The impact of the Tri-City Ring Road on surface water of small endorheic wetlands

W. Staszek, Ż. Polkowska , A. Dubiella-Jackowska , J. Barańczuk – Limnological Review – 2017
The paper presents the results of the impact of the Tri-City Ring Road on small endorheic catchment basins. Particular attention was paid to pollution discharged from the road to the surface water, as well as changes in hydrological conditions in the vicinity of the road. In the study, surface water samples were analysed in terms of their electrolytic conductivity, pH and content of major minerals. GIS was also used to study transformation of local catchment areas as a result of the road construction, determining their relevance to local conditions of drainage. Moreover, the main directions of transformation of surface waters of the small endorheic wetlands caused by runoff water from the ring road were discovered. Research results have shown a strong influence of the road functioning on surface water properties and changesin hydrological conditions of the studied catchment basins.

Atmospheric and Surface Water Pollution Interpretation in the Gdańsk Beltway Impact Range by the Use of Multivariate Analysis

Opracowanie dotyczny zastosowania hierarchicznej analizy klastrów i testów nieparametrowych celem dokonania interpretacji wpływu Obwodnicy Trójmiejskiej. W większości przypadków wykryto obecność oddziaływań antropogenicznych (zastosowanie nawozów, transport, posypywanie dróg solą w okresie zimowych) jak i pół-środowiskowych (aerozole morskie, erozja materiałów budowlancyh). Nie wykrytu jednak ścisłej zależności okresowej dla zanieczyszczeń wód opadowych chociaż zaobserwowane pewne dowody wskazujące na sezonowość letnią i zimową dla próbek wód spływnych.

Zastosowanie analizy podobieństwa do określania profilu chemicznego wód opadowych, podkoronowych i spływnych w obszarze oddziaływania obwodnicy trójmiejskiej

W pracy przedstawiono fragmentaryczną ocenę oddziaływania Obwodnicy Trójmiejskiej na podstawie wyników analizy podobieństwa oraz testów nieparametrycznych. Zestaw danych wykorzystanych do oceny statystycznej stanowiły wyniki oznaczeń poziomów stężeń jonów sodowych, potasowych, wapniowych, magnezowych, amonowych, chlorkowych, fluorkowych, azotanowych oraz siarczanowych w próbkach wód opadowych, podkoronowych i spływnych.

Environmental Fate of Traffic-Derived Platinum Group Metals

Ciągle wprowadzane standardy odnośne emisji gaz spalinowych determinują rozwój przemysłu motoryzacyjnego oraz stymulują poszukwianie nowych przyjaznych środowiskowo rozwiązań dla transportu drogowego. Jednym z takich rozwiązań było wprowadzenie konwerterów gazów spalinowych w pojazdach mechanicznych które zawierały metali z grupy platynowców (PGM). Obok niezaprzeczalnych korzyści, zastosowanie PGM w konwerterach spalin nie jest idealnym rozwiązaniem z powodu ewentualnej emisji tych metali do środowiska. Obecnie problem wzrastającej ilości PGM w środowisku jest obiektem zainteresowania wielu instytutów badawczych na całym świecie.

Estimation of platinum in environmental water samples with solid phase extraction technique using inductively coupled plasma mass spectrometry

Zoptymalizowano metodykę oznaczania śladowych poziomów stężeń platyny (IV) w oparciu o technikę ekstrakcji do fazy stałej w połączeniu ze spektrometrią mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie. Na etapie wzbogacania platyny wykorzystano żel krzemionkowy modyfikowany grupami aminopropylowymi. Ilościowy odzysk platyny uzyskano poprzez wykorzystanie 1.0 mol L-1 roztworu tiomocznika jako eluenta. Odchylenie standardowe wyników (RSD) było na poziomie 5 % (n = 7) dla roztworu platyny o stężeniu 10 ng l−1. Dla optymalnych warunków prowadzenia procesu granica oznaczalności metody (MQL) wynosiła 3 ng L−1. Odzyski platyny w zależności od warunków prowadzenia procesu wzbogacania były rzędu 80 - 95%.Opracowaną metodykę wykorzystano do oznaczenia platyny w próbkach wód opadowych, podkoronowych oraz spływnych z arterii komunikacyjnych.

