dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. nadzw. PG

Email krystyna.pokrzywnicka@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krystyna.pokrzywnicka

Notka biograficzna

dr hab. inż. arch.  Krystyna Pokrzywnicka jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Gdańskiej na Wydziale Architektury w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych (Studio Architektury Służby Zdrowia).

Autorka czterech monografii naukowych z dziedziny  teorii i krytyki architektonicznej, oraz  estetyki architektury współczesnej,  oraz współautorką dwóch wieloautorskich monografii naukowych na temat projektowania współczesnych  obiektów służby zdrowia.

Recenzentka  4 monografii naukowych  wieloautorskich  z dziedziny  projektowania architektury i współczesnych wnętrz  ( lata 2010-2016)

Od 20109 roku recenzentka artykułów naukowych z dziedziny architektury w czasopiśmie naukowym  Architectus ( P.Wr.) oraz w Wydawnictwie  Naukowym Katowickiej Szkoły Wyższej w Katowicach.,
 Promotorka 290 prac dyplomowych magisterskich i 36 prac dyplomowych inżynierskich na WA PG. które zostałe nagrodzone lub wyróżnione   nagrodami SARP POiA  Prezydentów Miasta Gdyni i Sopotu, a także Gdańska (  2000-2015 ) 

Promotorka 3 obronionych prac doktorskich opiekun naukowy 4 prac doktorskich.
Nagrodzone oraz wyróżnione doktoraty:

  • dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz "Rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od połowy XX wieku do współczesności", Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
  • dr inż. arch. Marta Kośmicka-Koperska "Dom podcieniowy na Żuławach. Architektura i problematyka konserwatorska", Nagroda "Inno doktorat" 2011, grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).,Nagroda Naukowa  Premiera( w 2016)

Biographical note

Senior Lecturer Dr. Arch. Krystyna Pokrzywnicka is an Eng. with associate professor of the Gdańsk Technical University on the department of architecture at the Department of Urban Architecture and Above-water Spaces (Studio of the Architecture of the Health Service).

Author of 4 scientific monographs from the field of the theory and the criticism of architecture
and aesthetics of contemporary architecture, and the co-author  of two  collective  scientific monographs about designing contemporary objects of the Health Service.
Reviewer of 4 collective  scientific monographs   from the field of planning architecture and contemporary insides (2010-2016  )
From 2009  reviewer of scientific papers from the field of architecture in an” Architectus Scientific Journal”  (Wrocław)) and at the Scientific Publishing Company of Katowice High School ( Katowice.),
The promoter of 290 promoter of a graduation master's thesis   and 36 engineering theses on WA PG.     Many of them are  SARP or  POiA awarded or rewarded with awards of mayors of Gdynia and Sopot, as well as Gdańsk (2000-2015)  
Tutor of 4 doctoral dissertations.

Awarded and distinguished  favoured doctorates:

Dr. Eng. Arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz \ "Role of architecture in creating storage locations from the half of the 20th century to the concurrence\", Award of the mayor of Gdańsk and a Gdańsk learned society.
Dr. Eng. Arch. Marta Kośmicka-Koperska \ "arcaded House on the Żuławy. Architecture and conservator's\ issues ", Award \" Inno doctorate\ "2011, grant of the Ministry of the Culture and the National Legacy (2015)., scientific award of the Prime Minister (in 2016)
 
Her research and publications focused on the  problems of heathy public spaces in the town Sopot   Her second area of research includes issues of  innowative  building for  erderly people in the big towns.