ship. In this article three approaches have been presented to determining the C coefficient. The difference in the obtained values of the C coefficient is about 10%, depending on the calculation

Analiza spektralna w badaniu właściwości morskich jednostki pływajacej przy wymuszeniach falą nieregularną

Ze względu na trudności w wyznaczaniu dokładnych warunków początkowych dla ruchu fal morskich oraz charakter falowania wiatrowego, opis dynamiki fal morskich moŜe być przedstawiony tylko w ramach teorii stochastycznej. Wymuszenia ruchu jednostek pływających pochodzą od ruchu fal morskich i działania wiatru. Najczęściej jest to falowanie nieregularne i dlatego w badaniach dynamiki takich jednostek zakłada się, Ŝe proces falowania ma charakter probabilistyczny. Badanie właściwości morskich statków na fali nieregularnej sprowadza się do wyznaczenia parametrów ruchu statku jako odpowiedzi na wymuszenia od falowania. W analizie właściwości morskich określa się podstawowe charakterystyki, które opisują poszczególne elementy ruchu typu amplituda znacząca, okresy, amplituda maksymalna, szerokość widma, moment zerowy itp. Najczęściej stosowane metody przy określaniu właściwości morskich jednostki pływającej to analizy statystyczne i spektralne.

Application of Pierson-Moskowitz wave spectrum to solution differential equations of multihull vessel

Motion of a dynamic system can be generated by different external or internal factors. At mathematical modelling external excitation factors of the most significant effect on the system, are selected. Such external factors are usually called excitations. Response of the system to given excitations is mathematically characterized by a definite transformation called operator of a system. For a broad class of dynamic systems the relation between excitations and response is characterized by differential equations of motion. Dynamic mechanical systems which represent floating objects are tightly associated with stochastic processes. State variables and input parameters of the models are of probabilistic character. Mathematical models of such systems are represented by sets of stochastic differential equations, and form sets of Ito equations.

Importance of model tests in design and operation of watercraft for example CTO

A. Królicka Logistyka – 2011
Ship Hydromechanics Division is a specialized research and development department of Ship Design and Research Centre conducting tests and research in the field of hydromechanics, connected with design and operation of ships and other floating structures, in scope of: predictions, numerical analyses, designs of - hull shape optimized with respect to the ship’s functions with the application of modern design tools, screw propellers considering cavitation and excitations. Company achieves success not only in marine sector. CTO S.A. also implements several other programmers: sailing, environmental engineering, research facilities, renewable energy and offshore, and even medical engineering.

Application of wave spectra to mathematical model of multihull vessel

Dynamiczne układy mechaniczne reprezentujące obiekty pływające są ściśle związane z procesami stochastycznymi. Zmienne stanu i parametry wejścia w tych modelach mają charakter probabilistyczny. Modele matematyczne takich układów są reprezentowane przez układy stochastycznych równań różniczkowych tworząc układy równań ''Ito''. W artykule zostały wyznaczone współczynniki transmitancji dla wybranych trzech widm falowania: Kongresu ISSC, Piersona-Moskowitza oraz Paszkiewicza.

State equations in the mathematical model of dynamic behaviour of multihull floating unit

Przedstawiony artykuł dotyczy dynamiki wielokadłubowej jednostki pływającej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego. Analiza dynamiki jednostki wielokadłubowej została przeprowadzona przy założeniu, że model układu jest modelem liniowym na który działa fala nieregularna. Model matematyczny takiego układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisane zostały równania uwzględniające napływ fali czołowej, która wywołuje ruchy symetryczne jednostki, czyli ruchy surge, heavy i pitch. Do rozwiązania tych równań zostały przyjęte trzy następujące widma falowania: - Kongresu ISSC ( International Ship Structures Congress) - Piersona-Moskowitza- Paszkiewicza.

Catamaran dynamics at irregular wave excitations

Artykuł dotyczy dynamiki jednostki wielokadłubowej typu katamaran poddanej wymuszeniom pochodzącym od falowania nieregularnego.Przeprowadzono analizę dynamiki jednostki wielokadłubowej przy założeniu, że jest on opisany jako model liniowy, na który działa fala nieregularna. Model matematyczny układu dynamicznego jest reprezentowany poprzez równania stanu. Zapisano równania uwzględniające napływ fali czołowej, która wywołuje ruchy symetryczne jednostki(ruchy surge, heave i pitch). Do rozwiązania tych równań zostało przyjęte widmo falowania wg International Ship Structures Congress.