Estetyka i architektura na rozdrożu = The aesthetics and the architecture at the crossroads

Opis dzieła architektury w formie refleksji estetycznej następuje w innym przedziale czasowym niż samo zaistnienia artefaktu w przestrzeni-Estetyka oraz krytyka architektoniczna nie posługują się wspólnym językiem naukowym.Estetyka i architektura sa wyrażane odmiennymi językami opisu zjawisk.Utrudnia to wzajemne odczytanie intencji oceniającego i twórcy.

Wybrane sposoby kompensacji negatywnego oddziaływania przestrzeni podziemnej na psychikę użytkownika

Treścią artykułu są rozważania na temat trudności i przeszkód w akceptacji (pozytywnej percepcji) występujących podczas spotkania odbiorcy z architekturą tworzoną w przestrzeni podziemnej współczesnego miasta. Nie bez odpowiedzi pozostawiono rodzące się pytanie, z czego wynika społeczna niechęć przed architekturą usytuowaną w przestrzeni podziemnej. Zwrócono szczególną uwagę na dwa aspekty związane z tym zjawiskiem: fizjologiczny oraz psychologiczny. Dostrzeżono także nowy problem badawczy dotyczący określenia, jakimi środkami można skutecznie realizować przyjazną użytkownikowi i bezpieczną podziemną przestrzeń publiczną w innowacyjnym mieście współczesnym.

Energia słoneczna jako innowacyjny element kreacji przestrzeni publicznej miasta = Energy of sunlight in future city

Paradoksem współczesnych praktyk projektowych w publicznej prestrzeni miast jest fakt oparcia siły wyrazu elementów wielkoprzestrzennych oraz małej architektury, głównie na zastosowaniu światła sztucznego...czyżby została już zapomniana dawna sztuka kreacji nastroju światłem słonecznym ? Analiza dotyczy studium przypadku dwu nowych realizacji rzeżbiarskich w mieście gdańsku.(dokumentacja fotograficzna e. Novokunskiego).

Frendly/innovative healt resort-case study = Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego-studium przypadku.- (Vol. 1)

K. Pokrzywnicka , K. Juchnevic – 2012
analizie krytycznej poddano zdegradowane przestrzenie publiczne styku miasta i plaży w sopocie czyli związki miasta i przestrzeni przyplażowej, po dokonanej masywnej reurbanizacji wokół placu łaczacego centrum kurortu nadmorskiego ze słynnym sopockim molem.

Jak przedstawia się sprawa kiczu w twórczości architektonicznej

Architektura jest obecnie najbardziej dostępnym i użytkowym dobrem kultury; jest także ,niestety,obciążona istnieniem kiczu architektonicznego. Nalezy zbadać jaka jest rola masowej produkcji i powszechnie uprawianej polityki szybkiego zysku w powielaniu wielkich ilosci dzieł ''substandardowych artystycznie''?

Long way to awareness. Architecture and Aesthetic at the crossroads

K. Pokrzywnicka , K. Juchnevic – 2012
The architectural criticism is not invited to the common analysis of the architecture together with the aesthetics. The aesthetics judges entireties whereas criticism describes the architecture from the aesthetic point of view without using common scientific language. Research areas are not located in the joint research space! The result is the ambiguity of critical judgments, the ambiguous estimation of an architectural work. It does not favour creators' orientation for real opinions about the created architecture. The subject of architects' work, the inhabitant of our Planet, is lost, the scientific discourse is hermetic, architects philosophize amateurishly and create mutated author's theories. In response, the aesthetes themselves redefine definitions behind the screen of their science.There should be continually revived trials of building the program of aesthetes' support for theoreticians and the architecture's practitioners, for the sake of the credibility of the two fields of modern knowledge...

Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego...Studium przypadku miasta nadmorskiego = Meta-Narrative as an innovative arrangement of the city...Seaside town case study

K. Pokrzywnicka , K. Juchnevic – 2012
W miastach współczesnych praktykowane jest "wdrażanie" nowo realizowanych elementów tkanki fizycznej w nowej meta-skali. Dotyczy to przestrzeni zabudowanej a także tkanki krajobrazowej, dzieje się bez względu na zastałe uwarunkowania. Meta-narracja to idea fragmentaryczna, niemająca związku z polityka architektoniczną w skali regionalnej czy narodowej, to opowieść nadmiernie rozbudowana: wzdłuż, wszerz i wzwyż. Sylwetka miasta po operacji wdrożenia meta-narracji zmienia się, we fragmentach nie do poznania.... Meta-narracje są wypadkową ambicji, marzeń i potrzeb i świadomości decydentów przearanżowanego obecnie krajobrazu miejskiego. Nie uwzględniają tożsamości krajobrazowo-kulturowej przestrzeni miejskiej, skali i potencjału rozwojowego w regionie.Wszelkie zjawiska zmian budzą sprzeciw lub podziw, nie zmienia to faktu, że aranżacja w nowej skali to także cząstka fascynującego procesu przemian trzech pięknych miast nadmorskich: Gdańska, Sopotu i Gdyni. Meta-narracja przestrzenna spowodowała już trwałe zmiany na styku miasta i wody, powodując zakłócenia w swobodnym przepływie energii miejskiej.

Nieukorzeniona architektura

Najistotniejsze jest w chwili obecnej aktualne, naukowe zdefiniowanie zjawiska kontekstu, a w ślad za tym powinna być doceniona architektura zachowująca skalę człowieka i jego tożsamość, czyli architektura wpisana w otoczenie.

Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego - studium przypadku

K. Pokrzywnicka , K. Juchnevic – 2012
Definicja przyjaznej przestrzeni publicznej we współczesnym środowisku miejskim mogłaby brzmieć: przestrzeń publiczna to szczególne, wyróżniające się fragmenty miasta, w których płynący czas aktualnych zdarzeń, przestrzeń przyrody, walory widokowe oraz istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu budzą w odbiorcy pozytywne emocje, gdyż pozostają w wyczuwalnej dynamicznej równowadze. W kontekście tej definicji, należałoby zacząć od przyjrzenia się miastu z ambicjami, rozważyć na ile Sopot może być przedstawiony jako przyjazne miasto.

Refleksje nad rolą architektury XXI wieku

w twórczości architektonicznej początków xxi wieku coraz bardziej poszukiwany i wyrazisty staje się aspekt estetyczny. dzieje się tak w wyniku rosnącego przekonania decydentów o wszechstronnym wpływie ''dzieła architektonicznego'' rozumianego jako nowego, przekonującego środka masowego przekazu na rozwój kultury całych grup społecznych.