dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Email agnieszka.pladzyk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 23 29
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agnieszka.pladzyk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 52
Numer telefonu (58) 347 23 29

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. organizacji studiów
Miejsce pracy Wydział Chemiczny

Wiadomość dla studentów

Tematyka prac inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich

 1. Fotokatalityczne właściwości kompleksów niklu(II) i kobaltu(II)
 2. Heterometaliczne tiolany jako elementy budulcowe polimerów koordynacyjnych
 3. Zastosowanie triazoli jako ligandów w syntezie tiolanowych kompleksów wybranych metali przejściowych.
 4. Kompleksy niklu o budowie klastrowej – poszukiwanie prekursorów materiałów o właściwościach magnetycznych

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych prekursorów materiałów funkcjonalnych o szkielecie nieorganiczno-organicznym
 • Samoorganizujące się jedno- i wielordzeniowe układy metali przejściowych oparte na ligandach tiolanowych
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków kompleksowych metali przejściowych
 • Chemia koordynacyjna i bionieorganiczna

Granty

 • 2014-2017

 • Projekt OPUS finansowany przez NCN nr 2013/09/B/ST5/03479 : Funkcjonalizowane organoksysilany, organoksysilanotiole, organoksysilanole oraz ich połączenia z metalami przejściowymi. - główny wykonawca
 •  
 • 2011-2013
  1. Projekt badawczy nr N204 155 940 finansowany przez MNiSW:
  2. Poszukiwanie nowych prekursorów do produkcji materiałów funkcjonalnych o szkielecie nieorganiczno-organicznym. Heteroleptyczne silanotiolany metali przejściowych jako polimery koordynacyjne. - kierownik grantu
  3. Projekt badawczy nr N204 511 639 finansowany przez MNiSW:
  4. Triaryloksysilanotiole jako jednostki budulcowe układów metalosiarkowych i tiolanów amoniowych. - wykonawca grantu

Notka biograficzna

Wykształcenie

 • mgr inż.
 • 1998: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii.
 • Tytuł pracy magisterskiej: Produkcja rekombinowanej kalcytoniny ludzkiej w bakteryjnym systemie i jej oczyszczanie metodą chromatografii metalopowinowactwa.Promotor: prof. dr hab. Józef Kur
 • dr inż.
 • 2003: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
 • Tytuł rozprawy doktorskiej: Tri-tert-butoksysilanotiolany kobaltu.
 • Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker
 • dr hab. inż.
 • 2015: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej

Podyplomowe Studia Pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański (01.10.2006 - 27.04.2008)

Staże i wyjazdy naukowe

 • 01.06.2003–30.04.2005 - University of Texas Medical Branch (UTMB) Galveston, TX, USA
 • 26-27.03.2015 - Technische Universität Kaiserslautern, Fachbereich Chemie, Anorganische Chemie, grupa badawcza prof. Hans-Jörga Krügera.