Architektura przyjazna seniorom w Polsce XXI wieku. Kształtowanie przestrzeni zamieszkania, pracy i rozrywki

Polska, podobnie jak wiele innych krajów, zmaga się obecnie z procesem starzenia społeczeństwa, który w najbliższych latach będzie przybierał na sile. Dlatego bardzo istotne jest, aby już teraz rozpocząć proces przystosowywania miast do zmieniającej się struktury społecznej, tak aby w przyszłości mogły być one miejscem, w którym ludzie starsi będą mogli swobodnie i bezpiecznie mieszkać oraz funkcjonować. W realiach polskich można z powodzeniem wdrożyć założenia, sformułowane przez profesora Jamesa J. Pirkle’a w 1986 roku w USA. Zbiór czterech zasadniczych wytycznych jest logiczny i przekonywujący w swej uniwersalności: po pierwsze – młodzi ludzie staną się z czasem starzy, po drugie – młodzi ludzie mogą stać się niepełnosprawni, po trzecie – ludzie starzy mogą, choć nie muszą, stać się niepełnosprawni, po czwarte – wszystkie osoby niepełnosprawne podlegają nieuchronnie procesowi starzenia. Nowoczesne polskie strategie myślenia projektantów architektury i wzornictwa przemysłowego powinny stawiać sobie za cel kształtowanie wygodnych i bezpiecznych mieszkań oraz zespołów różnorodnych mieszkań dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności umysłowej i fizycznej. Zadaniem architektów jest wypracowanie systemu programowania i projektowania w oparciu o doświadczenia zachodnie i polskie uwarunkowania kulturowe, wprowadzenie technologii inteligentnych, wspomagających bezpieczne i samodzielne funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych oraz twórcze kreowanie przestrzeni zamieszkania, wspomagające proces integracji osób starszych w społeczeństwie – jako alternatywy dla pobytu osób starszych w domach opieki.

Green Therapy w projektowaniu ośrodków medycznych Green Therapy in complex design of health centres

Koncepcja przestrzenna ogrodu terapeutycznego podporządkowana jest generalnej idei otwierania się projektantów na poszukiwanie nowych możliwości poprawy samopoczucia odbiorcy - poprzez zapewnienie użytkownikom poczucia bezpieczeństwa, komfortu i odprężenia, harmonii. Dotyczy to nie tylko grupy osób chorych, które dręczone są przez niepokoje i napięcia wywołane przez niepełnosprawność czy chorobę, ale także pacjentów w różnym wieku dotkniętych przez chorobę psychiczną, rozmaite powikłania pourazowe a także” osób uzależnionych” w trakcie i po terapii specjalistycznej. Zasadniczym elementem teorii hortiterapii jest interakcja pomiędzy cierpiącym człowiekiem a żywą strukturą przyrody konkretnie istniejącego ogrodu terapeutycznego w konkretnym miejscu i czasie. Proces zdrowienia zachodzi w sytuacji samego tylko przebywania w otoczeniu ogrodowym, pod warunkiem, że sama przestrzeń takiego miejsca zielonego zostanie zaprojektowana w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem elementów współczesnej wiedzy z dziedziny hortiterapii, a zasada kompozycji będzie podporządkowania kontekstowi miejsca oraz zgodna ze specyfiką schorzeń (przypadłości zdrowotnych), które wniosą w daną przestrzeń wszyscy potencjalni użytkownicy - rezydenci. Dopiero spełnienie powyższych parametrów pozwoli na to, aby dany ogród mógł stać się miejscem skutecznej terapii.

Las pełen muzyki:Unikatowe walory architektury Opery Leśnej w Sopocie, dawniej i obecnie

Zakończona sukcesem współczesna modernizacja architektury , konstrukcji i elementów nowej estetyki kultowego obiektu Opery Leśnej w Sopocie daje podstawę do snucia optymistycznych wniosków na temat przyszłości rozwoju kultury muzycznej w szerokim tego słowa znaczeniu Cała.przestrzeń nowoczesnego funkcjonalnego obiektu o innowacyjnej konstrukcji zadaszenia nad sceną i powiększoną 5000 miejs- widownią ,jest nową atrakcja miasta budująca markę miasta jako stolicy kultury nadmorskiej nieprzerwanie od stu lat .