Wykorzystanie wyników badań składu wód atmosferycznych orazpowierzchniowych do oceny oddziaływania transportu drogowegona środowisko

Zasadniczym celem pracy doktorskiej było określenie poziomu stężeń szeregu toksycznych składników śladowych obecnych w próbkach opadów atmosferycznych i wód spływnych oraz powierzchniowych zbieranych na terenie miejskim (centrum Gdańska) oraz na obszarze zlokalizowanym w zasięgu oddziaływania arterii komunikacyjnej o wysokim natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych (Obwodnica Trójmiejska). Założeniem wykonanych badań było: (1) opracowanie procedur umożliwiających oznaczanie metali z grupy platynowców w próbkach wód opadowych, spływnych z arterii komunikacyjnych, podkoronowych, powierzchniowych oraz śniegu, (2) podjęcie próby określenia zależności pomiędzy różnymi czynnikami (natężenie ruchu pojazdów, odległość od źródła emisji, a także obecność innych zanieczyszczeń) a poziomami stężeń oznaczanych grup związków, w tym metali z grupy platynowców, w w/w typach próbkach środowiskowych, (3) przeprowadzenie szerokich badań monitoringowych, mających na celu oznaczenie szeregu zwiazków organicznych i nieorganicznych, w tym platynowców, w próbkach wód i śniegu zebranych na terenie będącym w zasięgu oddziaływania arterii komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych. Zebrane informacje analityczne mogą być użyteczne dla przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką zarządzania środowiskiem i przygotowaniem oceny środowiska. Wykonane badania potwierdziły wpływ lokalizacji miejsc zbierania próbek, w tym transportu drogowego na zawartość oznaczanych w nich związków.

Evaluation of pollutant loading in the runoff waters from a major urban highway (Gdansk Beltway, Poland)

W artykule opisano wyniki badań dotyczących zawartości wybranych kationów i anionów w próbkach opadu otwartego, wód spływnych z ulic, wód spływnych z koron drzew oraz wody powierzchniowej, pobranych na terenie bedącym w zasiegu oddziaływania drogi szybkiego ruchu (Obwodnicy Trójmiejskiej). Wyniki zostały poddane analizie statystycznej. Zbadano m.in. korelacje pomiedzy zawartościami wybranych analitów w badanych próbkach wód a natężeniem ruchu drogowego.

Metale z grupy platynowców a transport drogowy

W artykule krótko scharakteryzowano nową grupę zanieczyszczeń o charakterze komunikacyjnym jakimi są metale z grupy platynowców (PGE). Przedstawiono możliwości zastosowań platynowców w różnych sektorach przemysłu. W tym punkcie szczególną uwagę zwrócono na emisję platynowców z katalizatorów samochodowych. Ponadto określono czynniki wpływające na zawartość platynowców w próbkach środowiskowych oraz rodzaje efektów toksycznych, jakie te metale mogą wywołać w organizmie ludzkim.

Platinum group elements: a challenge for environmental analytics

W pracy opisano problemy związane z analityką platynowców (Platinum Group Elements - PGE) w próbkach środowiskowych (kurz uliczny, materia zawieszona, gleba i osady denne, wody, ścieki, próbki biologiczne). Scharakteryzowano poszczególne etapy procedury analitycznej mogące być źródłem błędów oraz powodować szereg trudności. Opisano sposoby pobierania, przechowywania i utrwalania próbek przeznaczonych do badań. Przedstawiono również najczęściej stosowane techniki służące do rozdzielania i wzbogacania platynowców a następnie wykrywania i oznaczania ilościowego.

Preparation of soil and sediment samples for the determination of organometallic compounds

Związki metaloorganiczne są szeroko stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. W wyniku ich emisji, zarówno ze źródeł naturalnych jak i antropogenicznych, nastąpiło ich rozprzestrzenienie w środowisku, w którym ulegają szeregowi przemian chemicznych. Niektóre z tych związków charakteryzują się wysoką toksycznością. W oparciu o literaturę naukową dotyczącą procedur oznaczania wybranych związków metaloorganicznych rtęci, cyny, ołowiu, selenu oraz arsenu opisano fundamentalne problemy związane z analizą specjacyjną tych związków oraz scharakteryzowano poszczególne etapy ich analizy, w tym: pobieranie próbek, przechowywanie, ekstrakcję, izolację oraz oznaczanie.