Koncepcja platformy wymiany informacji o incydentach cyberbezpieczeństwa dla krajowego systemu elektroenergetycznego

Artykuł opisuje wybrane zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze elektroenergetyki. Jednym z elementów zapewniania bezpieczeństwa sieci elektro-energetycznej jest efektywna wymiana informacji o incydentach bezpieczeństwa. W jej ramach wszystkie zaangażowane podmioty systemu elektroenergetycznego, tj.: elektrownie, operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych, dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa, organizacje standaryzujące, a także centra badawcze i środowiska akademickie, powinni móc dzielić się między sobą informacjami dotyczącymi incydentów bezpieczeństwa w systemie elektroenergetycznym. W referacie opisano ideę zastosowania do tego celu systemów wieloagentowych. Ponieważ sytuacja formalno-prawna podmiotów związanych z systemem elektroenergetycznym jest bardzo złożona, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie cyber-bezpieczeństwa są znacznie ograniczone, a niekiedy niemożliwe. W referacie przedstawiono możliwości badawcze jakie w tym zakresie oferuje laboratorium LINTE^2.

Efektywność zarządzania energią w sieciach elektroenergetycznych typu Smart Grid - możliwości badawcze laboratorium LINTE^2

Jednym z kierunków mającym na celu poprawę bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju może stać się między innymi rozwój technologii sieci elektroenergetycznych typu Smart Grid i efektywne zarządzanie energią elektryczną w takich sieciach. Wyzwania stojące przed polską elektroenergetyką w związku z wdrażaniem całkowicie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będą wymagały wsparcia ze strony uczelni i jednostek naukowych. Jednym z takich przedsięwzięć, ukierunkowanym na wsparcie rozwoju sieci Smart Grid, jest stworzenie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ultranowoczesnego obiektu badawczego - Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2.

Wpływ regulacji na konkurencję w obszarze paliw i energii

W referacie przedstawiono przykłady rozwoju konkurencji w obszarze paliw i energii, stymulowane mechanizmami regulacyjnymi, a dotyczący przede wszystkim odnawialnych i skojarzonych źródeł energii.

Wpływ konkurencji na rynki paliw i energii

W referacie zaprezentowano główne oczekiwania i prognozy dot. przyszłego rozwoju rynków paliw i energii w Polsce. Specjalny nacisk położono na omówienie sektora wytwarzania energii, w przypadku którego przedstawiono potencjał rozwoju technologii energetycznych, z problematyką konkurencji pomiędzy technologiami węglowymi i gazowymi. Komentarzem opatrzono również technologie energetyki odnawialnej i jądrowej.W odniesieniu do kwestii konkurencji paliwowej węgla i gazu ziemnego, przytoczono ostatnie dane obrazujące wpływ wysokich cen gazu na konkurencyjność rynkową technologii turbin i silników gazowych. Wpływ wysokich cen gazu ziemnego oraz zagadnień bezpieczeństwa dostaw tego surowca do Europy został również omówiony na przykładzie zmian światowych trendów transakcji kapitałowych w sektorze energetycznym. Na bazie tych analiz, sformułowano wniosek o konieczności częstego uaktualniania krajowych prognoz energetycznych.Dodatkowo, w referacie została wyjaśniona i omówiona rola przystąpienia Polski do UE w umacnianiu procesów rynkowych.

Wpływ technologii na konkurencyjność lokalnych rynków energii - zagadnienia wybrane

W artykule przedstawiono prognozy dotyczące lokalnych rynków energii w Polsce. Uwagę zwrócono na sektor wytwarzania

Wpływ technologii na konkurencyjność lokalnych rynków energii - zagadnienia wybrane

Przedstawiono prognozy dotyczące lokalnych rynków energii w aspekcie konkurencyjności i wpływu technologii na rozwój. Poddano analizie technologie węglowe i gazowe oraz zwrócono uwagę na rolę energetyki odnawialnej i jądrowej.

Modelowanie regionalnych systemów energetycznych - konkurencja źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz ziemny

W referacie omówiono wyniki modelowania regionalnego systemu zaopatrzenia w energię, w którym uwzględniono konkurencyjne rozwiązania dot. przyszłego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Model (zbudowany w systemie MARKAL) uwzględnia m.in. uregulowania prawne dotyczące promocji energetyki odnawialnej oraz gospodarki skojarzonej, co umożliwiło przebadanie konkurencji źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz ziemny przy szeregu przyjętych założeń makroekonomicznych. Na tej podstawie przeanalizowano i omówiono rozwój regionalnego systemu zaopatrzenia w energię na przykładzie woj. pomorskiego.

A model of combined heat and power generating plant with urban heat distribution network for production scheduling

R. Smierzchalski, K. Dziedzicki, A. Augusiak – 2003
Poruszono zagadnienie związane z pracowaniem harmonogramu produkcji elektrociepłowni. Uwzględniony został wpływ zachowania się miejskiej sieci ciepłowniczej na pracę elektrociepłowni. Możliwe jest również modelowanie współpracy ze zbiornikiem ciepła.

Analiza światowych i krajowych prognoz energetycznych

W referacie omówiono aktualne prognozy energetyczne obejmujące swym zasięgiem Świat, Europę i Polskę w różnych horyzontach czasowych. Przeanalizowano trzy najważniejsze bieżące prognozy energetyczne sporządzone dla całego świata oraz omówiono przewidywania rozwoju sektora energetyki w Unii Europejskiej w obecnych granicach. Na tym tle omówiono prognozę rozwoju energetyki w Polsce zwartą w "Założeniach polityki energetycznej państwa do roku 2020".

Innovative optimization algorithm of variable speed pumps in district heating systems.

W referacie przedstawiono innowacyjny algorytm matematyczny optymalizacji pracy pomp zmienno prędkościowych w systemach ciepłowniczych. Algorytm wykorzystuje procedurę iterecyjnego wyznaczania parametrów pracy pomp, których charakterystyki są linearyzowane odcinkami w układzie dwóch współrzędnych. Do rozwiązania modelu całkowitoliczbowego zaproponowano wykorzystanie systemu GAMS. W pracy przedstawiono podstawy metodologiczne i wyniki optymalizacji dla przykładowego systemu ciepłowniczego.