prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Email azielins@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/azielins

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Instytut Technologii Maszyn i Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Budynek Wydziału Mechanicznego pokój 204
Numer telefonu (58) 347 29 64

Wiadomość dla studentów

Dydaktyka na kierunku Nanotechnologia. Konsultacje zgodnie z planem lub w innych terminach po mailowym umówieniu.

Teaching in field of Nanotechnology. Consultations according to the schedule or at other dates after previous email.

Notka biograficzna

Wykształcenie: mgr inż. chemii, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, 1971; dr nauk chemicznych, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, 1976; dr hab. nauk technicznych, dyscyplina inżynieria materiałowa, Wojskowa Akademia Techniczna, 1990; profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska, Wydział |Mechaniczny, 2000.

Education: M.Sc. in Chemistry, Gdansk University of Technology, Chemical Faculty, 1971; Ph.D. in Chemical Sciences, Institute of Physical Chemistry, Warsaw, 1976; D.Sc. in Technical Sciences, discpline Material Engineering, Military Technical Academy, 1990; Prof. in Technical Sciences, Gdansk University of Technology, Faculrty of Mechanical Engineering, 2000.

Zatrudnienie: 1971-1972 Stocznia Marynarki Wojennej, technolog; 1972-1976 Instytut Chemii Fizycznej PAN, doktorant; 1976-1982 Centrum Techniki Okrętowej, starszy specjalista; 1982-1993 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, adiunkt i profesor nadzwyczajny. Od 1994 r. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, profesor nadzwyczajny i profesor zwyczajny oid 2003 r.

Employment: 1971-1972 Naval Shipyard, technologist; 1972-1976 Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, PhD student; 1976-1982 Ship Technology Center, senior specialist; 1982-1993 Maritime School in Gdynia, assistant professor and associate professor. Since 1994, Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Associate Professor  and Full Professor 2003.

Staże i zatrudnienie zagraniczne: 1981-1982 Notre Dame University, USA, Postdoctoral Research Associate; 1985-1987 RWTH Aachen, Niemcy, Humboldt Research Fellow; 1990 Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d`Aerotechnique, Poitiers, Francja, Chercheur du Haut Niveau; 1991 Max Planck Institut of Physics, Stutttgart, Niemcy, Humbolkdt Research Fellow; 1993-1994, 1997, 2000, 2001, 2004, 2007, Universite Bordeaux, Professeur Invite.

Internships and employment abroad: 1981-1982 Notre Dame University, USA, Postdoctoral Research Associate; 1985-1987 RWTH Aachen, Germany, Humboldt Research Fellow; 1990 Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d`Aerotechnique, Poitiers, France, Chercheur du Haut Niveau; 1991 Max Planck Institute of Physics, Stuttenberg, Germany, Humbolkdt Research Fellow; 1993-1994, 1997, 2000, 2001, 2004, 2007, Universite Bordeaux, Professeur Invite.

Dydaktyka: organizacja kierunków Inżynieria Materiałówa, Nanotechnologia, Inżynieria Mechaniczno-Medyczna; wykłady autorskie m.in. Podstawy nauki o materiałach, Biomateriały, Degradacja materiałów, Nanotechnoloogie w inżynierii, medycynie i kosmetologii, Bezpieczeństwo w nanotechnologii. Promotor lub opiekun 15 doktorantów oraz ponad 200 dyplomów inżynierskich i magisterskich.Podręczniki akademickie (współudział) m.in. Materiałoznawstwo, Nanotechnologie w inżynierii, medycynie i kosmetologii, Biomateriały.

Didactics: Organization of Materials Engineering, Nanotechnology, Mechanical-Medical Engineering education fields; author's lectures on Materials Science, Biomaterials, Materials Degradation, Nanotechnologies in Engineering, Medicine and Cosmetology, Safety in Nanotechnology. Supervisor  of 15 doctoral students and more than 200 engineering and master degree diplomas. Acdemic handbooks: Materials Science, Nanotechnologies in Engineering, Medicine and Cosmetology, Biomaterials.

Badania w obszarach inżynierii biomateriałów, inżynierii powierzchni, degradacji materiałów, nanotechnologii. Ponad 300 osiągnięć naukowych (publikacje załączone osobno na wizytówce). 44 publikacje w czasopsimach zl isty JCR, ponad 300 cytowań bez autocytowań, współczynnik Hirscha wg Web of Science = 10. 4 patenty. Kierownik 10 projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.

Research in biomaterials engineering, surface engineering, materials` degradation, nanotechnology. More than 300 scientific achievements (publications included separately on the ecard). 44 papers on the JCR list, more than 300 citations without autocytes, Hirsch's Web of Science = 10. Four patents. Leader of 10 research and development projects.

Prorektor Politechniki Gdańskiej ds,.projektów europejskich i współpracy międzynarodowej 2008-2012, kierownik Katedry Inżynierii Materiałowej (i Spajania) 1995-2013. kierownik Zespołu Biomateriałów w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania.Kierownik projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów Politechniki Gdańskiej oraz udział w przygotowaniu i realizacji projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Vice-Rector of the Gdansk University of Technology for European Projects and International Cooperation 2008-2012, Head of the Department of Materials Engineering (and Bonding) 1995-2013. Head of the Biomaterials Division at the Department of Materials Engineering and Bonding. Project Manager of the Center for Advanced Materials of the Gdansk University of Technology and participation in the design and implementation of the project for the Nanotechnology Center of the Gdansk University of Technology.