dr inż. Teresa Zawadzka

Email terzawad@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 75
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/terzawad

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 608
Numer telefonu (58) 347 24 75
Email tegra@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Sala: 608 EA

Godziny konsultacji w semestrz zimowym roku akademickiego 2019/2020: wtorek godz. 11:15 - 12:00, czwartek godz. 8:30 - 9:30.

Notka biograficzna

Teresa Zawadzka jest obecnie adiunktem w Katedrze Inzynierii Oprogramowania. Stopień magistra uzyskał w specjalności inżynieria systemów i bazy danych na Politechnice Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora w 2009 roku w dyscyplinie informatyka. Stopień został przyznany przez Radę Wydziału, która zdecydowała także o wyróżnieniu pracy. Specjalność doktoratu, zarządzanie wiedzą, jest też przedmiotem aktualnych badań, które prowadzi w dziedzinach przetwarzania i eksploracji danych, również danych wielkoskalowych.

Doświadczenie zawodowe dr. Zawadzkiej obejmuje pracę w kilku projektach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie nowoczesnych technologii Semantycznego Internetu, wnioskowania i eksploracji danych.

Teresa Zawadzka jest autorem lub współautorem ok. 20 publikacji krajowych i międzynarodowych. Była wykonawcą lub głównym wykonawcą kilku grantów, w tym projektu SYNAT (projekt ogólno krajowy) i projektu PIPS (projekt 6. programu ramowego UE).

Swoje prace dydaktyczne prowadzi w zakresie zarządzania danymi i danymi wielkoskalowymi, m.in w ramach przedmiotów: Hurtownie danych, Nierelacyjne bazy danych, Eksploracja danych. Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i inzynierskich.

 

Teresa Zawadzka is currently an assistant professor in the Department of Software Engineering. She obtained her Master's degree at Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics in the specialty of engineering systems and databases. At the same faculty she earned a doctorate in 2009 in the discipline of computer science. The degree was awarded by the Faculty Council, which has also decided to distinguish the work. Specialty of the doctorate, knowledge management, is also the subject of his current research in the field of data processing and data mining, also Big Data.

Experience of dr. Zawadzka includes participation in several national and international projects in the field of modern technologies: Semantic Internet, its applications and knowledge management. 

Teresa Zawadzka is the author or co-author of approx. 20 national and international publications. She was a contractor or main contractor for several grants, including project SYNAT (national level project) and PIPS project (international project of the 6th Framework Programme of the EU).

Her work in education includes data and data management and Big Data Management, especially within the following courses: Data Warehouses, Non-relational Databases, Data Mining. During her work dr. Zawadzka supervised dozens of master's theses and engineering projects