dr inż. Jakub Miler

Email jakub.miler@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 64
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jakub.miler

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 648
Numer telefonu (58) 347 14 64
Email jakubm@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

W związku z zawieszeniem zajęć na PG w dniach 12.03.2020 - 29.03.2020 konsultacje w tym czasie będą prowadzone zdalnie poprzez e-mail lub Google Hangouts. Proszę o kontakt majlowy i uwawianie się.

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:

 • czwartek 12:15 - 14

Office hours spring 2019/2020:

 • Thursday 12:15 - 14

Notka biograficzna

ORCID ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2946-002X

Kariera akademicka:

 • 2000: mgr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, praca pt. "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", promotor prof. Janusz Górski
 • 2005: dr inż. Wydział ETI, Politechnika Gdańska, rozprawa pt. "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", obroniona z wyróżnieniem, dziedzina nauki techniczne, dyscyplina informatyka, promotor prof. Janusz Górski

Zainteresowania naukowe:

 • Zwinne podejście do wytwarzania oprogramowania
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Ryzyko i zarządzanie zespołem
 • Zaufanie do oprogramowania

Doświadczenia zawodowe:

 • Zatrudnienie na stanowisku adiunkta od 2006 roku
 • Odpowiedzialność za 3 przedmioty, udział w 6 przedmiotach, opracowywanie nowych planów i treści, szerokie wprowadzanie form warsztatowych, przedmioty indywidualne, współpraca z firmami
 • Promotor ok. 50 prac magisterskich i ok. 10 projektów inżynierskich zespołowych
 • Opiekun Koła Naukowego Zarządzanie IT
 • Zatrudnienie w wielu projektach badawczych od 2002 roku
 • Ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą IT w małej firmie
 • Kierowanie grantem inwestycyjnym w firmie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Założenie i wspomaganie spółki spin-off Argevide sp. z o.o., funkcja kierownika ds. jakości

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Nagrody:

 • 2000: Złota Odznaka absolwenta Politechniki Gdańskiej
 • 2005: Nadanie stopnia doktora z wyróżnieniem przez Radę Wydziału ETI PG
 • 2010: Nagroda Rektora II stopnia indywidualna za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne
 • 2014: Nagroda Rektora I stopnia zespołowa za wyróżniające osiągniecia organizacyjne
 • 2016: Nagroda Rektora II stopnia indywidualna za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne
 • 2017: Nagroda Rektora II stopnia indywidualna za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne
 • 2018: Nagroda Rektora I stopnia indywidualna za wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne

Academic career:

 • 2000: Master of Science - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", supervisor prof. Janusz Górski
 • 2005: PhD - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis", technical sciences, informatics, supervisor prof. Janusz Górski

Research interests:

 • Agile approaches to software development
 • Software project management
 • Risk and team management
 • Trust to software

Professional experience:

 • Associate professor since 2006
 • Responsibility for 3 courses, participation in 6 courses, development of new course plans and content, broad introduction of workshops, individual courses, collaboration with industry
 • Supervisor of about 50 master's theses and about 10 engineering diploma team projects
 • Supervisor of the Zarzadzanie IT (IT Management) student's research group
 • Participation in many research and development projects since 2002
 • More than 20 years of experience in the management of IT infrastructure in a small company
 • Management of an investment grant in a small company within the Regional Operational Programme
 • Funder and supporter of a spin-off company Argevide sp. z o.o., quality manager

Research projects:

Awards:

 • 2000: Graduate's Golden Badge of Gdansk University of Technology
 • 2005: PhD degree with honors
 • 2010: Rector's Award of 2nd degree for exceptional achievements in teaching, individual
 • 2014: Rector's Award of 1st degree for exceptional achievements in organisation, team
 • 2016: Rector's Award of 2nd degree for exceptional achievements in teaching, individual
 • 2017: Rector's Award of 2nd degree for exceptional achievements in teaching, individual
 • 2018: Rector's Award of 1st degree for exceptional achievements in teaching, individual