Raportowanie obrotu produktami leczniczymi w doskonaleniu przepływu informacji o stanach magazynowych aptek

Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.

Błędy w zarządzaniu projektami i programami zdrowotnymi

Wzrost zainteresowania projektami i programami zdrowotnymi wymusza konieczność koncentracji nie tylko na sprawności ich realizacji, ale także na błędach, które ze względu na obszar, którego dotyczą mogą mieć wpływ na zdrowie i/lub życie ludzkie. Także ze względu na sam charakter projektów tj. ich niepowtarzalność, unikatowość i złożoność wcześniejsza identyfikacja i analiza błędów może pozwolić na niedopuszczenie do ich pojawienia się lub do minimalizowania ich konsekwencji. Celem artykułu jest zaprezentowanie błędów w projektach i programach zdrowotnych w kontekście kluczowych czynników sukcesu.

Działania doskonalące jakość usług zdrowotnych

W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały podstawowe aspekty dotyczące doskonalenia jakości w usługach zdrowotnych. Specyfika zarówno branży usług zdrowotnych, jak i powszechność wykorzystania przez pacjentów właśnie tego typu placówek generuje potrzebę ustawicznego poszukiwania zmian doskonalących. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące częstotliwości i percepcji efektów wdrażanych działań doskonalących. Rozważania przeprowadzono na podstawie analiz przeprowadzonych w placówkach świadczących usługi publicznej opieki zdrowotnej.

Postrzeganie odporności w kontekście zarządzania projektami

W opracowaniu zaprezentowano pojęcie odporności w odniesieniu do specyfiki zarządzania projektami. Autora przeprowadziła badania własne percepcji pojęcia odporności oraz jej składowych w odniesieniu do wybranych obszarów zarządzania projektami.

Relacyjność strukturalna w modelach jakości usług

W opracowaniu zaprezentowano przegląd kluczowych modeli jakości usług a następnie zaproponowana została autorska koncepcja klasyfikacji tych modeli w ujęciu relacyjnym.

Ciągłe doskonalenie w zarządzaniu ciągłością działania

Przedsiębiorstwa chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną poszukują nowych sposobów wyróżnienia się na rynku. Starają się doskonalić swoje procesy i zapewnić im ciągłość. Oznacza to, że powinny one zarządzać ciągłością działania. Jednak samo utrzymanie ciągłości działania nie wystarczy, aby móc sprawnie funkcjonować na dynamicznie zmieniającym się rynku. Celem artykułu jest przedstawienie powiązań pomiędzy ciągłym doskonaleniem oraz zarządzaniem ciągłością działania, a także wpływu ciągłego doskonalenia na BCM (Business Continuity Management).

Antycypacja kryzysu w elementach wejścia do systemu operacyjnego przedsiebiorstw

W niniejszym opracowaniu zaprezentowno kluczowe aspekty antycypacji kryzysu w obszarze zarządzania operacyjnego. autorzy scharakeryzowali zarządzanie antykryzysowe wraz z jego głównymi fazami w odniesieniu do kilku modeli zarządzania antykryzysowego. Jedna z tych faz jest faza antycypacji, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia obszaru zarządzania operacyjnego zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym. W niniejszej publikacji zaprezentowano równiez badania empiryczne związane z antycypacja kryzysu w odniesieniu do elementów składowych obszaru wejścia do systemu operacyjnego

Identyfikacja sytuacji kryzysowych w logistyce przepływu pacjentów w placówkach opieki medycznej

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano identyfikację sytuacji kryzysowych występujących w logistyce przepływu pacjenta w podmiotach leczniczych. Stanowi to pierwszy krok, który musi wystapić w podmiotach w celu uniknięcia lub też znacznego zredukowania prawdopodobieństwa wystapienia sytuacji kryzysowych.

Narzędzia zarządzania operacyjnego w działaniach kryzysowych przedsiebiorstw

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty związane z wykorzystaniem narzędzi zarzadzania operacyjnego w przedsiębiorstwach. Autorzy odnieśli się do w tym przypadku do podejmowanych przez podmioty działań kryzysowych. Tego typu podejście stanowić może interesujące połączenie obszarów zarządzania co w dalszej konsekwencji może mieć wpływ na zwiększenie efektywności podejmowanych działań

TQM tools in crisis management

The current article is concerned with basic aspects connected with improvement of crisis management activities employed by economic operators. The work presents the crisis management model with its fundamental phases and identifies TQM tools that might be applied in all of these phases. The analysis included in the work has been supported with research conducted on companies located in northern Poland