Applicability of Emotion Recognition and Induction Methods to Study the Behavior of Programmers

Recent studies in the field of software engineering have shown that positive emotions can increase and negative emotions decrease the productivity of programmers. In the field of affective computing, many methods and tools to recognize the emotions of computer users were proposed. However, it has not been verified yet which of them can be used to monitor the emotional states of software developers. The paper describes a study carried out on a group of 35 articipants to determine which of these methods can be used during programming. During the study, data from multiple sensors that are commonly used in methods of emotional recognition were collected. The participants were extensively questioned about the sensors’ invasiveness during programming. This allowed us to determine which of them are applicable in the work of programmers. In addition, it was verified which methods are suitable for use in the work environment and which are only suitable in the laboratory. Moreover, three methods for inducing negative emotions have been proposed, and their effectiveness has been verified.

Behaviometrics of Digital Games for Children with Autism Spectrum Disorder

Te paper reports current stage of the project Automated Terapy Monitoring for Children with Developmental Disorders of Autism Spectrum (AUTMON), that aims at development of methods and tools to allow for the automatic evaluation of the therapy progress among children with autism. Finding objective measures suitable for evaluating therapy progress would let create a system supporting those who diagnose autism and the therapists working with the children. In future these measures could be also applied as optimization criteria in defning the optimal therapy path. Such tool could be helpful in preparing the therapy plan, choosing the type of tasks and their frequency. It might also follow the therapy course, predict its direction and indicate the points which probably require intervention and changing the plan. Obviously it would never replace a therapist, but make his work more effective. Moreover, it could also support the parents in their efforts to objectively report valuable observations to the therapists, which would be especially important in the case of a limited access to therapy centers.

Limitations of Emotion Recognition from Facial Expressions in e-Learning Context

The paper concerns technology of automatic emotion recognition applied in e-learning environment. During a study of e-learning process the authors applied facial expressions observation via multiple video cameras. Preliminary analysis of the facial expressions using automatic emotion recognition tools revealed several unexpected results, including unavailability of recognition due to face coverage and significant inconsistency between the results obtained from two cameras. The paper presents the experiment on e-learning process and summarizes the observations that constitute limitations of emotion recognition from facial expressions applied in e-learning context. The paper might be of interest to researchers and practitioners who consider automatic emotion recognition as an option in monitoring e-learning processes.

Przyjazne aplikacje dla dzieci z autyzmem – e-edukacja na poziomie przedszkolnym

A. Landowska , M. Wróbel , I. Ruta-Sominka, A. Budzińska – EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej – 2017
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania aplikacji na tablety do wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu. Przedstawia studium przypadku skutecznego zastosowania e-technologii w kształceniu specjalnym na poziomie przedszkolnym. Artykuł opisuje zestaw aplikacji edukacyjnych o nazwie Przyjazne Aplikacje, których celem jest wspieranie terapii dzieci z autyzmem opartej o stosowaną analizę zachowania. Aplikacje te, konstruowane od kilku lat na Politechnice Gdańskiej we współpracy ze specjalistami z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (IWRD), od ponad roku skutecznie wspomagają nauczanie dzieci z autyzmem w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez IWRD. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie założeń budowy Przyjaznych Aplikacji oraz ich ocena w praktyce.

Applications for investigating therapy progress of autistic children

The paper regards supporting behavioral therapy of autistic children with mobile applications, specifically applied for measuring the child’s progress. A family of five applications is presented, that was developed as an investigation tool within the project aimed at automation of therapy progress monitoring. The applications were already tested with children with autism spectrum disorder. Hereby we analyse children’ experience with the games, as a positive attitude towards the application is the key factor enabling practical application of the solutions in therapy. Two evaluation methods were applied: a behavioral study of video recordings of children interaction with the games and online behavioral tagging performed during measurement sessions. The paper also outlines the main challenges, encountered during sessions with autistic children. The study might be interesting for both researchers and practitioners applying e-technologies in autistics therapy

Badanie sieci świadomości sytuacyjnej dla infrastruktury elektroenergetycznej

Współczesne systemy elektroenergetyczne są narażone na nowe rodzaje zagrożeń. Są one spowodowane lukami w zabezpieczeniach oraz słabościami architektonicznymi związanymi z szerszym zastosowaniem technologii teleinformatycznych (ICT) w tych systemach. Połączenie sieci elektroenergetycznych z Internetem naraża je na nowego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak ataki APT (ang. Advanced Persistent Threats) lub rozproszona odmowa usługi (ang. Distributed Denial-of-Service – DDoS). W tej sytuacji zastosowanie tradycyjnych technologii bezpieczeństwa informatycznego staje się warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Aby przeciwdziałać rozwiniętym i wysoce zaawansowanym zagrożeniom, konieczne jest zastosowanie najnowocześniejszych technologii, np. systemów zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (ang. Security Incident and Event Management – SIEM), rozbudowanych systemów wykrywania włamań lub zapobiegania włamaniom (ang. Intrusion Detection/Prevention Systems – IDS/IPS) oraz układów Trusted Platform Module (TPM). Niezbędne jest także wdrażanie w infrastrukturze teleinformatycznej sieci świadomości sytuacyjnej, która umożliwia precyzyjne monitorowanie i wykrywanie zagrożeń. W artykule przedstawiono projekt oraz wyniki przeprowadzonych testów sieci świadomości sytuacyjnej (ang. Situational Awareness Network – SAN) przeznaczonej dla sektora energetycznego. Celem testów było potwierdzenie doboru komponentów SAN i sprawdzenie ich możliwości operacyjnych w złożonym środowisku testowym. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów zweryfikowano poprawne działanie sieci SAN.

Comparison of selected off-the-shelf solutions for emotion recognition based on facial expressions

The paper concerns accuracy of emotion recognition from facial expressions. As there are a couple of ready off-the-shelf solutions available in the market today, this study aims at practical evaluation of selected solutions in order to provide some insight into what potential buyers might expect. Two solutions were compared: FaceReader by Noldus and Xpress Engine by QuantumLab. The performed evaluation revealed that the recognition accuracies differ for photo and video input data and therefore solutions should be matched to the specificity of the application domain.

Friendly Applications: supporting education of children with autism

A. Landowska , M. Wróbel , A. Budzińska, I. Ruta-Sominka – 2016
Friendly Applications is a project introducing a family of applications supporting education of children with autism at kindergarten level. The applications were developed as a joint initiative of Gdansk University of Technology and Institute for Child Development, which uses the applications in daily educational activities.

Model inteligentnego systemu edukacyjnego rozpoznającego emocje ucznia

W niniejszym raporcie omówiono model afektywnego systemu edukacyjnego i jego składowe oraz wyzwania, jakie stoją przed konstruktorami tego rodzaju rozwiązań.

Security Requirements and Controls for Incident Information Sharing in the Polish Power System

Among the strategies of protecting information assets of the power system, sharing of information about current cybersecurity incidents between energy operators appears to be a prerequisite. Exchange of information leads to the effective detection of attacks and exploited vulnerabilities as well as the identification of countermeasures. This paper presents the results of continuation of our works on developing a secure and efficient information sharing platform for the power system, namely the security requirements for the platform together with the approach of their elicitation as well as security controls which respond to them.