System Automatycznej Lokalizacji Osób do Zastosowań Specjalnych

W artykule opisano założenia funkcjonalne i budowę demonstratora technologicznego systemu do lokalizacji osób wewnątrz budynków. Przedstawiono poszczególne węzły sieci radiowej służącej do określania pozycji osób wraz z wyszczególnieniem najważniejszych podzespołów tych węzłów, a także funkcjonowanie całego systemu i możliwości jego dalszej rozbudowy.

Badania odporności na zakłócenia wybranych systemów GNSS

Wstępnie scharakteryzowano wybrane systemy GNSS i omówiono rodzaje zagrożeń uniemożliwiających poprawne korzystanie z usługi lokalizacji oferowanej przez te systemy. Następnie opisano stanowiska laboratoryjne do badania wpływu zakłóceń na możliwość poprawnego odbioru sygnałów nawigacyjnych w systemach GPS oraz GLONASS. Omówiono i podsumowano wyniki przeprowadzonych badań pomiarowych.

Reception of GNSS Signals Under Jamming Conditions

The article focuses on performance of Global Navigation Satellite System receivers in environment where intentional interference is present. First part is a general description of GNSS systems. Secondly, types of positioning service disturbances are specified. In the third part authors present a scheme of measurement stand which is used to evaluate the influence of interference on reception of navigation signals. Next, research methodology is described. Finally, example measurement results are presented.

Research on GNSS satellite navigation systems

This article contains results of research on two GNSS systems, i.e. GPS and GLONASS. Architectures, signal structures and navigation messages of both systems have been described. Some selected investigation results, concerning receiver performance in presence of interference, have been presented.

Analiza porównawcza systemów nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS

Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów radionawigacyjnych GPS i GLONASS. Dokonano porównania wybranych ich właściwości, takich jak: przebieg rozwoju, charakterystyka segmentów, parametry przesyłanych sygnałów oraz struktura danych nawigacyjnych.

Analogowy regenerator sygnałów systemu nawigacji satelitarnej GPS

W niniejszym artykule poruszono problem braku możliwości odbioru sygnałów systemu GPS w pomieszczeniach zamkniętych. Opisano środki służące rozwiązaniu tego problemu, w postaci regeneratorów sygnałowych. Przedstawiono rodzaje oraz wybrane zastosowania takich regeneratorów. Zaprezentowano opracowaną realizację analogowego regeneratora sygnałów GPS. Następnie opisano stanowisko pomiarowe oraz metodykę pomiarów wybranych parametrów jakościowych skonstruowanego urządzenia. W dalszej części artykułu omówione zostały wyniki przeprowadzonych pomiarów.

Analogue GPS repeater

J. Magiera – 2010
This article concerns the problem of difficulty in correct indoor Global Positioning System (GPS) signals reception due to attenuation. Radio signal repeaters are proposed as means to solve this problem. Firstly, the GPS signal characteristics are described, emphasizing their low power in the point of reception. In the second part, various applications of GPS signal repeater, where indoor GPS signals reception is required, are mentioned. Afterward, types of radio signal repeaters are described. In the fourth part, a practical realization of analogue GPS signal repeater is presented. The elements of this device are shown and described. Next, the repeater measurement configuration and methods are described. Following, measurements results of parameters, such as position error and carrier to noise power density ratio, are shown. In conclusion, the possibility to use the built analogue GPS signal repeater is assessed.

Badania odbioru sygnałów systemu GPS w obecności sygnałów zakłócających

Niniejszy artykuł poświęcono opisowi badań możliwości odbioru - w obecności zakłóceń - sygnałów transmitowanych w systemie nawigacji satelitarnej GPS. Tytułem wstępu dokonano ogólnej charakterystyki tego systemu. W części drugiej wymieniono rodzaje zagrożeń stojących przed użytkownikami usługi lokalizacji. Następnie, przedstawiono schemat stanowiska badawczego do oceny wpływu zakłóceń na odbiór sygnałów nawigacyjnych. W punkcie czwartym opisano metodologię przeprowadzanych badań. Punkt piąty stanowi prezentację przykładowych wyników.

Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy

Niniejszy artykuł podzielony został na trzy części. Pierwsza z nich zawiera opis koncepcji oraz schemat blokowy stanowiska do wykrywania sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy. Ponadto, w tej części jest zaprezentowana realizacja praktyczna takiego stanowiska. Część druga jest charakterystyką oprogramowania, realizującego cyfrowe przetwarzanie sygnałów i stanowiącego interfejs użytkownika dla operatora stanowiska. W ostatniej części przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych badań, które pozwalają na oszacowanie możliwości detekcji przy założonym stosunku mocy sygnału do mocy szumu (SNR) i mocy interferencji (SIR).