Device for spoofing in global positioning system

This article describes the device which may be used to generate false GPS signals and emit them into radio communication channel. Such attack is called GPS spoofing. Each GPS receiver which remains in the range of a spoofing device (called spoofer) indicates time and position coordinates which are predetermined by the spoofer’s operator. Spoofing may be used e.g. in order to disable the terrorist group from obtaining correct navigation information. The article presents the structure of realized jamming station, which is capable of generating false GPS signals. Specific elements of this station are characterized. Moreover, the article shows the results of spoofing performance tests, which were conducted in field conditions.

Projekt i implementacja symulatora sygnałów GPS w technice radia programowalnego

Powszechność odbiorników systemów nawigacji satelitarnej, a zwłaszcza systemu GPS, stwarza zapotrzebowanie na symulatory sygnałów tych systemów, za pomocą których możliwe jest gruntowne testowanie wspomnianych odbiorników. W artykule przedstawiono sposób projektowania i implementacji symulatora sygnałów GPS z użyciem techniki radia programowalnego (SDR). W punkcie pierwszym zostały podane cele projektu, w punkcie drugim omówiono ideę programowalnego symulatora GPS. W dwóch kolejnych punktach szczegółowo opisano wybranemoduły symulatora.

System automatycznej lokalizacji osób do zastosowań specjalnych

W referacie opisano założenia funkcjonalne i budowę demonstratora technologicznego systemu do lokalizacji osób wewnątrz budynków. Przedstawiono poszczególne węzły sieci radiowej służącej do określania pozycji osób wraz z wyszczególnieniem najważniejszych podzespołów tych węzłów, a także funkcjonowanie całego systemu i możliwości jego dalszej rozbudowy.

System Automatycznej Lokalizacji Osób do Zastosowań Specjalnych

W artykule opisano założenia funkcjonalne i budowę demonstratora technologicznego systemu do lokalizacji osób wewnątrz budynków. Przedstawiono poszczególne węzły sieci radiowej służącej do określania pozycji osób wraz z wyszczególnieniem najważniejszych podzespołów tych węzłów, a także funkcjonowanie całego systemu i możliwości jego dalszej rozbudowy.

Badania odporności na zakłócenia wybranych systemów GNSS

Wstępnie scharakteryzowano wybrane systemy GNSS i omówiono rodzaje zagrożeń uniemożliwiających poprawne korzystanie z usługi lokalizacji oferowanej przez te systemy. Następnie opisano stanowiska laboratoryjne do badania wpływu zakłóceń na możliwość poprawnego odbioru sygnałów nawigacyjnych w systemach GPS oraz GLONASS. Omówiono i podsumowano wyniki przeprowadzonych badań pomiarowych.

Reception of GNSS Signals Under Jamming Conditions

The article focuses on performance of Global Navigation Satellite System receivers in environment where intentional interference is present. First part is a general description of GNSS systems. Secondly, types of positioning service disturbances are specified. In the third part authors present a scheme of measurement stand which is used to evaluate the influence of interference on reception of navigation signals. Next, research methodology is described. Finally, example measurement results are presented.

Research on GNSS satellite navigation systems

This article contains results of research on two GNSS systems, i.e. GPS and GLONASS. Architectures, signal structures and navigation messages of both systems have been described. Some selected investigation results, concerning receiver performance in presence of interference, have been presented.

Analiza porównawcza systemów nawigacji satelitarnej GPS i GLONASS

Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów radionawigacyjnych GPS i GLONASS. Dokonano porównania wybranych ich właściwości, takich jak: przebieg rozwoju, charakterystyka segmentów, parametry przesyłanych sygnałów oraz struktura danych nawigacyjnych.

Analogowy regenerator sygnałów systemu nawigacji satelitarnej GPS

W niniejszym artykule poruszono problem braku możliwości odbioru sygnałów systemu GPS w pomieszczeniach zamkniętych. Opisano środki służące rozwiązaniu tego problemu, w postaci regeneratorów sygnałowych. Przedstawiono rodzaje oraz wybrane zastosowania takich regeneratorów. Zaprezentowano opracowaną realizację analogowego regeneratora sygnałów GPS. Następnie opisano stanowisko pomiarowe oraz metodykę pomiarów wybranych parametrów jakościowych skonstruowanego urządzenia. W dalszej części artykułu omówione zostały wyniki przeprowadzonych pomiarów.

Analogue GPS repeater

J. Magiera – 2010
This article concerns the problem of difficulty in correct indoor Global Positioning System (GPS) signals reception due to attenuation. Radio signal repeaters are proposed as means to solve this problem. Firstly, the GPS signal characteristics are described, emphasizing their low power in the point of reception. In the second part, various applications of GPS signal repeater, where indoor GPS signals reception is required, are mentioned. Afterward, types of radio signal repeaters are described. In the fourth part, a practical realization of analogue GPS signal repeater is presented. The elements of this device are shown and described. Next, the repeater measurement configuration and methods are described. Following, measurements results of parameters, such as position error and carrier to noise power density ratio, are shown. In conclusion, the possibility to use the built analogue GPS signal repeater is assessed.