dr inż. Damian Rosiak

Email damian.rosiak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 92
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/damian.rosiak

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 123
Numer telefonu (58) 347 25 92
Email damian.rosiak@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania
Scientific interests and research

 • Inżynieria krystaliczna, chemia koordynacyjna i badania strukturalne, w tym rentgenowska analiza strukturalna.
 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych acylotiomoczników i ich kompleksów z kationami metali o konfiguracji elektronowej d10.
 • Otrzymywanie i badanie hybrydowych łańcuchów nieorganicznych ze szczególnym nastawieniem na otrzymanie połączeń posiadających bliskie kontakty metal‧‧‧metal (druty molekularne).
 • Badania wpływu słabych oddziaływań (halogenowych, chalkogenowych, metalofilowych, warstwowych i wodorowych) na upakowanie cząsteczek w kryształach.

 

 • Crystal engineering, coordination chemistry and structural studies, including X-ray structural analysis.
 • Design, synthesis and characterization of new acylthioureas and their complexes with metal cations with d10 electron configuration.
 • Preparation and investigation of hybrid inorganic chains with a special focus on obtaining connections having close metal‧‧‧metal contacts (molecular wires).
 • Studies on the effects of weak interactions (halogen, chalcogenide, metallophilic, layered and hydrogen) on the packing of particles in crystals.

Grupa badawcza
Research group

Grupa badawcza Prof. Jarosława Chojnackiego

Notka biograficzna

Wykształcenie
Education

 • Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek BIOTECHNOLOGIA
  Tytuł pracy inżynierskiej: "Reakcja halogenków rtęci(II) z wybranymi N-benzoilotiomocznikami i charakterystyka strukturalna jej produktów"
  Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG
 • Studia II stopnia - magisterskie, kierunek BIOTECHNOLOGIA
  Tytuł pracy magisterskiej: "Reakcje halogenków rtęci(II) z wybranymi tiomocznikami i charakterystyka produktów"
  Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker, prof. zw. PG
 • Studia III stopnia - doktorskie, kierunek CHEMIA, spec. Chemia Nieorganiczna
  Tytuł rozprawy doktorskiej: "Synteza, właściwości i struktura wybranych pochodnych tiomocznika oraz ich związków kompleksowych z kationami metali o konfiguracji d10".
  Obrona pracy z wyróżnieniem.
  Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki
  Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Okuniewski

Wybrane osiągnięcia naukowe
Selected scientific achievements

2009, 2010     2x Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
2013 - 2016    Stypendium Rektora PG
2013, 2015     2x Stypendysta Fundacji FOSTER
2015               Wyróżnienie w konkursie OGPTChem na najlepszą pracę magisterską obronioną na WCh PG
2015               Złota odznaka absolwenta PG
2016, 2018     2x 2. miejsce w konkursach o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Krystalografii PAN na najlepsze prezentacje plakatowe 58 i 60 Konwersatorium Krystalograficznego