dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Email marek.wysocki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 13
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marek.wysocki

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny, 363a
Numer telefonu (58) 347 14 13

Notka biograficzna

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej od 1989 roku. Od 2012 roku na stanowisku adiunkta. Od 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum projektowania Uniwersalnego pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego realizującego cele wdrażania koncepcji projektowania uniwersalnego w projektowaniu środowiska fizycznego, produktów i usług.

Autor ponad 70 różnych publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jest autorem monografii „Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni” (2010). Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Na swoim kkoncie ma ponad 100 ekpertyz w zakresie dostępności przestrzeni i obiektów publicznych. Od 2010 roku prowadzi na Politechnice Gdańskiej badania dostępności obiektów w zakresie realizacji koncepcji projektowania uniwersalnego. Jest twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Od 2014 roku prowadzi warsztaty partycypacyjne w zakresie projektowania przestrzeni zamieszkania dla osób z niepełnosprawnościami o osób starszych.

Jest autorem Standardów Dostępności przestrzeni publicznych, które zarejestrowane zostały jako rozwiązanie innowacyjne w rejestrze Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej (nr 4/K/2016). Prowadzi konsekwentnie wdrożenia Standardów Dostępności w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w polskich miastach. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni.  Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jako ekspert Grupy ON Inclusion 14-20 działa na rzecz wdrożenia koncepcji projektowania uniwersalnego w ramach programów unijnych (EFSI). Członek Grupy Roboczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji działającej przy Ministerstwie Rozwoju.

Zwolennik konsekwentnego wprowadzenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością do polskiego porządku prawnego. Propagator idei równoprawnego dostępu osób z ograniczeniami mobilności i percepcji do przestrzeni publicznej oraz powszechnej edukacji. Od ponad dekady konsekwentny popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”. Społecznik, udzielający się na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Wśród grona swoich przyjaciół ma wielu, którzy na co dzień zmagają się z problemami i ograniczeniami fizycznymi lub percepcji, traktując ich zawsze jak równych sobie partnerów w realizowanych wspólnie działaniach.

Ph.D., D.Sc. Marek Wysocki

Researcher at the Faculty of Architecture at the Gdansk University of Technology. Director of the Universal Design Center, the first Polish research and development center performing the objectives of implementing the concept of universal design in the design of the physical environment, products and services. An expert in the design of the space available for the disabled and the elderly. Author of numerous publications on topics of design for all and ecology and sustainable development. Auditor of  accessibility of facilities and public spaces. He is the first in Poland "Access Officer", appointed to this position in 2014 by the local government of the City of Gdynia. The creator of the educational program "Designing Common Space" since 2004 at the Faculty of Architecture at the Technical University of Gdansk and the Pomorskie voivodship cities. Author of standards for accessibility of public spaces for the City of Gdansk (2012) and the City of Gdynia (2013). Member of the Commission of Experts for matters of persons with disabilities by the Ombudsman. Collaborator of many NGOs working for persons with disabilities. Consistent supporter of the introduction of the provisions of the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities into the Polish legal system. Promoter of the idea of ​​equal access for persons with reduced mobility and perception to public space and public education. For more than decade a consistent promoter of the idea of ​​universal design, for which inter alia he was awarded the 2013 Medal "Gdynia without barriers". Social worker, providing the environment for people with disabilities.

Among the group of his friends are many who every day are struggling with problems and reduced physical or perception, always treating them as equal partners in jointly implemented activities.