prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła

Email krissun@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 347 27 27, (58) 347 13 18
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krissun

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 629
Numer telefonu (58) 347 13 18
Email kris@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 627
Numer telefonu +48 58 347 27 27
Email alkor@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

W semestrze zimowym 2019/20 konsultacje: czwartki godz. 12.15-14.00.

In the Winter semester 2019/20, consultations on Thursdays, 12.15-14.00 hrs.

Notka biograficzna

Short biography

Krzysztof Goczyła, full professor of Gdańsk University of Technology, computer scientist, a specialist in software engineering, knowledge engineering and databases.

He graduated from the Faculty of Electronics Technical University of Gdansk in 1976 with a degree in electronic engineering, specializing in automation. Since then he has been working at Gdańsk University of Technology. In 1982 he obtained a doctorate in computer science and in 1999 habilitation. In 2012 he received the title of professor of technical sciences. Since 2016 he has been a Full Professor at GUT.

At Gdańsk University of Technology, he was, among others, Deputy Dean for the organization of studies (2005-2008) and since 2008 until 2016 he was the Dean of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. Since 2015 he has been the Head of the Department of Software Engineering of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. He is the author and co-author of over 170 scientific publications, including 2 monographs. A special recognition won the book "Ontologies in Information Systems" (ed. AOW "Exit", 2011). He promoted 7 doctors. He is a member of the Scientific Council of the Polish Association of Artificial Intelligence.

He is co-author of several implemented data processing and information systems, incl. "System for Registrar Office" (SOD), "Computer Timetable" (KRJ) and "System for Faculty Management" (SETI). In 2009 he initiated the "ETI Academy", where courses on ICT are held for high school students of Pomerania region. He formed a research team called Knowledge Management Group @ Gdańsk University of Technology – a scientific school of knowledge engineering. He managed 8 research grants and an infrastructural grant. He is the author of dozens of essays popularizing correct Polish language among engineers.

He is laureate of the Minister of Science Prize and and The Prize of Chairman of Polish research Council. He received the Gold Cross of Merit and the Medal of the National Education Commission. Member of the Council for Digitization at the Polish Ministry of Digital Affairs for the term 2016-2018.

Google Scholar:

https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=goczyla&btnG

 

Notka biograficzna

Krzysztof Goczyła, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, informatyk, specjalista z inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy i baz danych.

Ukończył studia wyższe na  Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1976 r. jako magister inżynier elektronik w specjalności automatyka. Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1976. Na Wydziale Elektroniki PG w 1982 r. uzyskał doktorat z informatyki, a w 1999 r. habilitację. W 2012 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od  2016 r. jest profesorem zwyczajnym PG.

Na Politechnice Gdańskiej pełnił m.in. funkcje prodziekana do spraw organizacji studiów (2005-2008), a od 2008 r. do 2016 r. dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Od 2015 r. kieruje Katedrą Inżynierii Oprogramowania WETI PG. Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych, w tym 2 monografii, z których szczególne uznanie zdobyła książka „Ontologie w systemach informatycznych” (wyd. AOW „Exit”, 2011). Wypromował 7 doktorów. Jest członkiem  Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

Jest współautorem kilku wdrożonych systemów przetwarzania danych i systemów informacyjnych, m.in.: „Systemu: Obsługi Dziekanatu” (SOD), „Komputerowego Rozkładu Jazdy” (KRJ) i systemu zarządzania wydziałem „SETI”. W 2009 r. zainicjował „Akademię ETI”, w ramach której na WETI PG są prowadzone zajęcia z technologii ICT dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Utworzył zespół badawczy pn. Knowledge Management Group @ Gdańsk University of Technology – szkołę naukową inżynierii wiedzy. Kierował 8 grantami badawczymi i grantem infrastrukturalnym. Jest autorem kilkudziesięciu felietonów popularyzujących poprawny język polski w środowiskach inżynierskich.

Jest laureatem Nagrody Ministra Nauki i Nagrody Przewodniczącego KBN. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Członek Rady ds. Cyfyzacji przy Ministrze Cyfryzacji w kadencji 2016-2018.

Google Scholar:

https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=goczyla&btnG