prof. dr hab. inż. Marek Kubale, prof. zw. PG

Email markubal@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 18 18
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/markubal
http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/Marek_Kubale

Zajmowane stanowiska

Profesor zwyczajny
Miejsce pracy Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 251
Numer telefonu (58) 347 18 18

Notka biograficzna

 Details concerning: Qualifications, Experiences, Editorial boards, Ph.D. theses supervised, Books, and Recent articles can be found at http://eti.pg.edu.pl/katedra-algorytmow-i-modelowania-systemow/Marek_Kubale

Sylwetka prof. Marka Kubalego

Prof. Marek Kubale pracuje na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od roku 1969. W tym czasie napisał ponad 150 prac naukowych, w tym ponad 40 z listy JCR. Ponadto opublikował samodzielnie 4, a z zespołem 2, książki (w tym jedną wydaną w USA). Wypromował 21 doktorów i ponad 100 magistrów i inżynierów (w tym gronie doczekał się "prawnuka naukowego"). Był recenzentem kilkudziesięciu doktoratów, habilitacji i wniosków profesorskich. Ponadto zrecenzował kilkaset artykułów, wniosków o granty i innych prac naukowych (w tym 5 wniosków o tytuł dr. hc.). Kierował 22 grantami KBN/NCN (w tym prestiżowym grantem MAESTRO). Zasiadał w redakcjach dwóch czasopism z listy JCR (Networks i Discussiones Mathematicae GT). Z indeksem Hirscha 13 znajduje się na liście 50. najczęściej cytowanych pracowników PG. Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Poniżej wymienia się najważniejsze z tych osiągnięć bardziej szczegółowo.

 

Pełnione funkcje:

 1. Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki 1990 - 1991
 2. Kierownik Katedry Podstaw Informatyki/Algorytmów i Modelowania Systemów 1991- 2016
 3. Prodziekan WETI ds. Nauki 1999-2005
 4. Przewodniczący Rady Bibliotecznej Biblioteki PG 2010 - 2016

 

Książki/skrypty:

 1. M. Kubale: Metody kolorowania grafów i ich zastosowania w wybranych problemach technicznych. ZNPG 417- Elektronika, Gdańsk 1988
 2. M. Kubale: Introduction to Computational Complexity. Wydawnictwo PG, Gdańsk 1994
 3. M. Kubale: Łagodne wprowadzenie do analizy algorytmów. Wydawnictwo PG, Gdańsk 1999 - 2017 (13 wydań - jest to najczęściej wznawiany skrypt specjalistyczny)
 4. Introduction to Computational Complexity and Algorithmic Graph Coloring.
  Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1998
 5. Kubale M. i inni: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów.
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002
 6. Kubale M. i inni: Graph Colorings. American Mathematical Society (USA), Rhode Island 2004

 

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda MEN (1990)
 2. Nagroda MEN (1999)
 3. Nagroda MEN (2003)
 4. Zaproszenie do reprezentowania Polski w ramach European Concil Advanced Grants Panel  PE 6A (2008)
 5. Nominacja Wydziału ETI do nagrody Heweliusza, PG (2009)
 6. Zaproszenia do wygłoszenia wykładów plenarnych na konferencjach
 7. 39 nagród rektora PG

 

Zasiadanie w redakcjach czasopism:

1.   Networks (USA) (1993-1999) (czasopismo z listy filadelfijskiej)

2.   Elektroniczny Biuletyn Informatyki Teoretycznej (1994-2000)

3.   Discussiones Mathematicae – Graph Theory (1995-)(czasopismo z listy filadelfijskiej)

4.   Wydawnictwo PG (2000-2016)

5.   Decision Making in Manufacturing and Services  (2008-)

 

Przynależność do organizacji naukowych:

1.   Institute of Electrical and Electronics Engineers (z przerwami) - członek

2.   American Mathematical Sciety - członek

3.   Institute of Combinatorics and its Applications - członek

4.   Komitetu Informatyki PAN (do 2015) - członek

5.   Pomorski Komitet Okręgowy Olimpiady Informatycznej (od 2013) - przewodniczący

6.   Członek kapituły nagrody Open Mind

 

Wielokrotne członkostwo w sekcjach KBN, MNiSW i NCN:
     
      1. Informatyki
      2. Metod komputerowych w nauce
      3. Matematycznych podstaw informatyki
      4. Informatyki i technologii informacyjnych

 

Inne osiągnięcia:

 1. Recenzent 5 doktoratów honoris causa (krajowych i zagranicznych).
 2. Promotor 21 ukończonych doktoratów.
 3. Posiadacz Krzyża Oficerskiego OOP.