Ośrodki Leczenia Uzależnień - Programowanie i Projektowanie

Problematyka projektowania i programowania współczesnych ośrodków leczenia uzależnień jest wyzwaniem dla architektów. Nastał właściwy czas dla powstawania nowych, w pełni skutecznych, funkcjonalnie dopracowanych modelowych ośrodków leczenia i opieki nad osobami uzależnionymi. W związku z tym w niniejszym rozdziale zawarto opis zarysu modelowych koncepcji ośrodków leczenia uzależnień oraz zaprezentowano dwa przykłady projektów magisterskich wykonanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Architektury Służby Zdrowia w latach 2012-2014

Tendencje w projektowaniu mieszkań dla seniorów = Contemporary design trends in housing for seniors

we wspolczesnym społeczeństwie zaistniała paradoksalna sytuacja wyobcowania osób starszych z problematyki modelowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska życia Na tym tle przedstawiono analizę wybranych realizacji z dziedziny budownictwa dla osób 60+ ( analizując kontekst sytuacyjny, krajobrazowy,walory funkcjonalne i uzytkowe,innowacyjnosć technologiczną, indywidualny wyraz architektoniczny projektów i realizacji polskich i zagranicznych.

Ornamentacja a manipulacja

W dziedzinie twórczości architektonicznej XXI wieku – daje się zauważyć nowa fala testowania możliwości zdobycznych tkwiących zarówno w materiałach elewacyjnych jak i elementach konstrukcji, włączająca w proces kreacji nieograniczone możliwości technologiczne hybryzacji grafiki i fotografii. Na tym tle uwidacznia się strategia manipulacji estetycznej, której adresatem jest społeczny odbiorca architektury współczesnej. Agresywność zmultiplikowanego ornamentu, zdobnictwo pozbawione interakcji z kontekstem przestrzennym i kubaturowym, jest głównym elementem owej manipulacji. Wynikiem jest budowanie społecznego przyzwolenia dla kiczu w przestrzeni. Wobec zjawiska powszechnego ornamentowania elementów środowiska, zabrakło niestety oceny estetycznej, najwidoczniej nie nadszedł jeszcze czas na refleksję.

Cienistość światła :Architektura w rysunku- zagadnienia światłocienia w architekturze

Problemem badań architektonicznej percepcji przez autorkę prezentowanych rysunków jest rola swiatła naturalnego w przestrzeni architektonicznei i okołoarchitektonicznej. Zapis rysunkowy swiatłocienia w architekturze dokonany może być w rozmaitych technikach klasycznego zapisu odręcznego, tzn. przy pomocy rysunku architektury i prezentacji rysunkowej światłocienia.

Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta

Pojęcie piękna w pejzażu miejskim stało się względne. Liczy się aura miejsca, atrakcyjność, walor, przyciąganie odbiorców, najlepiej bez względu na porę dnia i roku. Nie zawsze jednak przestrzeń publiczna obdarza odbiorcę dobrą energią. Czasem, wbrew oczekiwaniom pomysłodawców oferty konsumpcyjnej dla owej przestrzeni, uznana zostaje za odpychającą. Zjawisko generowania dobrych, lub określanych jako złe, energii przez istniejące w realnej rzeczywistości miejskie przestrzenie publiczne, jest interesującym tematem badawczym. Pomieścić w nim można zarówno przestrzenie nowopowstałe, przestrzenie dawne, historyczne, obecnie restrukturyzowane, a także przestrzenie kultowe. Droga do tworzenia nowych udanych projektów i realizacji prowadzi poprzez wielostronne analizy konkretnych, zrealizowanych z sukcesem przypadków przestrzeni publicznych oraz wykorzystywanie wielodyscyplinarnych badań dotyczących socjologii miasta i psychologii architektury.